Nový HTC Desire X nabitý technológiami za priaznivú cenu

Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la no­vý te­le­fón HTC De­si­re X. No­vin­ka s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a fo­toa­pa­rá­tom s tech­no­ló­giou HTC Ima­ge­Chip pra­cu­je s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním te­le­fó­nu je po­pu­lár­na nad­stav­ba HTC Sen­se vo ver­zii 4.1.

HTC Desire X Black Front.jpg

HTC De­si­re X po­nú­ka 4-pal­co­vý dis­plej Su­per LCD, vy­ba­ve­ný je dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom od Qual­com­mu, kto­rý beží na frek­ven­cii 1 GHz, a naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid Ice Cream Sandwich vo ver­zii 4.0.4. O kva­lit­né fo­tog­ra­fie a vi­deá sa pos­ta­rá päť­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát so sve­tel­nos­ťou f/2.0, kto­rý je ur­če­ný na fo­te­nie aj v me­nej os­vet­le­ných ale­bo tma­vých pries­to­roch. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný aj ob­ra­zo­vým pro­ce­so­rom HTC Ima­ge­Chip, ne­chý­ba­jú te­da fun­kcie vlaj­ko­vé­ho ra­du HTC One, ako vy­ho­to­ve­nie fo­tog­ra­fií HDR ale­bo na­tá­ča­nie vi­dea a zho­to­ve­nie fot­ky v rov­na­kom oka­mi­hu. Ma­ji­te­lia no­vé­ho te­le­fó­nu HTC De­si­re X zís­ka­jú bez­plat­ne k dis­po­zí­cii aj 25 GB pries­to­ru na ob­do­bie dvoch ro­kov.

Tech­no­ló­gia zlep­še­nia zvu­ku Beats Audio je v te­le­fó­ne HTC De­si­re X in­teg­ro­va­ná na­prieč ce­lým sys­té­mom. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí vlas­tnia slú­chad­lá Beats, si mô­žu vy­chut­nať pl­no­hod­not­ný hu­dob­ný zá­ži­tok v ce­lom roz­sa­hu po­ču­teľ­né­ho zvu­ko­vé­ho pás­ma tak, ako autor sklad­bu zlo­žil.

HTC Desire X Black 3-4 Right.jpg

HTC De­si­re X bu­de od po­lo­vi­ce sep­tem­bra dos­tup­ný vo voľ­nom pre­da­ji, u mo­bil­ných ope­rá­to­rov a ma­loob­chod­nej pre­daj­nej sie­ti v od­po­rú­ča­nej ce­ne 319 eur. Te­le­fón bu­de k dis­po­zí­cii v čier­nej a bie­lej far­be.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie HTC De­si­re X

  • 4-pal­co­vý dis­plej Su­per LCD s roz­lí­še­ním 480 × 800
  • Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon S4, 1 GHz
  • Ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0.4 s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním Sen­se 4
  • 768 MB RAM
  • 4 GB pou­ží­va­teľ­skej pa­mä­te
  • Mož­nosť roz­ší­re­nia o kar­tu Mic­roSD
  • 5-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s HTC Ima­ge­Chip, auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a sve­tel­nos­ťou f/2.0
  • in­teg­ro­va­ný sys­tém Beat­sAudio


Zdroj: TS HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter