Microsoft vydal aktualizácie pre Windows 8 – zlepšia výkon aj výdrž

windows-8-ntb.jpg Ho­ci ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 eš­te ne­bol ofi­ciál­ne vy­da­ný, Mic­ro­soft preň už prip­ra­vil ba­lík zlep­še­ní. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí si no­vý ope­rač­ný sys­tém za­kú­pia po 26. ok­tób­ri, bu­dú mať k dis­po­zí­cii hneď aký­si Servic­e Pack s veľ­kos­ťou 170 MB, kto­rý si mô­žu stiah­nuť pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te. Zlep­še­nia sa tý­ka­jú vý­kon­nos­ti, ria­de­nia spot­re­by, ús­por­nej­šie­ho vy­uží­va­nia ener­gie z ba­té­rie, kom­pa­ti­bi­li­ty, ov­lá­da­čov a preh­rá­va­nia mul­ti­mé­dií.

Ho­ci Mic­ro­soft po do­kon­če­ní sys­té­mu vždy pra­co­val s vý­rob­ca­mi po­čí­ta­čov na zla­de­ní har­dvé­ru a sof­tvé­ru, k vý­sled­kom ich spo­lup­rá­ce sa pou­ží­va­te­lia dos­ta­li až po vy­da­ní servisn­éh­o ba­lí­ka. Tá­to „post-RTM" ak­tua­li­zá­cia sprís­tup­ní zdo­ko­na­le­nia skôr. Pre MSDN a pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov je k dis­po­zí­cii od 9. ok­tób­ra. V bu­dúc­nos­ti sa Mic­ro­soft bu­de sna­žiť dis­tri­buo­vať po­dob­né zlep­še­nia do po­čí­ta­čov s Win­dows čo naj­skôr.

Zdroj: blogs.msdn.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter