Sony musí pozastaviť predaj tabletu Xperia Tablet S

Spo­loč­nosť So­ny mu­se­la stiah­nuť z pre­da­ja svoj tab­let Xpe­ria Tab­let S, kto­rý bol uve­de­ný na ja­pon­ský, európ­sky a ame­ric­ký trh pred me­sia­com. Tab­let vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom Teg­ra 3, dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov, ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0, 64 GB úlož­né­ho pries­to­ru mal byť od­ol­ný pro­ti strie­ka­jú­cej vo­de.

Sony Xperia Tablet S.jpg

Štr­bi­na me­dzi dis­ple­jom a te­lom tab­le­tu, kto­rá vznik­la vý­rob­nou chy­bou v čín­skej to­vár­ni, však spô­so­bi­la, že do prís­tro­ja sa dos­tá­va­la vo­da. Pou­ží­va­te­lia pre­ja­vi­li o ten­to mo­del dosť veľ­ký zá­ujem, pre­da­lo sa ho už asi 100 000 ku­sov. Spo­loč­nosť, kto­rá zá­pa­sí s prob­lé­ma­mi a v ap­rí­li oh­lá­si­la reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu spo­je­nú s pre­pus­te­ním 10 000 za­mes­tnan­cov, vkla­da­la do tab­le­tu veľ­ké ná­de­je, ale ten jej spô­so­bu­je len ďal­šie ťaž­kos­ti. Te­raz ju ča­ká kon­tro­la všet­kých tab­le­tov v ob­cho­doch a bu­de mu­sieť uh­ra­diť aj nák­la­dy spo­je­né s prí­pad­nou op­ra­vou.

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter