Microsoft neplánuje Service Pack 2 pre Windows 7

Windows7.jpg V pos­led­nom ča­se sa ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko správ sved­čia­cich o tom, že Mic­ro­soft me­ní svo­je za­uží­va­né zvy­ky. Ne­dáv­no sme sa doz­ve­de­li, že Inter­net Explo­rer 10 pre Win­dows 7 bu­de k dis­po­zí­cii až v po­lo­vi­ci no­vem­bra, aj to eš­te nie vo fi­nál­nej ver­zii. Nie cel­kom bež­ný pos­tup bo­la aj veľ­ká ak­tua­li­zá­cia pre Win­dows 8, po­dob­ná servisn­ém­u ba­líč­ku, vy­da­ná eš­te pred ofi­ciál­nym uve­de­ním no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu na trh. A te­raz pri­chá­dza sprá­va, že dru­hé­ho servic­e pac­ku pre Win­dows 7 sa už zrej­me ne­doč­ká­me. Po­chá­dza od zdro­jov blíz­kych in­ži­nierske­mu tí­mu Mic­ro­sof­tu sta­ra­jú­ce­ho sa o tvor­bu a vy­dá­va­nie servic­e pac­kov.

Win­dows 7 pri­šiel na trh v ok­tób­ri 2009, pr­vý servic­e pack preň bol vy­da­ný po pol dru­ha ro­ku a te­raz po ďal­šom ro­ku a pol o príp­ra­ve SP2 ani ne­chy­ro­vať. Už SP1 ne­mal po­do­bu, na kto­rú sme bo­li zvyk­nu­tí z pred­chá­dza­jú­cich ro­kov. Za­tiaľ čo SP2 pre Win­dows XP úpl­ne pre­me­nil ten­to ope­rač­ný sys­tém, SP1 pre Win­dows 7 ob­sa­ho­val len sú­bor dov­te­dy vy­da­ných zá­plat a ak­tua­li­zá­cií a nep­ri­nie­sol vý­znam­nej­šie zá­sa­hy do sys­té­mu. Za­to ne­dáv­no vy­da­ná veľ­ká ak­tua­li­zá­cia pre Win­dows 8 má cha­rak­ter servic­e pac­ku. Nej­de o súhrn skôr vy­da­ných ak­tua­li­zá­cií, ale pri­ná­ša zlep­še­nia sprá­vy na­pá­ja­nia, vý­ko­nu a kom­pa­ti­bi­li­ty. Už vte­dy sa oz­va­li hla­sy, že éra servisn­ých ba­líč­kov sa kon­čí.

To, že pre Win­dows 7 sa ne­chys­tá SP2, sa­moz­rej­me, nez­na­me­ná, že sa kon­čí je­ho pod­po­ra. Mic­ro­soft bu­de ten­to ope­rač­ný sys­tém pod­po­ro­vať až do ro­ku 2020. Utor­ko­vé zá­pla­ty a op­ra­vy ze­ro-day zra­ni­teľ­nos­tí bu­dú pok­ra­čo­vať. No ak­tua­li­zá­cia sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať prie­bež­ne a po men­ších dáv­kach. Pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov to mož­no bu­de aj vý­hod­nej­šie, no fir­my to asi ne­po­te­ší.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter