Video: Ako NFC uľahčí a spríjemní náš život

Sú­čas­ťou uvá­dzania mo­bil­nej plat­for­my Win­dows Pho­ne 8 bo­la prak­tic­ká ukáž­ka vy­uži­tia tech­no­ló­gie NFC v bež­nej si­tuá­cii - v reš­tau­rá­cii NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) umož­ňu­je ko­mu­ni­ká­ciu dvoch elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, kto­ré sú umies­tne­né v bez­pros­tred­nej blíz­kos­ti, nap­rík­lad mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a ban­ko­ma­tu. V ukáž­ke je ko­mu­ni­ká­cia mo­bil­né­ho te­le­fó­nu hos­ťa a tab­le­tu čaš­ní­ka. Za­ria­de­nia si mô­žu oboj­smer­ne vy­mie­ňať úda­je, prí­pad­ne ini­cia­li­zo­vať jed­no­du­ché ap­li­ká­cie.

Pre za­ují­ma­vosť uve­die­me nie­koľ­ko tech­nic­kých úda­jov. Tech­no­ló­gia NFC vy­uží­va voľ­né frek­ven­čné pás­mo 13,56 MHz. Na pre­nos úda­jov sa vy­uží­va in­duk­čná väz­ba, tak­že pre­nos sa mô­že za­čať až vte­dy, keď sa za­ria­de­nia ocit­nú v bez­pros­tred­nej blíz­kos­ti, aby sa dos­ta­li do vzá­jom­né­ho mag­ne­tic­ké­ho po­ľa. Pre­no­so­vá rých­losť sa po­hy­bu­je v roz­me­dzí od 100 do 500 kbit/s, čo umož­ní aj pre­nos men­ších mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov, nap­rík­lad fo­tog­ra­fií, vo veľ­mi krát­kom ča­se. Ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha po­lo­dup­lexne, to zna­me­ná sú­čas­ne len jed­ným sme­rom. Zvy­šu­je to bez­peč­nosť, pre­to­že v ta­kom­to re­ži­me mô­že ter­mi­nál NFC na­raz ko­mu­ni­ko­vať len s jed­ným klien­tskym za­ria­de­ním.

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter