Tablety s Windows 8 nedokážu nahradiť notebooky a PC

tablet_windows8.jpg Aj keď chys­ta­né tab­le­ty s Win­dows 8 vy­vo­lá­va­jú zna­če­né vzru­še­nie, exis­tu­jú aj skep­tic­ké hla­sy, kto­ré tvr­dia, že tie­to prís­tro­je ne­bu­de mož­né po­va­žo­vať za pl­no­hod­not­nú náh­ra­du PC či no­te­boo­kov, ale skôr za ich dopl­nky.

Nap­rík­lad Ja­mes Ken­drick, kto­rý je dl­ho­roč­ným špe­cia­lis­tom na mo­bil­né tech­no­ló­gie, tvr­dí, že ak niek­to po­čí­ta s tým, že mu no­vý tab­let s Win­dows 8 nah­ra­dí je­ho no­te­book či sto­lo­vý po­čí­tač, bu­de prav­de­po­dob­ne veľ­mi skla­ma­ný. A to aj v prí­pa­de tab­le­tov s Win­dows 8 Pro, kto­ré bu­dú pos­ta­ve­né na plat­for­me In­te­lu a bu­dú kom­pa­ti­bil­né s exis­tu­jú­ci­mi ap­li­ká­cia­mi.

Tab­le­ty s Win­dows 8 mie­ria na scé­nu

Rad veľ­kých vý­rob­cov už oh­lá­sil na dru­hú po­lo­vi­cu toh­to ro­ka uve­de­nie tab­le­tov s Win­dows 8, či už s pro­ce­sor­mi ARM, ale­bo In­tel. Kým mo­de­ly s pro­ce­sor­mi ARM bu­dú pod­po­ro­vať len no­vé ap­li­ká­cie vznik­nu­té pre roz­hra­nie Met­ro, ver­zie s pro­ce­sor­mi In­te­lu mô­žu byť za­ují­ma­vé naj­mä pre fir­my z to­ho dô­vo­du, že ich mô­žu za­ra­diť do svo­jej IT infra­štruk­tú­ry po­dob­ne ako exis­tu­jú­ce po­čí­ta­če a ob­dob­ným spô­so­bom ich aj spra­vo­vať.

Pred­sta­va, že by tab­let s Win­dows 8 mo­hol úpl­ne nah­ra­diť no­te­book, je za­ují­ma­vá pre­dov­šet­kým pre­to, že mno­ho mo­de­lov (nap­rík­lad v rám­ci kon­cep­tu Sur­fa­ce od Mic­ro­sof­tu - poz­ri vi­deo pod člán­kom) bu­de vy­ba­ve­ných klá­ves­ni­cou za­bu­do­va­nou pria­mo do kry­tu (flip) dis­ple­ja, a tak sa bu­dú môcť v prí­pa­de pot­re­by okam­ži­te pre­me­niť na aké­si pseu­do­no­te­boo­ky a bu­dú môcť spo­lup­ra­co­vať aj s po­dob­ným prís­lu­šen­stvom.

Tab­let nie je no­te­book

Ja­mes Ken­drick je však pres­ved­če­ný, že tá­to pred­sta­va sí­ce mož­no vy­ze­rá dob­re na pa­pie­ri, ale pod­ľa ne­ho ne­bu­de reál­ne prib­lí­žiť sa pri množ­stve čin­nos­tí kom­for­tu bež­né­ho no­te­boo­ku. Dô­vo­dom sú hlav­ne tra­dič­né ap­li­ká­cie, kto­ré sú nao­zaj vy­tvo­re­né pre úpl­ne iný sys­tém prá­ce, než sú ur­če­né tab­le­ty, pri­čom príl­iš ne­po­čí­ta­jú s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním, kto­ré bo­lo v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií Win­dows vždy do­te­raz po­mer­ne neús­peš­né. Neh­ľa­diac na er­go­nó­miu, kto­rá pri tab­le­te s exter­nou klá­ves­ni­cou nao­zaj nie je op­ti­mál­na.

Tab­le­ty ma­jú pod­ľa Ken­dric­ka svoj účel, kto­rý je po­mer­ne od­liš­ný od bež­ných no­te­boo­kov, čo už do­ká­za­li prís­tro­je s iOS a s An­droi­dom. A sna­žiť sa tie­to prís­tro­je ná­si­lím zme­niť opäť na no­te­boo­ky je ces­ta späť. Aj pri­po­je­nie exter­nej klá­ves­ni­ce k tab­le­tu je len ur­či­té roz­ší­re­nie je­ho pri­már­ne­ho pou­ži­tia za­me­ra­né­ho na kon­zu­má­ciu ob­sa­hu, ale nej­de o spô­sob, ako z ne­ho vy­tvo­riť re­gu­lár­ny sys­tém ur­če­ný na je­ho pro­duk­ciu. Ak vám te­da pôj­de nao­zaj pri­már­ne o pre­vádz­ko­va­nie tra­dič­ných ap­li­ká­cií a čas­té pí­sa­nie, čo bu­de zvlášť vo fi­rem­nom pros­tre­dí ty­pic­ký sce­nár, do­ká­že v ta­kej­to si­tuá­cii tra­dič­ný no­te­book pos­lú­žiť nie­len lep­šie, ale aj lac­nej­šie a zvy­čaj­ne aj s lep­ším po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu ako tab­let s Win­dows 8.

Win­dows 8 to­ho ve­ľa nez­me­ní

Aj no­te­boo­ky sa za pos­led­né ro­ky vy­vi­nu­li na­toľ­ko, že sa s tab­let­mi mô­žu me­rať tak vý­dr­žou ba­té­rie, hmot­nos­ťou, ako i ten­kos­ťou di­zaj­nu, pri­čom tab­le­ty s prí­dav­nou klá­ves­ni­cou bu­dú pod­ľa Ken­dric­ka len oklieš­te­ný­mi po­čí­tač­mi a šír­ka ich pou­ži­tia bu­de ob­me­dze­ná. Skôr ako prís­tro­je do kaž­dej si­tuácie to bu­dú vhod­né dopl­nky nap­rík­lad na ob­chod­né ces­ty „na­ľah­ko". Žiad­nu ra­di­kál­nu zme­nu na tr­hu pre­to ne­mož­no ani ča­kať.

Ho­ci te­da tab­le­ty s pro­ce­sor­mi In­te­lu a s OS Win­dows 8 Pro pri­ne­sú mož­nos­ti zná­me z pros­tre­dia bež­ných PC, ne­mož­no veľ­mi po­čí­tať s tým, že ich úpl­ne nah­ra­dia. As­poň v naj­bliž­ších ro­koch. Ku­pu­jú­ci by pre­to ne­ma­li po­dlie­hať emó­ciám a ma­li by sa vždy dôk­lad­ne roz­my­slieť nad úče­lom ta­ké­ho tab­le­tu a nad tým, ako ho chcú pou­ží­vať a aké ap­li­ká­cie na ňom chcú pre­vádz­ko­vať. Pre­to­že mô­žu na­ko­niec zis­tiť, že ten­to va­riant pre nich ne­mu­sí byť úpl­ne vy­ho­vu­jú­ci.

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.cz

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter