Intel predstavil 27-palcový konvertibilný tablet

tablet.jpg In­tel ráz­ne za­sia­hol do dis­ku­sie o tom, či je vhod­nej­šie tab­let s uh­lo­prieč­kou 10 pal­cov ale­bo sta­čí 7-pal­co­vý. No­vo pred­sta­ve­ný po­čí­tač all-in-one s uh­lo­prieč­kou 27 pal­cov mô­že fun­go­vať aj ako tab­let.

Spo­loč­nosť na svo­jej kon­fe­ren­cii pre vý­vo­já­rov v San Fran­cis­cu pred­sta­vi­la pro­to­typ sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča, kto­rý mož­no pou­žiť aj ako tab­let. Mô­že sa poch­vá­liť uh­lo­prieč­kou na úrov­ni bež­né­ho te­le­ví­zo­ra a vý­dr­žou ba­té­rií až 4 ho­di­ny na jed­no na­bi­tie.

Prís­troj naz­va­ný adap­ti­bil­ný all-in-one má hrúb­ku 63 mi­li­met­rov a po­nú­ka roz­lí­še­nie full HD 1080p. Je vy­ba­ve­ný rov­na­ko ako osob­ný po­čí­tač, dis­po­nu­je te­da nap­rík­lad aj op­tic­kou jed­not­kou Blu-ray, súp­ra­vou štan­dar­dných por­tov a aj vý­kon­ným gra­fic­kým pro­ce­so­rom. V sta­bil­nej kon­fi­gu­rá­cii je za­po­je­ný do do­ko­va­cej jed­not­ky, kto­rá slú­ži na do­bí­ja­nie ba­té­rie a pri­po­je­nie exter­ných za­ria­de­ní, ako je klá­ves­ni­ca, myš ale­bo tla­čia­reň. Do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka fun­gu­je tak v sta­bil­nej, ako aj v pre­nos­nej kom­bi­ná­cii.

Hmot­nosť pre­nos­nej čas­ti 6,3 ki­log­ra­mu na­po­ve­dá, že ide o prís­troj ur­če­ný skôr pre sil­nej­ších je­din­cov. In­tel si je to­ho prob­lé­mu ve­do­mý a sna­ží sa ho vy­rie­šiť s vý­rob­ca­mi ba­té­rií a dis­ple­jov, pre­to­že tie­to dve po­lož­ky sa do cel­ko­vej hmot­nos­ti pre­mie­ta­jú naj­vý­raz­nej­šie.

Kon­cept po­čí­ta­čov ty­pu all-in-one nie je vo sve­te IT žiad­na no­vin­ka, nap­rík­lad App­le sa s ním poh­rá­va už od čias pr­vé­ho po­čí­ta­ča Ma­cin­tosh a uchy­ľu­je sa k ne­mu v kaž­dej ďal­šej ge­ne­rá­cii je­ho nas­le­dov­ní­kov. Rov­na­ko HP vy­rá­ba tie­to prís­tro­je s ur­či­tý­mi pres­táv­ka­mi už nie­koľ­ko ro­kov. V pos­led­nom ča­se sa pri­dá­va­jú aj ďal­ší vý­rob­co­vi, ako Le­no­vo, Sam­sung ale­bo Asus. Pos­led­ne me­no­va­ný po­nú­ka aj kon­cept po­čí­ta­ča s náz­vom Tran­sfor­mer, kto­rý mož­no jed­no­du­cho pre­me­niť na tab­let. Po­dob­né mo­de­ly chys­tá aj Le­no­vo v sú­vis­los­ti s uve­de­ním po­čí­ta­čov ur­če­ných pre sys­tém Win­dows 8, kto­rý je navr­hnu­tý na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie.

In­tel sa chce so svo­jím kon­cep­tom adap­tív­ne­ho po­čí­ta­ča po­kú­siť o oži­ve­nie tr­hu s po­čí­tač­mi, kto­rý v pos­led­nom ča­se stag­nu­je, pre­to­že po­zor­nosť spot­re­bi­te­ľov sa pre­sú­va k pre­nos­ným rie­še­niam - no­te­boo­kom a tab­le­tom. Nap­rík­lad v 2. štvrťro­ku toh­to ro­ka kle­sol pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner pre­daj osob­ných po­čí­ta­čov o 5,7 %. Agen­tú­ra IDC do­kon­ca hlá­si­la pok­les o 10,6 %.

Úvod­né fo­to: © Ch_Alexandr - Fo­to­lia.com

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Zdroj: wwwcomputerworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter