Volám sa ASUS PadFone 2, moja hmotnosť je 649 gramov aj s tabletom a stojím toľko ako iPhone

Spo­loč­nosť ASUS pred­sta­vi­la svoj ďal­ší po­čin v ob­las­ti in­teg­rá­cie smar­tfó­nu pria­mo do te­la tab­le­tu. Za­tiaľ čo pô­vod­ný ASUS Pad­Fo­ne mal za úlo­hu hlav­ne pred­sta­viť ten­to kon­cept a prip­ra­viť ces­tu, Pad­Fo­ne 2 je pro­dukt, kto­rý mô­že nao­zaj zme­niť po­me­ry na tr­hu. Re­dak­cia PC RE­VUE/IT News sa zú­čas­tni­la na európ­skom pred­sta­ve­ní v ta­lian­skom Mi­lá­ne osob­ne, a tak vám mô­že­me spros­tred­ko­vať na­še doj­my.

Padfone-4.jpg

Ako uvie­dol pre­zi­dent fir­my ASUS Jon­ney Shih, Pad­Fo­ne 2 je v sú­čas­nos­ti naj­vý­kon­nej­šie an­droi­do­vé za­ria­de­nie na sve­te. Má štvor­jad­ro­vý 1,5 GHz pro­ce­sor Qual­comm Snap­Dra­gon, 2 GB pa­mä­te RAM, na vý­ber je ďa­lej pa­mä­ťo­vá ka­pa­ci­ta 32 ale­bo 64 GB. Pad­Fo­ne 2 a Pad­Fo­ne 2 Sta­tion ma­jú hmot­nosť spo­lu 649 gra­mov, čo je po­rov­na­teľ­né s tab­le­tom App­le iPad. Hmot­nosť te­le­fó­nu ASUS Pad­Fo­ne 2 je len 135 gra­mov. ASUS po­riad­ne za­pra­co­val na spô­so­be pri­po­je­nia smar­tfó­nu a tab­le­tu, čo bol v mi­nu­los­ti po is­tom ča­se pou­ží­va­nia dosť prob­le­ma­tic­ké. Te­raz je na­mies­to pô­vod­ných dvoch ko­nek­to­rov na te­le smar­tfó­nu Pad­Fo­ne len je­den. Ten in­teg­ru­je port USB a HDMI. Ako sme si ove­ri­li, smar­tfón sa veľ­mi ľah­ko vkla­dá do te­la tab­le­tu a dr­ží tam spo­ľah­li­vo v ľu­bo­voľ­nej po­lo­he. Skú­ša­li sme ním aj po­riad­ne za­triasť, ale smar­tfón z te­la tab­le­tu ne­vy­pa­dol. Na dru­hej stra­ne, ak vy­vi­nie­te si­lu na vy­tiah­nu­tie smar­tfó­nu z tab­le­tu, pôj­de to po­mer­ne ľah­ko. In­ži­nie­ri ASU­Su údaj­ne spô­sob pri­po­je­nia vy­ví­ja­li rok a bol pri tom osob­ne aj pre­zi­dent spo­loč­nos­ti.

Padfone.jpg

Padfone2-5.jpg

Padfone-6.jpg

Padfone-7.jpg

Te­le­fón má dis­plej Su­per IPS s uh­lo­prieč­kou 4,7" a svie­ti­vos­ťou 550 ni­tov, tab­let má uh­lo­prieč­ku 10,1 pal­ca. Hrúb­ka smar­tfó­nu je 9 mm a pri za­su­nu­tí do tab­le­tu z ne­ho vý­raz­ne vy­tŕča. Smar­tfón Pad­Fo­ne 2 má ka­pa­ci­tu ba­té­rie 2140 mAh (je ne­vy­be­ra­teľ­ná), čo mu dá­va vý­drž až na 16 ho­dín ho­vo­ru ale­bo 13 ho­dín prís­tu­pu na inter­net cez Wi-Fi. Ba­té­ria v tab­le­te k to­mu pri­dá­va ďal­ších 5000 mAh, čo predĺži vý­drž ta­kej­to kom­bi­ná­cie zhru­ba troj­ná­sob­ne op­ro­ti sa­mot­né­mu smar­tfó­nu. Fo­toa­pa­rát v za­dnej čas­ti má sku­toč­ne roz­lí­še­nie 13 me­ga­pixelov a opa­ko­va­né fo­te­nie je mož­né s frek­ven­ciou 6 sní­mok za se­kun­du. Dá sa ním nak­rú­cať full HD vi­deo až do frek­ven­cie 30 sn./s; 720 p vi­deo je s frek­ven­ciou až 60 sn./s.
Padfone2.jpg Padfone2-7.jpg
ASUS k to­mu­to pro­duk­tu pri­dá­va 50 GB clou­do­vé­ho pries­to­ru na dva ro­ky za­dar­mo, vo vý­ba­ve je na­pá­ja­cí zdroj a obal. K po­čí­ta­ču sa dá pri­po­jiť cez port USB, rov­na­ko mož­no k za­ria­de­niu pri­po­jiť napr. kľúč USB ale­bo exter­nú klá­ves­ni­cu. Za­tiaľ neexis­tu­je špe­cia­li­zo­va­ná me­cha­nic­ká klá­ves­ni­ca, ako to bo­lo v prí­pa­de ori­gi­nál­ne­ho Pad­Fo­nu, rov­na­ko tu nie je do­ty­ko­vé pe­ro, kto­ré fun­go­va­lo aj ako súp­ra­va hands-free (a zvyk­lo sa stra­tiť). Vy­svet­le­ním je to, že kva­li­ta vir­tuál­nej klá­ves­ni­ce je vy­ni­ka­jú­ca a pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re sa dá jed­no­du­cho vy­brať smar­tfón z te­la tab­le­tu. Ak­tuál­ne pre­bie­ha vý­voj me­cha­nic­kej klá­ves­ni­ce, kto­rá bu­de neš­tan­dar­dná. Pad­Fo­ne 2 pod­po­ru­je aj sie­te 4G/LTE a vo vý­ba­ve je aj sní­mač NFC a GPS. Ta­kis­to je tu gy­ros­kop, elek­tro­nic­ký kom­pas a sní­mač os­vet­le­nia.

Padfone2-8.jpg

Zo sof­tvé­ro­vé­ho hľa­dis­ka pou­ží­va An­droid 4.0 s prís­ľu­bom up­gra­du na Jel­ly Bean. K dis­po­zí­cii je aj no­vá poz­nám­ko­vá ap­li­ká­cia Su­per­No­te. Tá pod­po­ru­je napr. roz­poz­ná­va­nie textu pí­sa­né­ho ru­kou a okam­ži­tý prek­lad me­dzi rôz­ny­mi ja­zyk­mi.

Na slo­ven­skom tr­hu sa Pad­Fo­ne 2 ob­ja­ví prav­de­po­dob­ne v ja­nuá­ri, ak­tuál­ne pre­bie­ha­jú ro­ko­va­nia s ope­rá­tor­mi. Exis­tu­je čier­na aj bie­la ver­zia Pad­Fo­ne 2. Ce­na mo­de­lu s 32 GB pa­mä­te je 799 EUR, ce­na mo­de­lu so 64 GB pa­mä­te je 899 EUR. Ide o ce­ny kom­bi­ná­cie smar­tfón + do­ko­va­cia sta­ni­ca. Bu­de exis­to­vať aj mož­nosť kú­py len sa­mot­né­ho smar­tfó­nu, po­čí­taj­te s ce­na­mi niž­ší­mi zhru­ba o 120 až 150 eur.

Padfone3.jpg

Do no­vem­bro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE prip­ra­vu­je­me pod­rob­nej­šiu re­cen­ziu a náj­de­te tu aj vi­deo­re­por­táž z pred­sta­ve­nia toh­to za­ria­de­nia.

On­drej Mac­ko, Mi­lá­noOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter