Kancelársky balík Apache OpenOffice mieri do cloudu

Apache_OpenOffice.jpg Kan­ce­lár­ske ba­lí­ky v sú­čas­nos­ti pre­ží­va­jú veľ­kú evo­lú­ciu a pos­tup­ne sa me­nia z lo­kál­ne in­šta­lo­va­ných rie­še­ní na čis­to clou­do­vé ap­li­ká­cie. Tým­to sme­rom sa chce vy­dať aj Apa­che so svo­jím Ope­nOf­fi­ce, kto­rý zís­kal „do da­ru" od Orac­lu.

Ho­ci de­tai­ly o clou­do­vom Ope­nOf­fi­ce zos­tá­va­jú stá­le za­ha­le­né ta­jom­stvom, up­ly­nu­lý týž­deň pri­nie­sol do toh­to pro­jek­tu tro­chu svet­la. Kon­krét­ne bol na kon­fe­ren­cii Apa­che­Con v Ne­mec­ku v pre­zen­tá­cii pred­sta­ve­ný clou­do­vý texto­vý edi­tor Wri­ter, pos­ta­ve­ný na HTML5. Pre­zen­tá­ciu náj­de­te tu.

Clou­do­vý Ope­nOf­fi­ce pre mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov

Za pro­jek­tom na­vy­še nes­to­jí len Apa­che, ale aj tím IBM Sym­pho­ny Do­cu­ments, kto­rý s Apa­che úz­ko spo­lup­ra­cu­je. Clou­do­vá ver­zia Ope­nOf­fi­ce má byť pod­ľa zá­stup­cov vý­vo­jo­vé­ho tí­mu vhod­ná naj­mä pre mo­bil­né prís­tro­je, kto­ré v sú­čas­nos­ti pred­sta­vu­jú ne­ma­lý po­ten­ciál prá­ve pre kan­ce­lár­sky sof­tvér a rie­še­nia na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu. Vzhľa­dom na to, že ap­li­ká­cie bu­dú vy­tvo­re­né v ja­zy­ku HMTL5, bu­de ich tre­ba kom­plet­ne prep­ra­co­vať. No ne­pôj­de o vý­voj od nu­ly, ale bu­de mož­né vy­užiť exis­tu­jú­ci kon­cept (z hľa­dis­ka fun­kcií, ov­lá­da­nia a po­dob­ne), a pre­to by mal byť vý­voj re­la­tív­ne rých­ly a lac­ný.

Clou­do­vý Ope­nOf­fi­ce po­be­ží v rám­ci webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Za­tiaľ je údaj­ne k dis­po­zí­cii pro­to­typ, kto­rý fun­gu­je tak, že rea­gu­je na po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľa a vra­cia kód XML, kto­rý sa pou­ži­je na vy­kres­le­nie zmien v rám­ci roz­hra­nia u klien­ta. V bu­dúc­nos­ti sa po­čí­ta s na­sa­de­ním adap­tív­ne­ho gra­fic­ké­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, kto­ré by ma­lo zod­po­ve­dať jed­not­li­vým mo­bil­ným ope­rač­ným sys­té­mom, na kto­rých bu­de Ope­nOf­fi­ce pou­ži­tý. 

Bu­dúc­nosť je clou­do­vá

Pod­ľa zá­stup­cov Apa­che Software Foun­da­tion je vý­voj kó­du clou­do­vé­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka za­tiaľ v pr­vot­ných fá­zach. Tím mo­men­tál­ne rie­ši prob­lé­my spo­je­né s ply­nu­lým vy­kres­ľo­va­ním pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia v rám­ci rôz­nych pre­hlia­da­čov a rie­ši mož­nosť zdie­ľa­nia pro­ce­sov via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi. Ter­mín do­kon­če­nia ale­bo as­poň sprís­tup­ne­nia tes­to­va­cej ver­zie ne­bol za­tiaľ zve­rej­ne­ný.

Ok­rem clou­do­vé­ho ba­lí­ka, sa­moz­rej­me, pok­ra­ču­jú prá­ce aj na ver­zii on-pre­mi­se, kto­rá sa bu­de na­ďa­lej vy­ví­jať ako sa­mos­tat­ný pro­dukt. Clou­do­vé rie­še­nie tak mož­no chá­pať ako ur­či­tý „spin-off". Tie­to dva ba­lí­ky po­tom ma­jú byť skôr rôz­ny­mi rie­še­nia­mi pre od­liš­né si­tuácie ako pria­mou kon­ku­ren­ciou.

Vý­vo­jár­sky tím si sľu­bu­je od svoj­ho kro­ku zlep­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti vo­či Mic­ro­sof­tu, kto­rý v pos­led­nom ča­se vý­raz­ne roz­ši­ru­je svo­ju po­nu­ku clou­do­vé­ho Of­fi­ce 365. Apa­che ďa­lej v bu­dú­cich ver­ziách Ope­nOf­fi­ce plá­nu­je pra­co­vať s API na spo­lup­rá­cu so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi, kto­ré umož­ní sprís­tup­ne­nie on-li­ne in­for­má­cií za vy­uži­tia štan­dar­dov CMIS, Open­So­cial a Od­ate. Tých­to fun­kcií by sme sa ma­li doč­kať už po­čas bu­dú­ce­ho ro­ka.

Ide te­da ko­neč­ne o jas­né naz­na­če­nie sme­ru, kto­rým by sa mal dl­ho tá­pa­jú­ci Ope­nOf­fi­ce ube­rať. Nao­pak, na­dá­cia The Do­cu­ment Foun­da­tion, kto­rá sto­jí za Lib­reOf­fi­ce, sa v sú­čas­nos­ti za­me­ria­va skôr na zlep­šo­va­nie fun­kcio­na­li­ty a sta­bi­li­ty exis­tu­jú­ce­ho ba­lí­ka, aby ho za­trak­tív­ni­la naj­mä pre veľ­ké fir­my a or­ga­ni­zá­cie. No aj jej zá­stup­co­via už ne­dáv­no potvr­di­li, že ma­jú v plá­ne kon­com ro­ka 2013 ale­bo za­čiat­kom ro­ka 2014 uviesť clou­do­vé a tab­le­to­vé rie­še­nie Lib­reOf­fi­ce, kto­ré je mo­men­tál­ne ta­kis­to v ra­nej fá­ze vý­vo­ja.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter