Android 4.2 možno prinesie multipoužívateľské rozhranie

Android-4.2.jpg Jed­na z fun­kcií, kto­rá by znač­ne za­trak­tív­ni­la tab­le­ty, je aj mul­ti­pou­ží­va­teľ­ský ope­rač­ný sys­tém. Mož­no aj tú­to vy­mo­že­nosť si Goog­le prip­ra­vil do An­droi­du 4.2, kto­rý by mal byť pred­sta­ve­ný už o pár dní v New Yor­ku. Prek­va­pe­ním by ur­či­te ne­bo­lo spo­je­nie tej­to fun­kcie s tech­no­ló­giou Fa­ce Un­lock, kto­rá v tom­to mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me exis­tu­je už od ver­zie Ice Cream Sandwich.

Na­priek to­mu, že tie­to in­for­má­cie sú len pred­pok­lad­mi, re­dak­to­ri server­a An­droid­Po­li­ce.com, kto­rí ana­ly­zo­va­li kód bu­dú­cej ver­zie An­droi­du, v ňom naš­li sil­né in­dí­cie ve­dú­ce k to­mu­to zá­ve­ru. Goog­le zjav­ne nech­ce za­spať, ale nao­pak, chce vstú­piť do pries­to­ru, kde v pos­led­ných dňoch do­mi­no­va­la spo­loč­nosť App­le so svo­jím iPa­dom Mi­ni.

Zdroj: an­droid­po­li­ce.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter