Poznáme výrobné náklady iPad Mini , koľko na ňom zarába Apple

Naj­drah­ším kom­po­nen­tom v prí­pa­de no­vej, men­šej ver­zie tab­le­tu je 7,9-pal­co­vý dis­plej. Ten App­le ku­pu­je od spo­loč­nos­tí LG Dis­play a AU Op­tro­nics - je­ho ce­na je prib­liž­ne 80 USD. In­for­mu­je o tom por­tál All Things D.

Prá­ve dis­plej je čias­toč­ne ne­dos­tat­ko­vým to­va­rom, kto­rý spô­so­bu­je zdr­ža­nie vý­ro­by. Po­dob­ne ako v prí­pa­de iP­ho­nu 5, aj pri vý­ro­be iPa­du Mi­ni sa App­le roz­ho­dol ku­po­vať kom­po­nen­ty od iných vý­rob­cov, ako je Sam­sung.

iPad Mini_vyroba_411.jpg

Spo­lup­rá­ci so Sam­sun­gom sa však spo­loč­nosť úpl­ne ne­vyh­la, na­koľ­ko več­ný ri­val do­dá­va App­lu pro­ce­so­ry App­le A5, čím udr­žu­je dl­ho­roč­né par­tner­stvo. Z ďal­ších dos­tup­ných in­for­má­cii spo­meň­me, že inter­né úlo­žis­ko vy­rá­ba spo­loč­nosť Hy­nix Se­mi­con­duc­tor a ope­rač­nú pa­mäť do­dá­va ja­pon­ská spo­loč­nosť El­pi­da. Ce­na 16 GB inter­né­ho úlo­žis­ka je 15,50 USD, v prí­pa­de 32 GB pa­mä­te sa nák­la­dy po­hy­bu­jú oko­lo 31 USD. Za 64 GB mo­dul za­pla­tí spo­loč­nosť 62 do­lá­rov. Cel­ko­vé vý­rob­né nák­la­dy no­vé­ho iPa­du Mi­ni sú mi­ni­mál­ne 188 USD, v prí­pa­de 16 GB Wi-Fi mo­de­lu, kto­rý sa pre­dá­va za 329 USD.

iPadmini.jpg

Pri poh­ľa­de na ce­ny jed­not­li­vých mo­de­lov je zrej­mé, že App­le naj­viac za­rá­ba na iPa­doch Mi­ni s naj­väč­ším inter­ným úlo­žis­kom - 64 GB ver­zia sa pre­dá­va za 529 USD. Pre­daj­né ce­ny v Euró­pe sú to­tož­né ako v Ame­ri­ke, iPad Mi­ni si kú­pi­te od 329 EUR, resp. od 459 EUR v prí­pa­de Wi-Fi + 4G ver­zie. Za mo­de­ly s väč­ším úlo­žis­kom za­pla­tí­te o 100 / 200 EUR viac.

Zdroj: allthingsd.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter