Uvedie Apple tento rok iPad Mini? Kúpili by ste ho za 300 USD?

ipadmini_47.jpg O men­šej ver­zii tab­le­tu iPad sa šep­ká už dl­hší čas. Pod­ľa pos­led­ných in­for­má­cií by sme sa ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia za­ria­de­nia moh­li doč­kať už v ok­tób­ri - prav­de­po­dob­ne spo­loč­ne s pred­sta­ve­ním no­vé­ho iP­ho­nu.

Uve­de­nie iPa­du Mi­ni na trh by bol lo­gic­ký krok zo stra­ny App­lu. Mic­ro­soft aj Goog­le pred pár dňa­mi pred­sta­vi­li svo­je tab­le­ty - Sur­fa­ce v prí­pa­de Mic­ro­sof­tu a 7-pal­co­vý Nexus 7 v prí­pa­de Goog­le. Prá­ve Nexus 7 s no­vým An­droi­dom sa sna­ží zís­kať po­diel na tr­hu s men­ší­mi tab­let­mi, kde sa ob­rov­skej po­pu­la­ri­te te­ší Kind­le Fi­re od Ama­zo­nu. Dá sa oča­ká­vať, že tie­to tab­le­ty sa bu­dú veľ­mi ob­ľú­be­né po­čas via­noč­ných pre­da­jov a prá­ve v tom­to ob­do­bí by sa mo­hol ob­ja­viť aj no­vý iPad Mi­ni, kto­rý bu­de vy­ba­ve­ný 7,85-pal­co­vým dis­ple­jom.

Ce­na men­šie­ho iPa­du by ma­la byť 250, resp. 300 USD. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou je iPad Mi­ni o nie­čo drah­ší, ale stá­le ide o pri­ja­teľ­nej­šiu ce­nu op­ro­ti „veľ­ké­mu" iPa­du. 7,85-pal­co­vý iPad prav­de­po­dob­ne ne­bu­de vy­ba­ve­ný dis­ple­jom Re­ti­na. Na­mies­to to­ho by sa mal pou­žiť no­vý dis­plej IG­ZO od spo­loč­nos­ti Sharp s hus­to­tou 330 ob­ra­zo­vých bo­dov na pa­lec. Vďa­ka tech­no­ló­gii IG­ZO sú dis­ple­je ten­šie, ma­jú vy­šší kon­trast a men­šiu spot­re­bu ener­gie. O pou­ži­tí tech­no­ló­gie IG­ZO sa špe­ku­lo­va­lo už v sú­vis­los­ti s „no­vým" iPa­dom.

Zdroj: http://www.wired.com/gad­get­lab/2012/07/ipad-mi­ni-ig­zo-250-re­port/Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter