Nahradí Apple Passbook klasické peňaženky?

passbook_119.jpg Jed­nou z hlav­ných no­vi­niek no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS bu­de ap­li­ká­cia Pas­sbook. Tá fun­gu­je ako vir­tuál­na pe­ňa­žen­ka - od­kla­da­cie mies­to na di­gi­tál­ne ku­pó­ny, lís­tky, zľa­vo­vé kar­ty, le­ten­ky atď. Pas­sbook má vďa­ka svo­jej kon­cep­cii a ak­tuál­nej po­pu­la­ri­te za­ria­de­ní App­le šan­cu nah­ra­diť kla­sic­ké pe­ňa­žen­ky.

Tá­to tran­sfor­má­cia ne­nas­ta­ne zo dňa na deň, ale v ro­ku 2016 by ma­li mo­bil­né plat­by ge­ne­ro­vať až 617 mi­liárd do­lá­rov. Pla­te­nie te­le­fó­nom je po­pu­lár­ne už dnes, hlav­ným lá­kad­lom sú rôz­ne ku­pó­ny a zľa­vy, kto­ré mô­žu stá­li zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať. App­le vďa­ka po­pu­la­ri­te a roz­ší­re­niu za­ria­de­ní s iOS mô­že po­nu­kou po­ten­ciál­ne­ho par­tner­stva os­lo­viť aj veľ­ké spo­loč­nos­ti. Čís­la ho­vo­ria za všet­ko, len iP­ho­nov sa do dneš­né­ho dňa pre­da­lo 250 mi­lió­nov ku­sov, ďal­ších 200 mi­lió­nov by sa ma­lo pre­dať do kon­ca ro­ka 2013.

Ho­ci Pas­sbook mô­že byť svo­jím za­me­ra­ním ur­če­ný aj na pla­te­nie mo­bi­lom, väč­ši­na ana­ly­ti­kov oča­ká­va, že iP­ho­ne 5 ne­bu­de vy­ba­ve­ný či­pom NFC. Ten spot­re­bú­va ba­té­riu a tech­no­ló­gia za­tiaľ nie je dos­ta­toč­ne ma­so­vo roz­ší­re­ná. App­le má šan­cu v prí­pa­de Pas­sboo­ku vy­tvo­riť a pre­sa­diť vlast­ný kon­cept pla­te­nia mo­bi­lom. Mno­hé zľa­vo­vé ku­pó­ny a le­ten­ky sta­čí to­tiž jed­no­du­cho nas­ke­no­vať, v prí­pa­de ďal­ších fun­kcií je App­lu k dis­po­zí­cii aj bo­ha­tá ko­mu­ni­ta vý­vo­já­rov.

Na iných mo­bil­ných za­ria­de­niach sa už dnes mô­že­me stret­núť s nie­koľ­ký­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré po­nú­ka­jú zá­kaz­ní­kom zľa­vy a iné vý­ho­dy. V tých­to prí­pa­doch však mu­sí mať pou­ží­va­teľ ap­li­ká­ciu ot­vo­re­nú, aby mo­hol pri­jí­mať zľa­vy. Vý­ho­da Pas­sboo­ku je v tom, že pou­ží­va­te­ľo­vi sa zľa­vy auto­ma­tic­ky za­sie­la­jú aj v prí­pa­de neak­tív­nej ap­li­ká­cie, a to aj v zá­vis­los­ti od mies­ta, kde sa na­chá­dza. Po­ten­ciál ap­li­ká­cie ako mar­ke­tin­go­vé­ho nás­tro­ja je zrej­mý a po prí­cho­de do ob­chod­né­ho cen­tra mô­že pou­ží­va­te­ľov ča­kať množ­stvo ku­pó­nov, kto­ré sa hneď ob­ja­via v Pas­sboo­ku.

Pas­sbook je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších sú­čas­tí iOS6. Bliž­šie in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu by sme sa ma­li doz­ve­dieť po­čas dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie.

Zdroj: usa­to­day.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter