Office 2013 – prvé skúsenosti

logo.jpg Cloud, mo­bi­li­ta prá­ce či ma­sív­ny nás­tup tab­le­tov, kto­rý onedl­ho napl­no za­siah­ne aj pou­ží­va­te­ľov Win­dows - to sú tren­dy, na kto­ré rea­gu­je aj no­vý kan­ce­lár­sky ba­lík MS Of­fi­ce 2013. Od­vče­ra je k dis­po­zí­cii ver­zia Pre­view, a tak sme ju vy­skú­ša­li vrá­ta­ne up­gra­du z ver­zie 2010.

Of­fi­ce 2013 si mô­že­te stiah­nuť z ad­re­sy http://www.of­fi­ce.com/pre­view, prí­pad­ne v rám­ci MSDN ale­bo Tech­net subskrip­cie. Na uve­de­nej ad­re­se URL je pre­fe­ro­va­ná 32-bi­to­vá ver­zia ba­lí­ka Of­fi­ce, aj keď v po­čí­ta­či pou­ží­va­te 64-bi­to­vú ver­ziu Win­dows. Je to od­ôvod­ne­né mož­ným prob­lé­mom s kom­pa­ti­bi­li­tou dopl­nkov pre ba­lík Of­fi­ce, po­chá­dza­jú­cich od tre­tích strán. Tá­to ver­zia nám však neu­mož­ni­la up­gra­de zo 64-bi­to­vej ver­zie Pro­fes­sio­nal Plus 2010, a tak sme stiah­li in­šta­lač­ný sú­bor Of­fi­ce Pro­fes­sio­nal Plus 2013 z MSDN. Up­gra­de na no­vú ver­ziu pre­be­hol po­mo­cou nie­koľ­kých klik­nu­tí bez akých­koľ­vek prob­lé­mov.

offik10.png

Po nain­šta­lo­va­ní sme ne­doč­ka­vo spus­ti­li ap­li­ká­ciu, kto­rú v bež­nej praxi pou­ží­va­me naj­čas­tej­šie - Word 2013

offik16.png

Mož­nos­ti vy­tvo­re­nia no­vé­ho do­ku­men­tu pri spus­te­ní ap­li­ká­cie Word 2013

offik4.png

Po­nu­ka in­šta­lá­cie ba­lí­ka na pod­po­ru slo­ven­či­ny - za­tiaľ iba kon­tro­ly pra­vo­pi­su

No­vý di­zajn bu­de prav­de­po­dob­ne štan­dar­dom pre no­vé des­kto­po­vé ap­li­ká­cie Mic­ro­sof­tu (aj) pre Win­dows 8. Pri­po­mí­na­me, že Of­fi­ce 2013 vo ver­zii Pre­view je kla­sic­ká des­kto­po­vá ap­li­ká­cia. Na Of­fi­ce v štý­le Met­ro, ozna­čo­va­ný za­tiaľ ako Of­fi­ce on Win­dows RT, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point a One­No­te, si prav­de­po­dob­ne eš­te chví­ľu poč­ká­me.

offik11.png

Iko­na pre Full Screen mo­de - ten­to mód oce­ní­te pri prá­ci na dis­ple­joch s niž­ším roz­lí­še­ním; pa­nel nás­tro­jov sa auto­ma­tic­ky scho­vá­va a ak­ti­vu­je­te ho len v prí­pa­de pot­re­by

Po spus­te­ní ap­li­ká­cie Word 2013 sme moh­li up­lat­niť prak­tic­ky všet­ky ná­vy­ky z ver­zie 2010 na kla­sic­kom PC. In­tui­tív­ne sme priš­li na to, ako efek­tív­ne pou­ží­vať ges­tá na mul­ti­do­ty­ko­vom dis­ple­ji. Veľ­mi dob­re fun­gu­je kom­bi­ná­cia s exter­ným veľ­kým mo­ni­to­rom a tab­le­tom umies­tne­ným pod ním v do­sa­hu pra­vej ru­ky. Vte­dy tab­let s vy­pnu­tým mo­ni­to­rom pos­lú­ži ako veľ­kop­loš­ný mul­ti­do­ty­ko­vý touch­pad. Je to ideál­ne nap­rík­lad na zoo­mo­va­nie po­mo­cou ges­ta.

Nás­led­ne sme otes­to­va­li dru­hú ap­li­ká­ciu, kto­rú naj­čas­tej­šie pou­ží­va­me - Out­look 2013. Všet­ky mai­lo­vé kon­tá sme ma­li v re­ži­me IMAP/SMTP a pre­mig­ro­va­li sa z pred­chá­dza­jú­cej ver­zie bez akých­koľ­vek prob­lé­mov. Rov­na­ko aj ka­len­dár a úlo­hy, kto­ré sme ma­li v Of­fi­ce 2010 zvia­za­né s kon­tom Li­ve cez Out­look Hot­mail Con­nec­tor.

offik7.png

No­vý vzhľad ap­li­ká­cie Out­look 2013 - sa­moz­rej­mé je pri­po­je­nie na so­ciál­ne sie­te

offik15.png

Mo­der­ný di­zajn ap­li­ká­cie Excel 2013

Prob­lé­my ver­zie Pre­view

Po ús­peš­nom a prak­tic­ky bez­prob­lé­mo­vom otes­to­va­ní up­gra­du sme za­ča­li tes­to­vať in­šta­lá­ciu na no­vý tab­let s Win­dows 8. A tu sa pa­ra­doxne za­ča­li drob­né prob­lé­my s ap­li­ká­ciou Out­look 2013. Pr­vý z nich je ne­mož­nosť pok­ra­čo­vať v pri­dá­va­ní mai­lo­vé­ho kon­ta, ak pri­jí­ma­nie či od­osie­la­nie tes­to­va­cej sprá­vy do­pad­ne neús­peš­ne. Keď­že sme ne­bo­li na fi­rem­nej sie­ti, ne­bo­lo mož­né nas­ta­viť jed­no mai­lo­vé kon­to, pre­to­že od­os­la­nie sprá­vy cez SMTP do­pad­lo neús­peš­ne. Dru­hý prob­lém mož­no pra­me­ní z na­šej ne­ve­do­mos­ti. Na­priek sna­he sa nám ne­po­da­ri­lo pri­po­jiť k mai­lo­vé­mu kon­tu, kto­ré sa kon­čí na hot­mail.sk, a to na­priek nas­ta­ve­nej pre­po­je­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 so spo­mí­na­ným kon­tom, do kto­ré­ho sa pri ná­be­hu OS prih­la­su­je­me. V Of­fi­ce 2010 sa to rie­ši­lo ele­gan­tne cez Out­look Hot­mail con­nec­tor.

offik13.png offik14.png

Pri­po­je­nie k hot­mai­lo­vé­mu kon­tu sme rie­ši­li cez tú­to voľ­bu; v ďal­šom di­aló­gu sa nám ne­po­da­ri­lo zis­tiť, čo za­dať ako Mail Server

offik9.png

Veľ­mi roz­pa­či­to pô­so­bi­lo aj zob­ra­zo­va­nie do­ku­men­tov PDF v ap­li­ká­cii Word 2013

Netr­pez­li­vo sme vy­skú­ša­li mož­nosť edi­to­va­nia do­ku­men­tov PDF. Na niek­to­rých fun­go­va­lo bez prob­lé­mov, niek­to­ré do­ku­men­ty sa zob­ra­zi­li nes­práv­ne.

Su­ma su­má­rum, je to ver­zia pre­view a nie­čo sme mož­no ne­pos­treh­li. Ra­di uví­ta­me va­še skú­se­nos­ti v dis­ku­sii. Na­priek to­mu, že Of­fi­ce 2013 sme nain­šta­lo­va­li na tab­let Sam­sung 700 T s mul­ti­do­ty­ko­vým dis­ple­jom a elek­tro­nic­kým do­ty­ko­vým pe­rom, pár ho­dín sme ho „zná­sil­ňo­va­li" v kla­sic­kom re­ži­me s my­šou a klá­ves­ni­cou. Až po­tom sme za­ča­li tes­to­vať „tab­le­to­vú" fun­kcio­na­li­tu. Na tú­to té­mu prip­ra­vu­je­me sa­mos­tat­ný člá­nok.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter