Windows Phone 8 oficiálne predstavený. Čo prináša, má sa konkurencia obávať?

V San Fran­cis­cu bo­la pred­sta­ve­ná no­vá mo­bil­ná plat­for­ma Mic­ro­sof­tu - Win­dows Pho­ne 8. Už dlh­šie sa ve­de­lo, že sú­čas­né prís­tro­je s Win­dows Pho­ne 7 ne­bu­de mož­né up­gra­do­vať na no­vú ver­ziu, no bu­de k dis­po­zí­cii up­gra­de 7.8, kto­rý bu­de mať po­dob­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Dô­vod je jed­no­du­chý - Win­dows Pho­ne 8 bu­de za­lo­že­ný na rov­na­kých „co­re" tech­no­ló­giách ako Win­dows 8. Nie­ke­dy je skrát­ka v zá­uj­me pok­ro­ku ne­vyh­nut­né ro­biť ús­tup­ky kom­pa­ti­bi­li­te.

wp80.png wp80a.png

Za­me­ria­me sa na hlav­né zlep­še­nia no­vej plat­for­my. Za­čne­me har­dvé­rom:
  • Pod­po­ra viac­jad­ro­vých pro­ce­so­rov
  • Pod­po­ra dvoch no­vých roz­lí­še­ní dis­ple­ja WXGA 1280 × 768 a tak­zva­né­ho HD 720p, te­da 1280 × 720 pixelov
  • Pod­po­ra pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD (ko­neč­ne)

wp81.png

Tri hlav­né har­dvé­ro­vé zme­ny Win­dows Pho­ne 8

Pod­po­ra tech­no­ló­gie NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion), keď na vy­ko­na­nie tran­sak­cie ale­bo na­čí­ta­nie úda­jov (ho­ci z mo­der­nej vi­zit­ky NFC) sta­čí pril­ožiť te­le­fón do tes­nej blíz­kos­ti sní­ma­ča ale­bo kom­po­nen­tu. Sa­moz­rej­me, pou­ží­va­teľ mu­sí tran­sak­ciu, prí­pad­ne na­čí­ta­nie ob­sa­hu cez NFC potvr­diť.

Do ope­rač­né­ho sys­té­mu pri­bud­lo ve­ľa no­vých a zlep­še­ných fun­kcií: Na ob­ra­zov­ke Štart pri­bud­la no­vá - štvr­ti­no­vá veľ­kosť dlaž­díc, a to pre ap­li­ká­cie, kto­ré nič ak­tív­ne neoz­na­mu­jú, prí­pad­ne len zob­ra­zu­jú po­čet mai­lov či SMS správ. Umož­ní vám to prip­núť na vi­di­teľ­nú plo­chu ob­ra­zov­ky viac dlaž­díc na zís­ka­nie lep­šie­ho preh­ľa­du. Pou­ží­va­te­lia ur­či­te oce­nia Inter­net Explo­rer 10 vrá­ta­ne SmartScreen anti­phis­hin­go­vé­ho filtra. Ke­by sme chce­li po­rov­ná­vať s Win­dows Pho­ne 7.5 (Man­go), uve­die­me len dva fak­ty: 2× viac im­ple­men­to­va­nej fun­kcio­na­li­ty HTML 5 a ja­vas­crip­to­vý kód sa vy­ko­ná­va 4× rých­lej­šie.

wp82.png

Po­rov­na­nie rých­los­ti pre­hlia­da­ča s kon­ku­ren­čný­mi pro­duk­tmi

No­vá di­gi­tál­na pe­ňa­žen­ka umož­ňí nah­ra­diť de­bet­né a kre­dit­né kar­ty, klu­bo­vé a ver­nos­tné kar­ty, pa­lub­né vstu­pen­ky… Na roz­diel od kon­ku­ren­cie, kto­rá pre­fe­ru­je bez­peč­nost­ný ele­ment v te­le­fó­ne, WP8 bu­de ob­sa­ho­vať bez­peč­nost­ný ele­ment na SIM kar­te, čo viac vy­ho­vu­je mo­bil­ným ope­rá­to­rom.

wp83.png

Win­dows Pho­ne 8 do­ká­že od­bre­me­niť va­šu pe­ňa­žen­ku od rôz­nych ka­riet

Vý­znam­ná zme­na bu­de aj im­ple­men­tá­cia tech­no­ló­gie No­kia Maps pria­mo do ope­rač­né­ho sys­té­mu. Vý­ho­dou tej­to tech­no­ló­gie je ok­rem vy­so­kej kva­li­ty máp aj mož­nosť prá­ce v re­ži­me off-li­ne. Oce­nia to hlav­ne pou­ží­va­te­lia v mies­tach so zlým sig­ná­lom a v kra­ji­nách s vy­so­kým pop­lat­kom za pre­nos dát v roa­min­gu.

Vý­vo­já­ri hier bu­dú môcť vy­ví­jať v na­tív­nom kó­de na bá­ze Di­rectX a tú is­tú hru bu­de mož­né vy­tvá­rať pre obid­ve klien­tske plat­for­my, te­da Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8. Pod­ľa do­te­raj­ších skú­se­nos­tí na adap­tá­ciu už exis­tu­jú­cej zlo­ži­tej ap­li­ká­cie Win­dows 8 Met­ro na WP8 sú pot­reb­né prib­liž­ne dva dni.

wp84a.png

Rov­na­ká hra na tab­le­te s Win­dows 8 a na mo­bil­nej plat­for­me WP8 - obid­va va­rian­ty vy­chá­dza­jú z rov­na­ké­ho kó­du a adap­tá­cia na ses­ter­skú plat­for­mu vy­ža­du­je len mi­ni­mál­ne úp­ra­vyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter