Nový Chromebook sa bude predávať za 199 dolárov

chromebook.jpg Po uve­de­ní tab­le­tu Nexus 7 na trh pri­chá­dza Goog­le s ďal­ším lac­ným za­ria­de­ním. Po ne­dáv­no pred­sta­ve­nom Sam­sung Chro­me­boo­ku s ce­nou 249 do­lá­rov ten­to­raz po­nú­ka no­te­book, kto­rý vzni­kol v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Acer. Acer C7 Chro­me­book sa bu­de pre­dá­vať za 199 do­lá­rov. Z tech­nic­kých pa­ra­met­rov tre­ba spo­me­núť full-si­ze klá­ves­ni­cu, trac­kpad, 11,6-pal­co­vý dis­plej, pro­ce­sor In­tel Co­re, 320 GB pev­ný disk a 3,5-ho­di­no­vú vý­drž na ba­té­riu. Po­kiaľ ide o ko­nek­ti­vi­tu, k dis­po­zí­cii sú 3 por­ty USB 2.0, VGA, HDMI, Wi-Fi a eter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Goog­le sa dr­ží svo­jej pô­vod­nej pred­sta­vy, že Chro­me­book má dopĺňať po­čí­tač v do­mác­nos­ti, nie nah­ra­diť ho. Je ur­če­ný pre­dov­šet­kým na vy­uží­va­nie inter­ne­to­vých slu­žieb. To je aj dô­vod, pre­čo ku­pu­jú­ci dos­tá­va s no­te­boo­kom aj 100 GB úlož­né­ho pries­to­ru na Goog­le Dri­ve.

No­vý Chro­me­book bu­de dos­tup­ný naj­prv v USA a Veľ­kej Bri­tá­nii, ako aj v inter­ne­to­vých ob­cho­doch Goog­le Play a Bes­tBuy. Pod­ľa vy­jad­re­nia Goog­lu by sa však čos­ko­ro mal dos­tať aj do ďal­ších kra­jín.

Zdroj: web­pro­news.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter