Microsoft chce predávať Surface za 199 dolárov, konkurencia bude mať hlavu v smútku

Tab­let Sur­fa­ce od Mic­ro­sof­tu eš­te ani ne­bol uve­de­ný na trh a už sa mu dos­ta­lo dosť nev­ľúd­ne­ho pri­ja­tia od os­tat­ných vý­rob­cov po­dob­ných za­ria­de­ní. A to eš­te v Ace­ri ne­tu­ši­li, za akú ce­nu mie­ni sof­tvé­ro­vý gi­gant svoj pro­dukt pre­dá­vať...

microsoftsurfacetablet.jpg

Server En­gad­get, od­vo­lá­va­júc sa na kon­fe­ren­ciu Te­chRea­dy15, pri­nie­sol in­for­má­ciu, že ce­na no­vé­ho tab­le­tu má byť 199 do­lá­rov. Je po­rov­na­teľ­ná s Nexus 7 či Kind­le Fi­re, ale ur­či­te niž­šia ako vý­rob­né nák­la­dy. Ide o ver­ziu s Win­dows RT a 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Mic­ro­soft chce aj ta­kým­to spô­so­bom sprís­tup­niť svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém čo naj­viac ľu­ďom a zjav­ne mu v tom­to prí­pa­de nej­de o príj­my, ale o po­diel na tr­hu. Na­po­kon mô­že svo­ju stra­tu kom­pen­zo­vať z pre­da­ja mé­dií a ap­li­ká­cií v Mic­ro­soft Sto­re, veď 20 - 30 % príj­mov z nich kon­čí v je­ho vrec­kách. Os­tat­ní vý­rob­co­via, ako Dell, Asus, Sam­sung či Le­no­vo, bu­dú mu­sieť dob­re po­roz­mýš­ľať, ako bu­dú do­to­vať svo­je pro­duk­ty, ak chcú os­tať kon­ku­ren­cies­chop­ní.

Pod­ľa niek­to­rých správ však no­vý tab­let bu­de mož­né pri­po­jiť do inter­ne­tu len cez Wi-Fi. Ab­sen­cia 3G mo­du­lu by na­priek vý­hod­nej ce­ne moh­la byť pre­káž­kou je­ho ús­pe­chu.

Zdroj: en­gad­get.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter