Ako si pridať tlačidlo Štart do Windows 8

windows_7_startbutton.jpg Ak ste veľ­kým fa­nú­ši­kom tla­čid­la Štart a pre­ká­ža vám, že sa vo Win­dows 8 ne­na­chá­dza vo svo­jej kla­sic­kej po­do­be, exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov, ako si ho mô­že­te do pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia pri­dať.ViS­tart

Start-Menu_leesoft.jpg

Uti­li­ta ViS­tart zob­ra­zu­je tla­čid­lo Štart v di­zaj­ne zná­mom z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7. Ta­kis­to po­nu­ka, kto­rá sa zob­ra­zí po klik­nu­tí na Štart, je prak­tic­ky to­tož­ná s roz­hra­ním Win­dows 7. Ne­chý­ba zoz­nam prog­ra­mov ani po­le vy­hľa­dá­va­nia. Je­di­ná ne­vý­ho­da uti­li­ty je ne­mož­nosť pris­pô­so­biť si a zor­ga­ni­zo­vať po­nu­ku Štart.

Web: http://lee-soft.com/vis­tart/


Clas­sic Shell

Start-Menu_leesoft.jpg

Tá­to uti­li­ta kom­bi­nu­je via­ce­ro pr­vkov pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia pred­chá­dza­jú­cich ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows. Pou­ží­va­teľ si mô­že za­de­fi­no­vať, či sa mu má po­nu­ka zob­ra­zo­vať v dvoch stĺpcoch ale­bo len v jed­nom a v akej for­me. Uti­li­ta po­te­ší aj ďal­ší­mi mož­nos­ťa­mi pris­pô­so­be­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia.

Web: http://clas­sic­shell.sour­ce­for­ge.net/


Star­tMe­nu7

bigscreenasdfasdf.png

Star­tMe­nu7 je flexibil­né Štart me­nu, kto­ré sa od už spo­me­nu­tých prog­ra­mov mier­ne od­li­šu­je di­zaj­nom pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Me­nu si mô­že­te roz­me­ro­vo pris­pô­so­biť, ta­kis­to sa dá zvo­liť aj lo­go tla­čid­la Štart. Uti­li­ta je k dis­po­zí­cii v bez­plat­nej a Pro (20 USD) ver­zii. Prak­tic­ky je­di­ná ne­vý­ho­da prog­ra­mu je v tom, že klá­ves Štart nep­re­pí­na me­dzi jed­not­li­vý­mi roz­hra­nia­mi vo Win­dows 8, ale ak­ti­vu­je uti­li­tu Star­tMe­nu.

Web: http://www.star­tme­nu7.com/in­dex.html


Zdroj: http://re­views.cnet.com/8301-33642_7-57496506-292/how-to-get-the-clas­sic-start-me­nu-back-in-win­dows-8-rtm/Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter