Microsoft Office rozširuje podporu otvorených formátov

Microsoft-Office-2010-Logo.jpg Vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft - kan­ce­lár­ska súp­ra­va Of­fi­ce - roz­ši­ru­je pod­po­ru ot­vo­re­ných štan­dar­dov pre for­má­ty do­ku­men­tov. Ďal­šie dva bu­de te­raz mož­né nie­len ot­vo­riť, ale aj uk­la­dať.

Ma­na­žér ba­lí­ka Of­fi­ce Jim That­cher na blo­gu Mic­ro­sof­tu ten­to týž­deň ozná­mil: "V nas­le­du­jú­cej ver­zii ba­lí­ka Of­fi­ce sme pri­da­li mož­nosť pl­ne vy­uží­vať ďal­šie dva for­má­ty - Open XML a Open Do­cu­ment For­mat 1.2. Pri­da­li sme aj pod­po­ru ot­vá­ra­nia do­ku­men­tov PDF, kto­ré bu­de mož­né up­ra­viť vo Wor­de a ulo­žiť v niek­to­rom z pod­po­ro­va­ných for­má­tov. Mic­ro­soft Of­fi­ce 2013 vďa­ka roz­ší­re­niu o pod­po­ru tých­to štan­dar­di­zo­va­ných for­má­tov do­ku­men­tov po­núk­ne pou­ží­va­te­ľom viac mož­nos­tí vý­be­ru pri prá­ci s do­ku­men­tmi a ich vý­me­ne s os­tat­ný­mi."

Tie­to slo­vá potvr­dzu­jú si­lu ot­vo­re­ných štan­dar­dov, pre­to­že do­ká­žu vniesť na sof­tvé­ro­vý trh sil­nú kon­ku­ren­ciu a mo­der­ni­zá­ciu. For­má­ty sú­bo­rov mô­žu vy­ze­rať ne­zau­jí­ma­vo, to­to ozná­me­nie však potvr­dzu­je dve vý­znam­né vlas­tnos­ti open sour­ce. Ot­vo­re­né štan­dar­dy mô­žu fun­go­vať ako vý­znam­ná kon­ku­ren­cia a sú­čas­ne mô­žu po­nú­kať pev­nú zá­klad­ňu, na kto­rej mô­žu sta­vať os­tat­né.

Na pre­lo­me ti­síc­ro­čia sa po­da­ri­lo súp­ra­ve MS Of­fi­ce vy­tla­čiť všet­ku vý­znam­nej­šiu kon­ku­ren­ciu a ov­lád­nuť trh až na úro­veň hra­ni­čia­cu s mo­no­po­lom. V tej­to si­tuá­cii priš­la spo­loč­nosť Sun Mic­ro­sys­tems so svo­jím pro­jek­tom open sour­ce kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka s náz­vom Sta­rOf­fi­ce. Ten pos­ta­vi­la na zá­kla­doch kó­du súp­ra­vy Ope­nOf­fi­ce.org, kto­rú za­kú­pi­la v ro­ku 1999. Ne­ko­mer­čná ver­zia po­nú­ka­ná aj na­ďa­lej pod ozna­če­ním Ope­nOf­fi­ce.org sa pre­sa­di­la na­toľ­ko, že sa sta­la al­ter­na­tí­vou k MS Of­fi­ce na po­li open sour­ce. Vý­ho­dou vy­plý­va­jú­cou z vy­uži­tia ot­vo­re­né­ho kó­du bo­lo aj roz­ší­re­nie do rôz­nych ope­rač­ných sys­té­mov.

Vý­vo­já­ri tej­to súp­ra­vy po pre­cho­de k Su­nu vy­vi­nu­li no­vý for­mát sú­bo­rov za­lo­že­ný na ja­zy­ku XML. Vďa­ka to­mu bo­lo ove­ľa ľah­šie do­siah­nuť spo­lup­rá­cu s iný­mi ap­li­ká­cia­mi a na­vy­še aj za­ru­čiť kom­pa­ti­bi­li­tu for­má­tu me­dzi rôz­ny­mi ver­zia­mi kan­ce­lár­skej súp­ra­vy.

Sun sa sna­žil do­siah­nuť me­dzi­ná­rod­nú štan­dar­di­zá­ciu no­vé­ho for­má­tu v rám­ci od­bo­ro­vej aso­ciá­cie OASIS. Aj keď ho Mic­ro­soft, kto­rý je čle­nom tej­to aso­ciá­cie, od­mie­tal, bol for­mát ODF na­ko­niec schvá­le­ný ako štan­dard­ný v rám­ci OASIS. Nes­kôr zís­kal aj cer­ti­fi­ká­ciu me­dzi­ná­rod­ne ši­ro­ko uz­ná­va­né­ho štan­dar­du ISO. Tým vzrás­tol tlak na vlas­tné for­má­ty, kto­ré pou­ží­val Mic­ro­soft v prog­ra­moch ba­lí­ka Of­fi­ce. Spo­loč­nosť pre­to pod­nie­ti­la za­ve­de­nie kon­ku­ren­čné­ho ot­vo­re­né­ho štan­dar­du, pos­ta­ve­né­ho na ja­zy­ku XML a vy­chá­dza­jú­ce­ho z for­má­tov Mic­ro­sof­tu. For­mát, ozna­čo­va­ný ako OOXML, bol za­ra­de­ný me­dzi štan­dar­dné, a to tak v rám­ci OASIS, ako aj ISO. Pod tla­kom open sour­ce zme­nil Mic­ro­soft prís­tup ku kom­pa­ti­bi­li­te for­má­tov. Opus­til do­te­raj­šiu prax, keď ne­za­ru­čo­val kom­pa­ti­bi­li­tu for­má­tov me­dzi rôz­ny­mi ver­zia­mi ba­lí­ka Of­fi­ce, a pre­šiel k ot­vo­re­ným for­má­tom pod­po­ro­va­ným rôz­ny­mi ver­zia­mi. Ten­to ot­vo­re­ný for­mát na­vy­še mô­žu vy­uží­vať os­tat­né ap­li­ká­cie bez ri­zi­ka stra­ty čas­ti in­for­má­cií ako pri uzav­re­tých for­má­toch.

Dru­hé ozná­me­nie na blo­gu Mic­ro­sof­tu do­ku­men­tu­je, že dob­ré prík­la­dy pri­ťa­hu­jú. Ope­nOf­fi­ce.org a Lib­reOf­fi­ce (kto­rý vzni­kol v ro­ku 2010 ako sa­mos­tat­ná vet­va pos­ta­ve­ná na kó­de Ope­nOf­fi­ce.org) pod­po­ru­jú mož­nosť uk­la­da­nia sú­bo­rov do for­má­tu PDF. MS Of­fi­ce po­nú­kol tú­to fun­kčnosť vo­li­teľ­ne vo ver­zii 2007 a v nas­le­du­jú­cej ver­zii už štan­dar­dne pre všet­kých.

Lib­reOf­fi­ce na­vy­še umož­ňu­je vy­tvá­rať tzv. hyb­rid­né do­ku­men­ty PDF, kto­ré mož­no opa­ko­va­ne up­ra­vo­vať a uk­la­dať. Z ozná­me­nia na blo­gu jsa dá usu­dzo­vať, že po­dob­ný prís­tup zvo­lil aj Mic­ro­soft. Pou­žil však vlast­ný for­mát, čo zna­me­ná, že edi­to­va­teľ­né do­ku­men­ty PDF vy­tvo­re­né v súp­ra­ve Lib­reOf­fi­ce ne­bu­de mož­né up­ra­vo­vať v súp­ra­ve MS Of­fi­ce a nao­pak.

Ďal­ší prob­lém pred­sta­vu­je zru­še­nie mož­nos­ti zá­pi­su sú­bo­rov v star­šej ver­zii for­má­tu ODF 1.1. To tro­chu ob­me­dzí mož­nosť spo­lup­rá­ce so star­ší­mi ver­zia­mi Ope­nOf­fi­ce.org, pre­to­že v no­vom Of­fi­ce bu­de mož­né sú­bo­ry ODF uk­la­dať iba vo ver­zii 1.2.

No aj na­priek tým­to ne­dos­tat­kom mož­no po­ve­dať, že ot­vo­re­né štan­dar­dy po­moh­li pou­ží­va­te­ľom ba­lí­ka MS Of­fi­ce zís­kať no­vé uži­toč­né fun­kcie a na­vy­še aj mož­nosť spo­lup­rá­ce s iný­mi ap­li­ká­cia­mi vrá­ta­ne tých clou­do­vých ty­pu Do­ku­men­tov Goog­le.

Zdroj: http://com­pu­terworld.cz/software/mic­ro­soft-of­fi­ce-roz­si­ru­je-pod­po­ru-otev­re­nych-for­ma­tu-48688Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter