Ako využiť tablet ako druhý monitor?

Hlav­nou vý­ho­dou tab­le­tu a jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo si tie­to za­ria­de­nia ku­pu­je­me, je mo­bi­li­ta. Tab­let je však mož­né vy­užiť aj v prí­pa­doch, ke­dy ne­ces­tu­je­me a pra­cu­je­me so svo­jim hlav­ným po­čí­ta­čom. Ide to­tiž­to o vý­bor­né za­ria­de­nie, kto­ré je mož­né pou­ží­vať vo fun­kcii dru­hé­ho mo­ni­to­ru.

Ako využiť tablet ako druhý monitor.png

Pria­mo v po­nu­ke Ap­pSto­ru a Goog­le Play náj­de­me nie­koľ­ko ap­li­ká­cii, kto­ré tú­to tran­sfor­má­ciu jed­no­du­cho umož­nia. Pri­ná­ša­me zoz­nam tých naj­po­pu­lár­nej­ších:

Air Dis­play (8,99 EUR): Air Dis­play je prav­de­po­dob­ne naj­lep­šie rie­še­nie, kto­ré vám umož­ní pri­po­jiť iPad ale­bo za­ria­de­nie s An­droi­dom k po­čí­ta­ču, resp. Ma­cu. Ap­li­ká­cia tak­tiež pod­po­ru­je pri­po­je­nie no­te­boo­ku ako dru­hé­ho mo­ni­to­ru k stol­né­mu PC.

Ap­pSto­re

Goog­le Play

iDis­play (4,49 EUR): Ďal­šia ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej si mô­že­te rých­lo vy­tvo­riť pre­nos­ný mo­ni­tor. iDis­play v prí­pa­de An­droid ver­zie umož­ňu­je pri­po­je­nie tab­le­tu k PC aj po­mo­cou USB. V prí­pa­de iPa­du je pot­reb­né vy­užiť Wi-Fi.

Ap­pSto­re

Goog­le Play

REDF­LY Screen­Sli­der (0,71 EUR): Screen­Sli­der je ap­li­ká­cia ur­če­ná pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, kto­ré je mož­né spá­ro­vať s po­čí­tač­mi s Win­dows. Pod­ľa ofi­ciál­nej webo­vej strán­ky by sme sa však ma­li čos­ko­ro doč­kať pod­po­ry ďal­ších za­ria­de­ní. Screen­Sli­der je mo­men­tál­ne mož­né za­kú­piť v zľa­ve, v ce­ne 0,71 EUR.

Goog­le Play

MaxiV­ista (8,99 EUR): Tá­to ap­li­ká­cia pod­po­ru­je iba iPa­dy a ope­rač­ný sys­tém Win­dows.

Ap­pSto­re

Splas­htop XDis­play (4,49 EUR): Tú­to ap­li­ká­ciu si mô­že­te z Ap­pSto­ru stiah­nuť bez­plat­ne a vy­uží­vať ju za­dar­mo po­čas 10 mi­nút. Pre neob­me­dze­né pou­ží­va­nie je pot­reb­né za­kú­piť pl­nú ver­ziu. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je ope­rač­ný sys­tém Win­dows a Mac. Splas­htop ok­rem svo­jej XDis­play ap­li­ká­cie po­nú­ka aj rie­še­nie, pre vzdia­le­ný prís­tup k pra­cov­nej plo­che.

Ap­pSto­re

Bez oh­ľa­du na rie­še­nie, kto­ré si vy­be­rie­te, pos­tup pri­po­je­nia je vždy tak­mer to­tož­ný. Ok­rem ap­li­ká­cie, kto­rú si stiah­ne­te do iOS ale­bo An­droid za­ria­de­nia je pot­reb­né stiah­nuť ap­li­ká­ciu aj do po­čí­ta­ča. V prí­pa­de pri­pá­ja­nia iPa­du je pot­reb­né, aby tab­let a po­čí­tač bo­li pri­po­je­né do rov­na­kej Wi-Fi sie­te. An­droid v niek­to­rých prí­pa­doch (iDis­play) umož­ňu­je aj pri­po­je­nie po­mo­cou USB.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter