Kúpte si Office teraz, verziu 2013 dostanete zadarmo

Mic­ro­soft spus­til pro­moč­nú ak­ciu, kto­rej cie­ľom je mo­ti­vo­vať spot­re­bi­te­ľov na kú­pu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce, a to aj na­priek to­mu, že čos­ko­ro sa na tr­hu ob­ja­ví no­vá ver­zia.

Prin­cíp kam­pa­ne je jed­no­du­chý - kúp­te si Of­fi­ce te­raz, ver­ziu 2013 dos­ta­ne­te za­dar­mo. Ak­cio­vá po­nu­ka sa tý­ka no­vo za­re­gis­tro­va­ných li­cen­cií kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce 2010 pre PC a Of­fi­ce 2011 pre Mac v roz­me­dzí od 19. ok­tób­ra 2012 do 30. ap­rí­la 2013. Po ak­ti­vá­cii mož­no za­dať svo­ju e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú prí­de pou­ží­va­te­ľo­vi upo­zor­ne­nie o dos­tup­nos­ti ver­zie 2013.

office_2310.PNG

Kam­paň sa tý­ka via­ce­rých edí­cií Of­fi­ce - ver­zie pre štu­den­tov a do­mác­nos­ti, pre pod­ni­ka­te­ľov, vy­so­koš­ko­lá­kov a aj edí­cie Pro­fes­sio­nal. Prís­luš­nú ver­ziu dos­ta­nú pou­ží­va­te­lia aj v prí­pa­de Of­fi­ce 2013. Pod­rob­né in­for­má­cie náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach.

V sú­vis­los­ti s kan­ce­lár­skym ba­lí­kom spo­meň­me, že ver­zia Mic­ro­soft Of­fi­ce 2013 Web Apps je mo­men­tál­ne prís­tup­ná ako sú­časť služ­by SkyD­ri­ve. Me­dzi no­vin­ky pa­tria zlep­še­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, ďal­šie nás­tro­je (ob­ráz­ky, po­čí­ta­nie slov), ale aj mož­nosť tvo­riť 3D gra­fy.

Zdroj: of­fi­ce.mic­ro­soft.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter