Test: Windows 8 je výkonnejší ako Windows 7

windows8_windows7.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vče­ra uvoľ­ni­la no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 na stiah­nu­tie pred­pla­ti­te­ľom sie­tí MSDN a Tech­Net. Čos­ko­ro sa ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko benchmar­kov po­rov­ná­va­jú­cich Win­dows 8 s je­ho pred­chod­com. Vý­sled­ky sú viac než prek­va­pi­vé, pre­to­že Win­dows 8 po­rá­ža po­pu­lár­nu „sed­mič­ku" hneď v ra­de tes­tov a roz­die­ly nie sú prá­ve za­ned­ba­teľ­né.

V na­šom člán­ku vy­chá­dza­me z me­ra­ní, kto­ré zve­rej­nil Adrian Kingsley-Hug­hes na webe ZDNet. Ten kon­krét­ne s Win­dows 7 po­rov­nal aj všet­ky ve­rej­ne dos­tup­né ver­zie Win­dows 8, te­da tak fi­nál­nu RTM, ako aj Con­su­mer Pre­view (CP) a Re­lea­se Pre­view (RP).
Ope­rač­né sys­té­my bo­li po­rov­ná­va­né na po­čí­ta­či s pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7-2600K (San­dy Brid­ge), so 4 GB pa­mä­te ty­pu DDR3 1600 MHz, zá­klad­nou dos­kou Gi­ga­by­te GA-Z77MX-D2H a ďa­lej s gra­fic­kou kar­tou EV­GA Ge­For­ce GTX 560 a pev­ným dis­kom WD Ca­viar Black WD1002FAEX s ka­pa­ci­tou 1 TB. Všet­ky ov­lá­da­če bo­li ak­tua­li­zo­va­né na pos­led­nú ver­ziu a bo­li nain­šta­lo­va­né všet­ky dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie, disk bol def­rag­men­to­va­ný a žiad­ny z kom­po­nen­tov ne­bol pre­tak­to­va­ný. Kaž­dý test sa po­tom vy­ko­nal trik­rát a vý­sle­dok je prie­mer­ná hod­no­ta z tých­to troch prie­be­hov.

Po­rov­na­nie rých­los­ti Win­dows 8 a Win­dows 7

Naj­prv sa Adrian Kingsley-Hug­hes za­me­ral na rých­losť boo­to­va­nia ope­rač­ných sys­té­mov. Kým Win­dows 8 RTM na­bie­hal do prih­la­so­va­cej ob­ra­zov­ky 9 se­kúnd a 23 se­kúnd na pra­cov­nú plo­chu (a vo ver­ziách CP a RP len asi o se­kun­du dlh­šie), pri Win­dows 7 to bo­lo 12, res­pek­tí­ve 28 se­kúnd. Ten­to vý­sle­dok nie je príl­iš prek­va­pu­jú­ci, pre­to­že Mic­ro­soft ve­rej­ne pro­pa­go­val zrý­chle­nie boo­to­va­nia ako jed­nu z ob­las­tí vý­raz­né­ho zlep­še­nia Win­dows 8.

Os­tat­ne to, ako rých­lo Win­dows 8 štar­tu­je, ilus­tru­je aj nas­le­du­jú­ce vi­deo a ma­ji­te­lia SSD ho­vo­ria v prie­me­re o 3 až 4 se­kun­dách.

Ďal­ším cie­ľom benchmar­kov bo­lo kó­do­va­nie audia, kde bol tes­to­va­cí sú­bor pre­vá­dza­ný pod Win­dows 8 RTM 41,2 se­kun­dy, pod Win­dows 8 Re­lea­se Pre­view 41,1 se­kun­dy, na Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view 44,6 se­kun­dy a ďa­le­ko ako pos­led­ný skon­či­li Win­dows 7 s ča­som 49,3 se­kun­dy. Net­re­ba asi pri­po­mí­nať, že krat­ší čas je v tom­to prí­pa­de lep­ší. Ten­to roz­diel je po­mer­ne vý­raz­ný a sved­čí o tom, že Mic­ro­soft za­pra­co­val aj na zvý­še­ní vý­ko­nu ope­rač­né­ho sys­té­mu.

To­to zis­te­nie po­tom potvr­dzu­jú aj ďal­šie tes­ty. Pr­vý, za­me­ra­ný na kó­do­va­nie vi­dea, do­kon­čil Win­dows 8 RTM za 211,8 se­kun­dy, Win­dows 8 RP za 217,5 se­kun­dy, Win­dows 8 CP za 221,4 se­kun­dy a Win­dows 7 až za 244,7 se­kun­dy. Ta­kis­to cel­ko­vé skó­re v PC Mar­ku 7 hrá vý­raz­ne do ka­riet Win­dows 8, keď všet­ky ver­zie no­vé­ho OS do­siah­li skó­re oko­lo 5480 bo­dov, za­tiaľ čo Win­dows 7 zís­kal iba 4534 bo­dov. Tu ide vô­bec o naj­väč­ší na­me­ra­ný roz­diel.

Čo sa tý­ka tes­tov, kto­ré pre­ve­ru­jú aj gra­fic­ký vý­kon, ako je 3D Mark 11, Fur­mark, Ci­ne­bench 11.5 či do­kon­ca pos­led­né­ho di­elu hry Alien vs. Pre­da­tor, tu bo­li roz­die­ly skôr za­ned­ba­teľ­né. Win­dows 7 sa po­da­ri­lo s mier­nym nás­ko­kom zví­ťa­ziť len v Ci­ne­bench, kto­rý tes­tu­je naj­mä OpenGL. Dô­vo­dom na to, pre­čo Win­dows 8 nep­ri­nie­sol vý­raz­nej­šie zrý­chle­nie, mô­žu byť aj za­tiaľ nie cel­kom op­ti­ma­li­zo­va­né ov­lá­da­če gra­fic­kých ka­riet.

De­tail­né gra­fy s vý­sled­ka­mi tes­tov jed­not­li­vých OS náj­de­te na strán­kach ZDNet.

Zhr­nu­tie pr­vých tes­tov Win­dows 8

Aj keď ide za­tiaľ o pr­vé benchmar­ky, vý­sled­ky sú po­mer­ne prek­va­pi­vé a uka­zu­jú, že Mic­ro­soft sku­toč­ne na no­vom ope­rač­nom sys­té­me za­pra­co­val a že ka­tas­tro­fa v po­do­be Win­dows Vista, kto­rá bež­ala veľ­mi bied­ne aj na naj­sil­nej­ších zos­ta­vách v tom ča­se, sa ne­bu­de opa­ko­vať. Ak pri­po­čí­ta­me ďal­šie no­vin­ky, ako hyb­rid­ný boot, UEFI, lep­ší re­žim spán­ku atď., má no­vý Win­dows 8 v ru­ká­ve nao­zaj množ­stvo vý­znam­ných es. Na­vy­še sa dá oča­ká­vať, že aj vý­rob­co­via har­dvé­ru čos­ko­ro up­ra­via svo­je ov­lá­da­če, aby vy­uží­va­li vý­ho­dy Win­dows 8 do čo naj­vyš­šej mie­ry.

Vý­sled­ky tes­tov sí­ce asi ne­bu­dú pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov a naj­mä fi­riem pria­mo hlav­ným dô­vo­dom na pre­chod na Win­dows 8, ale mô­žu sa stať jed­ným z pod­por­ných ar­gu­men­tov v pros­pech sko­ré­ho up­gra­du. Mic­ro­soft vi­di­teľ­ne fi­nál­nu ver­ziu Win­dows 8 od­la­dil, ako sa da­lo, a je zrej­mé, že vy­pus­til na trh vy­zre­tý ope­rač­ný sys­tém, kto­rý sa z hľa­dis­ka vý­ko­nu ne­má za čo han­biť.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter