Linux Mint 13 KDE – prívetivosť na prvom mieste

LinuxMint-13.jpg Ope­rač­ný sys­tém Li­nux Mint, kto­rý sa v pos­led­nom ča­se dr­ží na špič­ke zá­uj­mu me­dzi li­nuxový­mi dis­tri­bú­cia­mi, bol ten­to týž­deň uvoľ­ne­ný vo ver­zii 13 (Maya) s pros­tre­dím KDE. Tá­to ver­zia je za­lo­že­ná na des­kto­po­vej ver­zii Ubun­tu 12.04 (nej­de te­da o de­ri­vát Ku­bun­tu) a dopĺňa už skôr vy­da­né edí­cie s GUI Gno­me a Xfce. Mint sa stal už pred ča­som os­ved­če­nou al­ter­na­tí­vou pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa nez­ži­li s roz­hra­ním Uni­ty, a po­nu­kou rôz­nych roz­hra­ní sa po­kú­ša us­po­ko­jiť od­liš­né po­žia­dav­ky svo­jich pou­ží­va­te­ľov.
Ak ste za­tiaľ žiad­ny Li­nux nes­kú­si­li a má­te stá­le oba­vu, že pôj­de o kom­pli­ko­va­ný sys­tém s veľ­ký­mi ná­rok­mi na zna­los­ti, bu­de­te prav­de­po­dob­ne prek­va­pe­ní, ako ďa­le­ko je ten­to mý­tus k reali­te a aké ľah­ké a bez­prob­lé­mo­vé je prejsť na ten­to open sour­ce ope­rač­ný sys­tém. Ta­kis­to mô­že ísť o za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu nap­rík­lad do men­šej fir­my, kde mô­že Li­nux Mint 13 kom­plet­ne nah­ra­diť des­kto­po­vé Win­dows na pra­cov­ných PC, pri­čom sa net­re­ba obá­vať, že by va­ši za­mes­tnan­ci ne­do­ká­za­li ten­to sys­tém ov­lá­dať.

Za­čí­na­me s Mint

In­šta­lač­né ima­ge Li­nuxu Mint 13 KDE má 900 MB, tak­že ide o DVD ima­ge, a nie o CD a je k dis­po­zí­cii v 32-bi­to­vej a 64 bi­to­vej ver­zii. Vzhľa­dom na to, že ide o hyb­rid­ný ima­ge, mô­že byť nie­len vy­pá­le­ný, ale prí­pad­ne aj sko­pí­ro­va­ný na USB flash disk, z kto­ré­ho sa mô­že in­šta­lá­cia us­ku­toč­niť.

Me­nu KDE sú umies­tne­né v ľa­vom dol­nom ro­hu ob­ra­zov­ky. Po klik­nu­tí na ma­lú iko­nu mož­no pre­ťa­ho­vať ve­ci me­dzi me­nu a zlož­kou des­kto­pu a nie je prob­lém si na pred­ný pa­nel vy­tiah­nuť čas­to pou­ží­va­né tla­čid­lá, ako nap­rík­lad pred­po­veď po­ča­sia ale­bo tla­čid­lo slú­žia­ce na vy­pí­na­nie. Pra­cov­ná plo­cha je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre vy­ššie aj niž­šie roz­lí­še­nie. Za­tiaľ čo na dis­ple­joch s roz­lí­še­ním 1366 × 768 bo­dov je zvy­čaj­ne dos­ta­tok pries­to­ru a nie je ne­vyh­nut­né šet­riť mies­tom, pri niž­ších roz­lí­še­niach, ako je nap­rík­lad 1024 × 768 bo­dov, kto­ré sa zvy­čaj­ne pou­ží­va na 10" net­boo­koch, je vhod­né pou­žiť op­ti­ma­li­zo­va­ný KDE Net­book wor­kspa­ce (poz­ri ob­rá­zok ďa­lej). Je to jed­na z naj­lep­šie spra­co­va­ných pra­cov­ných plôch na net­boo­koch, s akou sa mô­že­te v sú­čas­nos­ti stret­núť, a pri­ná­ša veľ­mi kom­for­tnú prá­cu. Iko­ny ap­li­ká­cií mož­no ľah­ko pri­dá­vať a ma­zať či ap­li­ká­cie spúš­ťať a sú tu poh­ro­ma­de dos­tup­né aj všet­ky dô­le­ži­té nas­ta­ve­nia. Up­ros­tred ob­ra­zov­ky je po­tom lišta na vy­hľa­dá­va­nie. Ap­li­ká­cia sa v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní spúš­ťa v ce­loob­ra­zov­ko­vom mó­de.

mint13kdenetbook.png

Pra­cov­ná plo­cha Li­nux Mint 13 KDE Net­book

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va Li­nux Mint 13 KDE

Čo sa tý­ka sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy, Mint 13 KDE je pos­ta­ve­ný na li­nuxovom ker­ne­li 3.2.0 s pod­po­rou naj­nov­ších pe­ri­fé­rií a za­ria­de­ní. Do­ba, keď sa vám moh­lo stať, že pod Li­nuxom ne­roz­cho­dí­te niek­to­ré za­ria­de­nia v PC ale­bo mi­mo ne­ho, je už dáv­na mi­nu­losť. In­šta­lá­cia je na väč­ši­ne po­čí­ta­čov bez­prob­lé­mo­vá a oby­čaj­ne sta­čí ruč­ne doin­šta­lo­vať len nao­zaj špe­ci­fic­ké pe­ri­fé­rie. Roz­hra­nie KDE je vo ver­zii 4.8.4 a po­nú­ka pek­ný vzhľad, ale sú­čas­ne aj vý­kon a flexibi­li­tu.

V zá­klad­nej vý­ba­ve OS Li­nux Mint 13 je po­tom nap­rík­lad ap­li­ká­cia na sprá­vu fo­tog­ra­fií di­gi­Kam 2.5.0 s mož­nos­ťa­mi ka­ta­lo­gi­zá­cie, ta­go­va­nia, geo­lo­ká­cie, edi­tá­cie, zdie­ľa­nia či tvor­by pa­no­rám. Ďalej tu náj­de­me Lib­reOf­fi­ce vo ver­zii 3.5.3.2 ob­sa­hu­jú­ce po­pu­lár­ne kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie. Štan­dar­dná sú­časť je stá­le eš­te aj pre­hlia­dač Fi­re­fox, a to na­priek to­mu, že je­ho hviez­da v pos­led­nom ča­se pa­dá a niek­to­ré li­nuxové dis­tri­bú­cie ho už nah­ra­di­li kon­ku­ren­čným Chro­mom. A v ne­pos­led­nom ra­de tu náj­de­me edi­tor ob­ráz­kov GIMP vo ver­zii 2.6.12 či ap­li­ká­cie VLC 2.0.1 na preh­rá­va­nie mé­dií, audio­preh­rá­vač Ama­rok 2.5.0 a po­dob­ne. Už po zá­klad­nej in­šta­lá­cii má­te te­da k dis­po­zí­cii úpl­nú vý­ba­vu a mô­že­te okam­ži­te za­čať s akou­koľ­vek bež­nou prá­cou.

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter