Prenosný pevný disk na nahrávanie televíznych prenosov

prenosny_disk.jpg Free­com pred­sta­vil Mo­bi­le Dri­ve Sq TV - exter­ný pev­ný disk ur­če­ný na nah­rá­va­nie te­le­víz­nych re­lá­cií cez roz­hra­nie USB. Kom­pakt­ný 2,5" SA­TA Mo­bi­le Dri­ve Sq TV je do­dá­va­ný so špe­ciál­ne navr­hnu­tou ko­lís­kou, tak­že mô­že byť ľah­ko pri­pev­ne­ný na za­dnú stra­nu te­le­ví­zo­ra a za­po­je­ný do por­tu USB.

Vý­raz­ný ná­rast pre­da­ja tzv. smart te­le­ví­zo­rov (19 %) je dob­rá sprá­va pre nah­rá­va­nie USB. Mno­ho te­le­ví­zo­rov stred­nej ce­no­vej ka­te­gó­rie je už vy­ba­ve­ných jed­ným ale­bo via­ce­rý­mi por­tmi USB a sta­bil­ne ras­tie po­čet spot­re­bi­te­ľov zvyk­nu­tých na pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií ale­bo sle­do­va­nie fil­mov ulo­že­ných na pev­nom ale­bo flash dis­ku pri­po­je­nom k te­le­ví­zo­ru. Pri­da­nie mož­nos­ti nah­rá­va­nia cez USB na naj­nov­ších špič­ko­vých smart te­le­ví­zo­roch umož­ňu­je Mo­bi­le Dri­ve Sq TV za­zna­me­nať a ulo­žiť te­le­víz­ne re­lá­cie, tak ako to tra­dič­ne ro­bia DVR (set-top box s pev­ným dis­kom) ale­bo DVD re­kor­dé­ry, a roz­ší­riť tak zá­zna­mo­vé mož­nos­ti a ka­pa­ci­tu.

S por­tom USB 3.0 (kto­rý zvlád­ne aj USB 2.0) mô­žu byť dá­ta pre­ne­se­né rých­los­ťou asi 130 MB za se­kun­du. Free­com Mo­bi­le Dri­ve Sq TV je už te­raz dos­tup­ný s úlož­nou ka­pa­ci­tou 500 GB a 1 TB. Ce­na je 96 eur a 136 eur.

Zdroj: FreecomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter