AMD Radeon RAMdisk urobí z operačnej pamäte rýchly disk

header_base copy.jpg Roz­ší­re­nie pa­mä­te RAM je dnes vcel­ku lac­ná zá­le­ži­tosť. No vý­rob­ca pro­ce­so­rov a gra­fic­kých či­pov AMD v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Da­ta­ram pred­sta­vil sof­tvér, kto­rý umož­ňu­je vy­tvo­riť vir­tuál­ny disk pria­mo v ope­rač­nej pa­mä­ti. Ra­deon RAM­disk mož­no nain­šta­lo­vať v pod­sta­te na ľu­bo­voľ­ný po­čí­tač, kto­rý má as­poň 4 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Bez­plat­ná skú­šob­ná ver­zia sof­tvé­ru umož­ní vy­hra­diť v ope­rač­nej pa­mä­ti mies­to s ka­pa­ci­tou 1 až 4 GB, kto­ré bu­de v sys­tém vy­stu­po­vať ako extrém­ne rých­ly pev­ný disk.

Pri pou­ži­tí mo­du­lov RAM od AMD sa dá vy­tvo­riť do­kon­ca až 6 GB disk. Pod­po­ro­va­né sú ope­rač­né sys­té­my Win­dows Vista, Win­dows 7 aj naj­nov­ší Win­dows 8. Za roz­ší­re­nú ver­ziu RAM­disk Xtre­me tre­ba za­pla­tiť 19 do­lá­rov, no umož­ňu­je vy­tvo­riť až 64 GB disk bez oh­ľa­du na vý­rob­cu DI­MM. Na vir­tuál­ny disk mož­no uk­la­dať sú­bo­ry, ap­li­ká­cie, hry a pod., kto­ré po­tom vy­uži­jú vy­so­kú rých­losť ope­rač­nej pa­mä­te pri čí­ta­ní a zá­pi­se.

Zdroj: te­chre­port.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter