Herní vývojári: Windows 8 bude katastrofou pre počítačové hry

windows-8-pc-interface.jpg Zdá sa, že vý­rob­co­via hier nie sú priaz­ni­vo nak­lo­ne­ní no­vé­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu Mic­ro­sof­tu. Naj­prv šéf Val­ve Ga­be Newell (mi­mo­cho­dom, bý­va­lý za­mes­tna­nec red­mon­dskej spo­loč­nos­ti) v roz­ho­vo­re na kon­fe­ren­cii Ca­sual Con­nect v Seatt­li ozna­čil Win­dows 8 ako „ka­tas­tro­fu pre všet­kých v PC pries­to­re" (kom­plet­né zne­nie roz­ho­vo­ru uve­rej­nil server Ven­tu­re Beat). A te­raz vy­jad­ril svo­je roz­pa­či­té doj­my z toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu aj di­zaj­no­vý šéf štú­dia Bliz­zard, kto­ré má na kon­te ti­tu­ly ako World of WarCraft či Di­ab­lo. „Nie je to nič skve­lé ani pre Bliz­zard," pod­po­ril svoj­ho ko­le­gu pred pár dňa­mi na Twit­te­ri.

Veľ­kým her­ným fir­mám sa ne­pá­či naj­mä no­vá stra­té­gia Mic­ro­sof­tu, kto­rá je pos­ta­ve­ná na on-li­ne pre­da­ji ap­li­ká­cií vo Win­dows Sto­re. Mic­ro­soft sa tak sta­ne pria­mou kon­ku­ren­ciou pre Steam, naj­väč­šiu plat­for­mu na di­gi­tál­nu dis­tri­bú­ciu her­né­ho sof­tvé­ru pre Win­dows. Newell si mys­lí, že po prí­cho­de Win­dows 8 množ­stvo veľ­kých do­dá­va­te­ľov po­čí­ta­čov opus­tí trh. Tým by sa her­ný trh mo­hol zmen­šo­vať, pre­to­že prá­ve hry dl­ho­do­bo za­bez­pe­čo­va­li ob­ľú­be­nosť osob­ných po­čí­ta­čov s Win­dows me­dzi do­má­ci­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Val­ve te­raz vy­ví­ja úsi­lie na por­to­va­nie di­gi­tál­nej dis­tri­bú­cie na li­nuxovú plat­for­mu. Newell to naz­val „za­bez­pe­čo­va­cou stra­té­giou". Spo­loč­nosť zve­rej­ni­la ukáž­ku, kto­rá sved­čí o tom, že hra Left 4 Dead 2 beží na rov­na­ko vy­ba­ve­nom po­čí­ta­či s Ubun­tu 12 o 14 per­cent rých­lej­šie. Prob­lém však mô­že spô­so­bo­vať ob­me­dze­ná pod­po­ra toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu zo stra­ny vý­rob­cov gra­fic­kých ka­riet.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
te­chre­port.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter