Superpočítač postavený z Raspberry Pi a lega

Tím z Uni­ver­zi­ty v Sout­ham­pto­ne, in­špi­ro­va­ný lac­ným mi­ni­po­čí­ta­čom Ras­pberry Pi, zos­ta­vil li­nuxový su­per­po­čí­tač, kto­rý dr­žia po­ko­pe blo­ky z le­ga. Prá­ce pre­bie­ha­li pod ve­de­ním pro­fe­so­ra Si­mo­na Coxa a po­die­ľal sa na nich aj je­ho šes­ťroč­ný syn Ja­mes, kto­rý sa učí prog­ra­mo­vať pre Ras­pberry Pi v ja­zy­ku Pyt­hon.

raspberry_pi_supercomputer.jpg

Su­per­po­čí­tač je zos­ta­ve­ný zo 64 jed­no­tiek Ras­pberry Pi, kaž­dá z nich ob­sa­hu­je 16 GB kar­tu SD a nav­zá­jom sú pre­po­je­né eter­ne­tom. Ce­na ce­lej zos­ta­vy (ok­rem eter­ne­to­vých swit­chov) vy­jde prib­liž­ne na 4000 do­lá­rov.

raspberry_pi_supercomputer2.jpg

Po­čí­tač naz­va­li Iri­dis-Pi pod­ľa sout­ham­pton­ské­ho su­per­po­čí­ta­ča Iri­dis. Vy­uží­va pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die Mes­sa­ge Pas­sing Inter­fa­ce a kód vy­tvo­re­ný v ja­zy­ku Pyt­hon. Na strán­kach uni­ver­zi­ty je zve­rej­ne­ný pod­rob­ný ná­vod na je­ho zos­ta­ve­nie.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter