Spoločnosti, ktoré by mali zvážiť prechod na cloud

cloud-computing-keyboard.jpg Cloud com­pu­ting nie je dnes len mód­ny mar­ke­tin­go­vý po­jem, ale re­vo­luč­ná tech­no­ló­gia, kto­rá pri­ná­ša kon­ku­ren­čné vý­ho­dy, po­má­ha fir­mám rásť a maxima­li­zo­vať svoj po­ten­ciál. Skú­se­nos­ti mno­hých ús­peš­ných fi­riem uka­zu­jú, že tie, kto­ré sa zba­vi­li stra­chu z cloud com­pu­tin­gu a na­sa­di­li tú­to tech­no­ló­giu, moh­li z ta­ké­ho roz­hod­nu­tia len ťa­žiť. Mož­no eš­te stá­le zva­žu­je­te kla­dy a zá­po­ry a pý­ta­te sa sa­mi se­ba, či ten­to prís­tup bu­de prí­nos­ný pre va­šu spo­loč­nosť, či te­da prejsť do clou­du, ale­bo nie.

Z po­va­hy clou­du je zrej­mé, že za­tiaľ čo pre niek­to­ré spo­loč­nos­ti sa mô­že ten­to mo­del pou­ží­va­nia IT zdať vhod­nej­ší, iné pod­ni­ky ne­mu­sia byť schop­né vy­užiť ce­lý je­ho po­ten­ciál a pre­chod do clou­du mož­no nep­ri­ne­sie že­la­né vý­sled­ky. Otáz­ka te­da te­raz znie, kto­ré fir­my a za akých okol­nos­tí by ma­li uva­žo­vať o pre­su­ne do clou­du.

Star­tup a SMB

Op­ro­ti veľ­kým spo­loč­nos­tiam ma­jú star­tu­py, ma­lé a stred­né pod­ni­ky ob­me­dze­né fi­nan­čné pros­tried­ky a usi­lu­jú sa o mi­ni­ma­li­zá­ciu ri­zík spo­je­ných s in­ves­tí­cia­mi do har­dvé­ru a infra­štruk­tú­ry. Pri svo­jom níz­kom roz­poč­te na IT si čas­to ne­mô­žu do­vo­liť špič­ko­vú fun­kcio­na­li­tu ale­bo vy­so­kú úro­veň za­bez­pe­če­nia. Ma­ji­te­lia ta­kých­to or­ga­ni­zá­cií sto­ja pred kľú­čo­vým roz­hod­nu­tím, či si za­ob­sta­rať IT rie­še­ne s ob­me­dze­ný­mi fun­kcia­mi a ne­dos­ta­toč­ným za­bez­pe­če­ním dát ale­bo sa dať ces­tou kom­plexnej­šej, ale drah­šej ver­zie.
Star­tu­py a SMB ta­kis­to pot­re­bu­jú za­čať fun­go­vať bez zby­toč­ných prie­ťa­hov a sús­tre­diť sa na pod­ni­ka­nie. So všet­ký­mi tý­mi­to as­pek­tmi si cloud com­pu­ting do­ká­že po­ra­diť. S clou­do­vým mo­de­lom pred­plat­né­ho tie­to or­ga­ni­zá­cie pla­tia len za pos­kyt­nu­té služ­by pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov a pou­ží­va­ných mo­du­lov. Pre­cho­dom na cloud, kde im­ple­men­tá­cia pre­bie­ha veľ­mi rých­lo, pre­sú­va­jú zod­po­ved­nosť za pre­vádz­ku svoj­ho IT na clou­do­vé­ho do­dá­va­te­ľa, kto­rý má ove­ľa viac ve­do­mos­tí a je ove­ľa skú­se­nej­ší.

Ras­tú­ce fir­my

Ďal­šiu sku­pi­nu pod­ni­kov, kto­ré by moh­li za­čať uva­žo­vať o pre­cho­de na cloud, pred­sta­vu­jú tie, kto­ré ras­tú ale­bo oča­ká­va­jú expan­ziu. Je zrej­mé, že kaž­dá spo­loč­nosť sa usi­lu­je o rast, no ak k ne­mu do­chá­dza príl­iš rých­lo, mu­sí byť fir­ma dos­ta­toč­ne flexibil­ná, inak ne­bu­de schop­ná ten­to po­zi­tív­ny trend vy­užiť na svoj pros­pech. Ako sa bu­dú or­ga­ni­zá­cie roz­ví­jať, bu­dú sa zvy­šo­vať aj ich ná­ro­ky na do­da­toč­né zdro­je v po­do­be sto­ra­ge ale­bo vy­ššej fun­kcio­na­li­ty a mô­žu tak uví­tať šká­lo­va­teľ­nosť a flexibi­li­tu clou­du. S clou­dom je to­tiž ľah­ké zís­kať ďal­šie zdro­je ad hoc.

Fir­my za­me­ra­né na on-li­ne pod­ni­ka­nie

Ná­kup server­a a spre­vádz­ko­va­nie webo­vej strán­ky je pre on-li­ne fir­my asi ten naj­tvr­dší orie­šok. Ten­to krok mô­že pohl­tiť znač­né in­ves­tí­cie, naj­mä ak sa na strán­kach oča­ká­va vy­ššia pre­vádz­ka. Via­noč­né ob­do­bie je väč­ši­nou tá naj­kri­tic­kej­šia se­zó­na pre mno­ho on-li­ne pod­ni­kov, pre­to­že po­čet náv­štev­ní­kov a tran­sak­cií sa mô­že nie­koľ­ko­ná­sob­ne zvý­šiť. Na dru­hej stra­ne ja­nuár bý­va spra­vid­la mŕtvy me­siac, keď on-li­ne ná­ku­py dra­ma­tic­ky pok­les­nú.

V oboch prí­pa­doch mu­sí byť spo­loč­nosť schop­ná na ta­ké­to vý­ky­vy prom­ptne rea­go­vať. Vy­uži­tie tech­no­ló­gií cloud com­pu­tin­gu mô­že pre fir­my pod­ni­ka­jú­ce v ob­las­ti e-com­mer­ce pri­niesť za­ují­ma­vé vý­ho­dy v po­do­be ús­po­ry vý­dav­kov na webo­vý server, okam­ži­tej dos­tup­nos­ti pre inter­né aj exter­né sub­jek­ty vrá­ta­ne zá­kaz­ní­kov, za­mes­tnan­cov, do­dá­va­te­ľov a pos­ky­to­va­te­ľov tre­tích strán, mož­nos­ti rých­le­ho a jed­no­du­ché­ho dopl­ne­nia no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du a bu­si­ness in­telli­gen­ce v reál­nom ča­se.

Me­dzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti

Me­dzi­ná­rod­né fir­my čas­to vy­uží­va­jú vzdia­le­né tí­my, kto­ré spo­loč­ne pra­cu­jú na niek­to­rých zá­kaz­kách. Ak ta­ké­to pro­jek­ty za­hŕňa­jú viac ko­le­gov, kto­rí sú roz­ptý­le­ní po ce­lom sve­te, mô­že spo­lup­rá­ca nie­ke­dy viaz­nuť a v niek­to­rých prí­pa­doch stáť aj ve­ľa pe­ňa­zí. De­je sa tak v si­tuáciách, keď si or­ga­ni­zá­cia ne­mô­že do­vo­liť poz­vať tých­to za­mes­tnan­cov na jed­no mies­to ale­bo im nie je schop­ná za­bez­pe­čiť prís­tup k mno­hým nás­tro­jom a do­ku­men­tom, kto­ré by po­tom zdie­ľa­li.

Kor­po­rá­cie s pre­vádz­kou 24/7 čas­to po­ža­du­jú, aby ich za­mes­tnan­ci ma­li prís­tup k fi­rem­ným dá­tam aj mi­mo pra­cov­né­ho ča­su, ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek to pot­re­bu­jú, bez oh­ľa­du na to, či pra­cu­jú vo svo­jej mies­tnej kan­ce­lá­rii, ces­tou na le­tis­ko ale­bo v po­boč­ke niek­de na dru­hom kon­ci sve­ta. V niek­to­rých prí­pa­doch je dô­le­ži­té, aby ok­rem čle­nov tí­mu ma­li k fi­rem­ným dá­tam prís­tup aj tre­tie stra­ny, t. j. zá­kaz­ní­ci a do­dá­va­te­lia. Vo všet­kých tých­to prí­pa­doch mô­že cloud com­pu­ting glo­bál­nu spo­lup­rá­cu a ko­mu­ni­ká­ciu zjed­no­du­šiť a uľah­čiť.

Os­tat­né po­žia­dav­ky pod­ni­kov

V dneš­nom in­for­mač­nom ve­ku, v kto­rom ži­je­me, sú fi­rem­né dá­ta kľú­čo­vé a aké­koľ­vek ich poš­ko­de­nie ale­bo stra­ta mô­že mať fa­tál­ne nás­led­ky. Ne­ču­do te­da, že spo­loč­nos­ti kla­dú ta­ký dô­raz na zod­po­ve­da­jú­ce dis­as­ter re­co­ve­ry. Pre tých, kto­rí si nech­cú ro­biť sta­ros­ti so zly­ha­ním IT, mô­že byť cloud com­pu­ting dob­ré rie­še­nie. Zá­lo­ho­va­nie dát po­mo­cou tech­no­ló­gie cloud com­pu­tin­gu je veľ­mi jed­no­du­ché a vy­ža­du­je níz­ke po­čia­toč­né nák­la­dy.

Spo­lo­čen­ská zod­po­ved­nosť fi­riem je uka­zo­va­teľ, kto­rý or­ga­ni­zá­cie sle­du­jú a pod­ľa kto­ré­ho sú aj po­su­dzo­va­né. Niek­to­ré spo­loč­nos­ti be­rú svoj vplyv na ži­vot­né pros­tre­die váž­ne, a pre­to hľa­da­jú ces­ty k zlep­še­niu. Vďa­ka tech­no­ló­gii cloud com­pu­tin­gu, kto­ré po­nú­ka zdie­ľa­nú infra­štruk­tú­ru pre viac pou­ží­va­te­ľov, sa zni­žu­je spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie. Dos­tup­nosť dát od­kiaľ­koľ­vek tiež umož­ňu­je ob­me­dziť ces­to­va­nie, tak­že na­ko­niec do­chá­dza aj k zní­že­niu uh­lí­ko­vej sto­py, kto­rú fir­ma po se­be za­ne­chá­va.

Zá­ver

Exis­tu­je nie­koľ­ko ty­pov spo­loč­nos­tí, kde by na­sa­de­nie cloud com­pu­tin­gu moh­lo pri­niesť viac vý­hod ako ri­zík, a tie­to or­ga­ni­zá­cie by ma­li zvá­žiť pre­sun do clou­du. Či už vez­me­me star­tu­py, ma­lé a stred­né fir­my, ras­tú­ce spo­loč­nos­ti, on-li­ne pod­ni­ky, ale­bo tie, kto­ré v prí­pa­de ha­vá­rie chcú mať svo­je dá­ta v bez­pe­čí, prí­pad­ne be­rú oh­ľad na to, ako ov­plyv­ňu­jú ži­vot­né pros­tre­die, je tu ši­ro­ká pa­le­ta sub­jek­tov, kto­ré by z pre­cho­du na cloud moh­li pros­pe­ro­vať.

Auto­ri pra­cu­jú v spo­loč­nos­ti Per­fi­cio Glo­bal Con­sul­ting.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter