Windows 8 a Server 2012 dokončené, čoskoro budú na stiahnutie

win8prev_hero.jpg Mic­ro­soft vče­ra de­fi­ni­tív­ne do­kon­čil vý­voj ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows 8 a Win­dows Server 2012 a uvoľ­nil ich oba do vý­ro­by (RTM). V prís­pev­ku na vý­vo­jár­skom blo­gu ďa­ku­je Ste­ven Si­nof­sky, pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre Win­dows, mi­lió­nom be­ta­tes­te­rov, kto­rí sa po­die­ľa­li na skú­ša­ní ve­rej­ných pre­view. Pod­ľa ne­ho tak iš­lo o naj­in­ten­zív­nej­šie tes­to­va­ný pro­dukt, aký vô­bec Mic­ro­soft uvoľ­nil.

Do­ved­na bo­li skú­šob­né ver­zie pod­ľa šta­tis­tík Mic­ro­sof­tu stiah­nu­té na 16 mi­lió­nov PC a na 7 mi­lió­noch po­čí­ta­čov beží na­pos­le­dy vy­da­ný Re­lea­se Pre­view. Na­priek to­mu Win­dows 8 vy­vo­lal me­dzi ko­mu­ni­tou po­mer­ne veľ­kú kon­tro­ver­ziu a ve­ľa ana­ly­ti­kov si stá­le nie je is­tých ich ús­pe­chom na tr­hu.

Fi­nál­ny build Win­dows 8 ne­sie čís­lo 9200 a pri­ná­ša op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii nie­koľ­ko vi­zuál­nych zmien v des­kto­po­vom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní, kto­ré má plo­chej­šiu a plas­tic­kej­šiu gra­fi­ku op­ro­ti na­leš­te­né­mu Aeru vo Win­dows 7. Aj v do­ty­ko­vom roz­hra­ní Met­ro doš­lo k nie­koľ­kým úp­ra­vám vrá­ta­ne pod­po­ry no­vých gest pre pod­po­ro­va­ný trac­kpad. Po no­vom nap­rík­lad štar­to­va­cia ob­ra­zov­ka umož­ní mať na po­za­dí ob­ráz­ky mies­to jed­no­fa­reb­nej vý­pl­ne. Ďalej doš­lo i k op­ra­ve niek­to­rých ob­ja­ve­ných chýb a drob­ným zlep­še­niam v kó­de.

Mic­ro­soft však nap­rík­lad ne­vy­po­čul in­ten­zív­nu kri­ti­ku oh­ľa­dom od­strá­ne­nia tla­čid­la Štart, a ho­ci mno­ho pou­ží­va­te­ľov ča­ka­lo je­ho náv­rat do fi­nál­nej ver­zie Win­dows 8, nes­ta­lo sa tak. Ten­to ov­lá­da­cí pr­vok zná­my od čias Win­dows 95 tak de­fi­ni­tív­ne od­chá­dza na sme­tis­ko de­jín a bu­de nah­ra­de­ný dlaž­di­ca­mi.

Ter­mí­ny uvoľ­ne­nia Win­dows 8 a Win­dows Server 2012

Spo­lu s uvoľ­ne­ním no­vých ope­rač­ných sys­té­mov do vý­ro­by Mic­ro­soft potvr­dil aj nie­koľ­ko dô­le­ži­tých ter­mí­nov z hľa­dis­ka dos­tup­nos­ti tých­to svo­jich pro­duk­tov:

- Pred­pla­ti­te­lia sie­tí MSDN a Tech­net bu­dú mať k fi­nál­nym ver­ziám Win­dows 8 a Win­dows Server 2012 prís­tup od 15. augus­ta.

- Fir­my v rám­ci prog­ra­mu Software As­su­ran­ce si bu­dú môcť sťa­ho­vať no­vé OS zo služ­by pre veľ­kob­je­mo­vé li­cen­cie od 16. augus­ta. Fir­my, kto­ré nie sú sú­čas­ťou toh­to prog­ra­mu, po­tom bu­dú môcť li­cen­cie za­kú­piť od 1. sep­tem­bra 2012.

- Kon­zul­tan­ti a re­selle­ri s prís­tu­pom k Mic­ro­soft Ac­tion Pac­ku zís­ka­jú prís­tup k fi­nál­nym Win­dows 8 a Win­dows Server 2012 od 20. augus­ta.
- Pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov bu­dú tak sa­mos­tat­né in­šta­lač­né súp­ra­vy, ako aj up­gra­do­vé ver­zie k dis­po­zí­cii od 26. ok­tób­ra. Od toh­to dňa by sa ma­li za­čať pre­dá­vať aj no­vé PC s pre­din­šta­lo­va­ným Win­dows 8.

Ok­rem to­ho Mic­ro­soft od 15. augus­ta uvoľ­ní na sie­ti MSDN aj vý­vo­jár­sky nás­troj Vi­sual Stu­dio 2012.

Čo sa tý­ka inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Win­dows Sto­re, kto­rý má byť za­me­ra­ný na ap­li­ká­cie pre roz­hra­nie Met­ro, ten je te­raz už ot­vo­re­ný pre pla­te­né ap­li­ká­cie. Vý­vo­já­ri si tu mô­žu vy­tvo­riť re­gu­lár­ne pl­né úč­ty so všet­ký­mi fun­kcia­mi. Bliž­šie in­for­má­cie pre vý­vo­já­rov po­tom Mic­ro­soft plá­nu­je zve­rej­niť na chys­ta­nej Build kon­fe­ren­cii.

Stra­té­gia pre fir­my mig­ru­jú­ce na no­vé Win­dows

Mic­ro­soft zve­rej­nil aj ra­dy pre fir­my, kto­ré zva­žu­jú na­sa­de­nie Win­dows 8 do pro­duk­čné­ho re­ži­mu. Pre fir­my, kto­ré v sú­čas­nos­ti stá­le na­sa­dzu­jú Win­dows 7, od­po­rú­ča Mic­ro­soft pok­ra­čo­vať v tej­to stra­té­gii a nás­led­ne ju roz­ší­riť o no­vé Win­dows 8, tak­že oba tie­to sys­té­my by vo fi­rem­nom pros­tre­dí fun­go­va­li sú­bež­ne.

Po­kiaľ však ide o fir­my, kto­ré do­po­siaľ pou­ží­va­jú Win­dows XP ale­bo Vis­tu, tým Mic­ro­soft od­po­rú­ča pres­ko­čiť Win­dows 7 a rov­no za­čať s na­sa­dzo­va­ním Win­dows 8. Zvlášť v prí­pa­de Win­dows XP sa to­tiž po­ma­ly blí­ži ko­niec ži­vot­nos­ti, nap­lá­no­va­ný na ap­ríl 2014, v prí­pa­de Vis­ty to po­tom bu­de rok 2017.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter