Vo verejnej správe sa začne testovať open source softvér

open-source-logo_vyrez.jpg Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR (MF) za­čí­na pi­lot­ný pro­jekt tes­to­va­nia bez­plat­né­ho al­ter­na­tív­ne­ho open sour­ce sof­tvé­ru vo ve­rej­nej sprá­ve. Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií sa ob­rá­ti­lo na os­tat­né re­zor­ty s vý­zvou na spo­lup­rá­cu a po­žia­da­lo ich o in­for­má­cie, do akej mie­ry by sa moh­li do pro­jek­tu za­po­jiť. Za­tiaľ sa prih­lá­si­li mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny, re­zort ži­vot­né­ho pros­tre­dia a mi­nis­ter­stvo kul­tú­ry.

Zá­stup­co­via re­zor­tov už ten­to pro­jekt preb­ra­li na ne­for­mál­nom stret­nu­tí 2. jú­la. Ro­ko­va­li o vý­be­re vhod­ných prog­ra­mov na tes­to­va­nie, poč­te pou­ží­va­te­ľov za­po­je­ných do tes­to­va­nia, vy­uži­tí do­te­raj­ších skú­se­nos­tí s open sour­ce sof­tvé­rom a mož­nos­tiach vnú­tor­nej ale­bo von­kaj­šej tech­nic­kej pod­po­ry pri tes­to­va­ní.

Na účel ofi­ciál­ne­ho a tran­spa­ren­tné­ho ria­de­nia pi­lot­né­ho pro­jek­tu vznik­ne pra­cov­ná sku­pi­na, kto­rá na­sa­de­nie vo ve­rej­nej sprá­ve otes­tu­je. Zá­stup­com ve­rej­nos­ti v tej­to pra­cov­nej sku­pi­ne bu­de pod­ľa MFSR Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie (SOIT). Mož­nosť za­po­jiť sa do pro­jek­tu ma­jú stá­le aj ďal­šie sub­jek­ty ve­rej­nej sprá­vy a sa­mos­prá­vy.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter