Google Now je výkonný hlasový pomocník pre Android, poráža Siri od Applu [VIDEO]

google-now-android.jpg Jed­na z no­vi­niek v čer­stvo pred­sta­ve­nom An­droi­de 4.1 Jel­ly Bean je aj hla­so­vý asis­tent a vy­hľa­dá­vač na­zý­va­ný Goog­le Now. Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­lo vi­deo, na kto­rom sú za­chy­te­né schop­nos­ti no­vé­ho hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia. Na­priek to­mu, že bo­li de­monštro­va­né na pr­vot­ných buil­doch An­droi­du Jel­ly Bean, Goog­le Now si s 47 otáz­ka­mi a prí­kaz­mi po­ra­dil veľ­mi dob­re. Ke­by no­vé hla­so­vé ov­lá­da­nie fun­go­va­lo aj v slo­ven­skom ja­zy­ku, bo­lo by pre nás eš­te za­ují­ma­vej­šie.

Video:


Goog­le Now však nie je iba oby­čaj­né hla­so­vé ov­lá­da­nie, asis­tent ale­bo vy­hľa­dá­vač. Má v se­be to­tiž aj kus in­te­li­gen­cie, kto­rá sle­du­je va­še sprá­va­nie - nap­rík­lad va­še vy­hľa­dá­va­nie na inter­ne­te, dá­ta z ka­len­dá­ra a Goog­le máp. Váš smar­tfón tak bu­de ve­dieť, kam ide­te a ako rých­lo sa tam dos­ta­ne­te, bu­de schop­ný navr­hnúť al­ter­na­tív­ne tra­sy, do­kon­ca vás upo­zor­ní, keď má­te od­isť z do­mu, aby ste sa včas dos­ta­li na do­hod­nu­tú schôdz­ku. S Goog­le Now bu­de­te auto­ma­tic­ky in­for­mo­va­ní o špor­to­vých uda­los­tiach váš­ho ob­ľú­be­né­ho fut­ba­lo­vé­ho ale­bo ho­ke­jo­vé­ho tí­mu. Zís­kať mô­že­te aj od­po­rú­ča­nia na reš­tau­rá­cie vo va­šom blíz­kom oko­lí ale­bo sprá­vy o ak­tuál­nych uda­los­tiach v da­nom re­gió­ne. Vy­uži­tí je nao­zaj ve­ľa a mys­lí­me si, že Goog­le Now svo­ji­mi fun­kcia­mi a vý­ko­nom po­rá­ža aj Si­ri od App­lu. Po­súď­te sa­mi.

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter