Microsoft vraj vytiahne tajnú zbraň proti konkurenčným tabletom

microsoft.jpg Už vo štvr­tok sa v New Yor­ku us­ku­toč­ní tla­čo­vá kon­fe­ren­cia, na kto­rej bu­de ofi­ciál­ne uvoľ­ne­ný no­vý ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­sof­tu Win­dows 8. Bu­dú na nej zve­rej­ne­né aj všet­ky pod­rob­nos­ti o tab­le­te Sur­fa­ce. Pod­ľa server­a Di­gi­talTrends prip­ra­vil Mic­ro­soft aj prek­va­pe­nie. Má ním byť port USB, ku kto­ré­mu sa bu­de dať pri­po­jiť množ­stvo har­dvé­ro­vých dopl­nkov od Mic­ro­sof­tu. Tým­to roz­hra­ním je sí­ce vy­ba­ve­ných ve­ľa kon­ku­ren­čných za­ria­de­ní, ale v tom­to prí­pa­de bu­de ok­rem my­ší a klá­ves­níc pod­po­ro­vať aj her­né prís­lu­šen­stvo. Umož­ní te­da pre­me­niť Sur­fa­ce na her­nú kon­zo­lu, čo ur­či­te upú­ta po­zor­nosť po­čet­nej sku­pi­ny her­ných fa­nú­ši­kov.

Pro­duk­to­vý ma­na­žér Mic­ro­sof­tu Pa­nos Pa­nay už prez­ra­dil, že tab­let bu­de mož­né vy­užiť ako her­né prís­lu­šen­stvo: „Pou­ži­li sme kla­sic­ký ov­lá­dač USB z Xboxu na hra­nie na tab­le­te a fun­go­va­lo to vý­bor­ne." Na otáz­ku, či bu­de Sur­fa­ce pod­po­ro­vať aj Ki­nect, kto­rý je ta­kis­to vy­ba­ve­ný por­tom USB, však od­po­ve­dal len struč­ne: „To sme za­tiaľ nes­kú­ša­li."

Spo­lup­rá­ca tab­le­tu Sur­fa­ce a Ki­nec­tu by da­la hra­niu no­vý roz­mer - Ki­nect má to­tiž za­bu­do­va­né dva infra­čer­ve­né sen­zo­ry na sní­ma­nie po­hy­bu. Vďa­ka nim by sa pou­ží­va­teľ za­obi­šiel pri hra­ní bez klá­ves­ni­ce, my­ši i do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky, všet­ko by sa da­lo ov­lá­dať bez­do­ty­ko­vo.

Zdroj: di­gi­taltrends.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter