Samsung predstavil GALAXY Note II, poznáme parametre, nové funkcie i cenu

Sam­sung vče­ra v rám­ci veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky IFA 2012 v Berlí­ne pred­sta­vil no­vý mo­del v ka­te­gó­rii No­te - Sam­sung GA­LAXY No­te II vy­ba­ve­ný 5,55-pal­co­vým (141 mm) dis­ple­jom HD Su­per AMO­LED Plus. Ob­ra­zo­vý for­mát 16:9 pos­ky­tu­je pri­ro­dze­ný po­cit zo sle­do­va­nia fil­mov, veľ­ký dis­plej má lep­šiu či­ta­teľ­nosť. Sam­sung GA­LAXY No­te II je ten­ší a ľah­ší než je­ho pred­chod­ca, na­priek to­mu však po­nú­ka väč­šiu ob­ra­zov­ku.

asdfaasdf.jpg

Sam­sung GA­LAXY No­te II je vy­ba­ve­ný 1,6G Hz štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a pri­po­je­ním HSPA Plus ale­bo 4G LTE a do vý­ba­vy dos­tal aj no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1 Jel­ly Bean. K dis­po­zí­cii bu­de vo vy­ho­to­ve­niach 16 GB, 32 GB a 64 GB, všet­ky mož­no roz­ší­riť o pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD. Na ces­tách je zá­sad­ná aj ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3100 mAh.

Sam­sung GA­LAXY No­te dis­po­nu­je 8-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom na za­dnej stra­ne, na pred­nej stra­ne mô­že­te vy­užiť 1,9-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s mož­nos­ťou nah­rá­va­nia vi­dea v HD kva­li­te. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný ap­li­ká­cia­mi, ako sú Bud­dy Pho­to Sha­re, Burst Shot a Best Pho­to, kto­ré bo­li pred­sta­ve­né aj v mo­de­li Sam­sung GA­LAXY S III.

Sam­sung GA­LAXY No­te II ob­sa­hu­je aj fun­kciu Smart Stay, kto­rá bo­la pr­výk­rát pred­sta­ve­ná v mo­de­li Sam­sung GA­LAXY S III. Fun­kcia Smart Stay roz­poz­ná, ako te­le­fón pou­ží­va­te -či nap­rík­lad čí­ta­te elek­tro­nic­kú kni­hu ale­bo sur­fu­je­te po inter­ne­te. Pred­ná ka­me­ra te­le­fó­nu sle­du­je va­še oči a te­le­fón auto­ma­tic­ky po­ne­chá jas dis­ple­ja nestl­me­ný, aby ste moh­li po­hodl­ne čí­tať.

asdfasre11.jpg

Ap­li­ká­cia S Pen je in­tui­tív­nej­šia a jed­no­duch­šia, po­nú­ka zlep­še­né mož­nos­ti, ako okam­ži­te za­chy­tiť vlas­tné ná­pa­dy ale­bo skom­bi­no­vať ru­ko­pis s akým­koľ­vek di­gi­tál­nym ob­sa­hom pria­mo na ob­ra­zov­ke. Jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la S Pen prís­troj okam­ži­te spoz­ná, že chce­te ore­zať ale­bo up­ra­viť vy­bra­ný ob­sah na ob­ra­zov­ke. Ok­rem to­ho mô­že­te up­ra­viť aj fo­tog­ra­fiu z webu ale­bo vlas­tné di­gi­tál­ne sním­ky - zme­niť far­bu, vy­tie­ňo­vať, prí­pad­ne k nim ruč­ne pri­pí­sať poz­nám­ku. K dis­po­zí­cii je fun­kcia Screen Re­cor­der, s kto­rou za­zna­me­ná­te ce­lú pos­tup­nosť ak­cií na ob­ra­zov­ke. Tá­to fun­kcia je vhod­ná nap­rík­lad na de­monštrá­ciu, ako pou­ží­vať ap­li­ká­cie.

Ap­li­ká­cia Air View za­se umož­ní na­hliad­nuť do e-mai­lu, poz­ná­mok S No­te, plá­no­va­ča S Plan­ner, ob­ráz­ko­vej ga­lé­rie ale­bo spus­tiť vi­deá bez to­ho, aby ste mu­se­li ot­vo­riť ob­sah. Vďa­ka Air view sa rých­lo dos­ta­ne­te k po­ža­do­va­ným in­for­má­ciám so všet­ký­mi de­tail­mi bez nut­nos­ti pres­ka­ko­vať me­dzi ok­na­mi. No­vá fun­kcia rých­le­ho prí­ka­zu (Quick Com­mand) umož­ní vy­užiť S Pen na rých­le za­da­nie po­ža­do­va­né­ho po­ky­nu.

Pop up No­te umož­ní okam­ži­te ot­vo­riť ap­li­ká­ciu S No­te ako pop-up ok­no kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ke. Mô­že­te nap­rík­lad sle­do­vať fut­ba­lo­vý zá­pas, za­tiaľ čo bu­de­te hľa­dať v šta­tis­ti­kách hrá­čov in­for­má­cie o svo­jom fa­vo­ri­to­vi. Ale­bo si mô­že­te ro­biť poz­nám­ky, za­tiaľ čo vám niek­to bu­de dá­vať po­ky­ny cez te­le­fón. Ďal­šia no­vá fun­kcia Pop up Web do­vo­lí ot­vo­riť inter­ne­to­vý pre­hlia­dač kde­koľ­vek na dis­ple­ji a ved­ľa ne­ho ot­vo­riť ďal­šie webo­vé ok­no bez to­ho, aby ste me­dzi ni­mi mu­se­li pre­pí­nať.

adeaq885q.jpg

Pri sle­do­va­ní vi­dea sa zí­de fun­kcia Pop up play, vďa­ka kto­rej stla­če­ním tla­čid­la prep­ne­te ob­raz do „plá­va­jú­ce­ho ok­na", kto­ré mô­že­te ľu­bo­voľ­ne po­sú­vať po ob­ra­zov­ke bez to­ho, aby ste ho vy­pí­na­li. Pri­tom si mô­že­te jed­no­du­cho na­čí­tať ďal­šie ap­li­ká­cie.

Fun­kcia AllSha­re Play umož­ňu­je zdie­ľať ob­sah s os­tat­ný­mi v reál­nom ča­se tým, že pre­po­jí Ga­laxy No­te II so Sam­sung HD TV, ďal­ší­mi te­le­fón­mi, tab­let­mi, no­te­book­mi a os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na rov­na­kej sie­ti. Ak pra­cu­je sku­pi­na ľu­dí na rov­na­kom pro­jek­te, oce­nia fun­kciu AllSha­re Group Cast, vďa­ka kto­rej mô­že kaž­dý člen pre­po­je­nej sku­pi­ny pra­co­vať s do­ku­men­tmi, pre­zen­tá­cia­mi ale­bo fo­tog­ra­fia­mi v reál­nom ča­se bez to­ho, aby sa mu­se­li do­ku­men­ty na­čí­tať od­de­le­ne.

Sam­sung GA­LAXY No­te II bu­de k dis­po­zí­cii vo fa­reb­ných va­rian­toch Marb­le Whi­te ale­bo Ti­ta­nium Gray, na Slo­ven­sku bu­de dos­tup­ný v zá­ve­re ok­tób­ra za 579 €.

Zdroj: TS SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter