AMD bude vyrábať procesory s architektúrou ARM

Spo­loč­nosť AMD, kto­rá sa do­te­raz orien­to­va­la vý­luč­ne na inštruk­čnú súp­ra­vu x86, ozná­mi­la, že za­čne vy­rá­bať pro­ce­so­ry s ar­chi­tek­tú­rou ARM, kto­rú vy­ví­ja a li­cen­cu­je spo­loč­nosť ARM Hol­dings. Pro­ce­so­ry ARM sú čo­raz roz­ší­re­nej­šie v mo­bil­ných za­ria­de­niach, no AMD chce no­vú ar­chi­tek­tú­ru vy­užiť pri svo­jich server­ov­ých či­poch. Vý­ro­ba 64-bi­to­vých pro­ce­so­rov Op­te­ron s ar­chi­tek­tú­rou ARM by sa ma­la za­čať v ro­ku 2014. Up­lat­ne­nie by ma­li náj­sť v mik­ro­server­och, kto­rých vý­ro­bu zís­ka­lo AMD ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­ti Sea­Mic­ro. V tom ča­se však už no­vé či­py vstú­pia do sil­ne kon­ku­ren­čné­ho pros­tre­dia, le­bo server­ov­é pro­ce­so­ry na bá­ze ARM prip­ra­vu­jú aj ďal­ší vý­rob­co­via (napr. nVi­dia, Sam­sung).

amd_arm_processors.png

Op­te­ro­ny s ar­chi­tek­tú­rou ARM bu­dú vy­uží­vať lo­gi­ku Free­dom Fab­ric z chr­bti­co­vých sys­té­mov Sea­Mic­ro. Ak sa pot­reb­ný har­dvér včle­ní pria­mo do či­pu, no­vé Op­te­ro­ny by moh­li znač­ne zvý­šiť hus­to­tu uz­lov v mik­ro­server­och.

AMD však jed­ným dy­chom do­dá­va, že neu­púš­ťa ani od ar­chi­tek­tú­ry x86, bu­de ju na­ďa­lej vy­uží­vať v pro­ce­so­roch ur­če­ných pre osob­né po­čí­ta­če a tra­dič­né server­y.

Je tro­chu prek­va­pu­jú­ce, že AMD chce vy­uží­vať ar­chi­tek­tú­ru ARM na­priek to­mu, že spo­loč­nosť pra­cu­je na vý­vo­ji vlas­tné­ho jad­ra Ja­guar s níz­kou spot­re­bou. Mož­no to naz­na­ču­je, že efek­ti­vi­ta jad­ra Ja­guar nie je na že­la­teľ­nej úrov­ni.

Zdroj: anan­dtech.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter