Revolúcia v komunikácii? Cisco predstavilo programovateľné modely sietí

Open Network En­vi­ron­ment (ONE), rie­še­nie na prog­ra­mo­va­teľ­nosť pod­ni­ko­vých sie­tí na bá­ze Open­Flow, ozná­mi­la fir­ma Cis­co. Pou­ží­va­te­ľom uľah­čí pris­pô­so­be­nie sie­te vlas­tným pot­re­bám.

Cisco_Open_Network_Environment1.jpg

Pros­tre­die ONE po­nú­ka roz­siah­lu súp­ra­vu roz­hra­ní API (ap­pli­ca­tion prog­ram­ming inter­fa­ce), agen­tov, ria­dia­cich pr­vkov a sie­ťo­vých tech­no­ló­gií prek­ryv­ných vrs­tiev. Zá­kaz­ní­ci bu­dú s po­mo­cou ONE môcť vy­uží­vať vý­ho­dy in­te­li­gen­tnej sie­te ne­zá­vis­le od vy­uží­va­né­ho pro­to­ko­lu, prie­my­sel­né­ho štan­dar­du ale­bo spô­so­by na­sa­de­nia pod­ľa plá­no­va­né­ho pou­ži­tia.

ONE pok­rý­va sie­ťo­vé tech­no­ló­gie ako ce­lok - od vlas­tných pre­no­sov až po úro­veň ich ria­de­nia. Cis­co pos­kyt­ne aj expe­ri­men­tál­nu im­ple­men­tá­ciu pro­to­ko­lu Open­Flow na sie­ťo­vých pr­vkoch a expe­ri­men­tál­nu im­ple­men­tá­ciu ra­di­ča Open­Flow.

Sú­čas­ťou plat­for­my Open Network En­vi­ron­ment je aj no­vo ozná­me­ný One Plat­form Kit (onePK), kto­rý vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií pos­ky­tu­je roz­hra­nie na­prieč jed­not­li­vý­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi spo­loč­nos­ti Cis­co: IOS, IOS-XR a NX-OS.

Sú­čas­ťou rie­še­nia je aj vir­tuál­ny pre­pí­nač Cis­co Nexus 1000V umož­ňu­jú­ci tvor­bu šká­lo­va­teľ­ných vir­tuál­nych sie­tí na clou­do­vé na­sa­de­nie s via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi. ONE zlep­šu­je ta­kis­to pod­po­ru vir­tua­li­zá­cie a roz­ši­ru­je po­nu­ku v ob­las­ti Infra­struc­tu­re-as-a-Servic­e.

Tech­no­ló­gia ONE mô­že náj­sť up­lat­ne­nie naj­mä v pros­tre­diach, ako sú uni­ver­zi­ty a vý­skum­né cen­trá, v dá­to­vých cen­trách vy­ža­du­jú­cich extrém­nu šká­lo­va­teľ­nosť, u pos­ky­to­va­te­ľov clou­du, pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb ale­bo v rám­ci jed­not­li­vých pod­ni­kov.

Niek­to­ré z uve­de­ných fun­kcií sú te­raz k dis­po­zí­cii v po­do­be proof-of-con­cept. Tech­no­ló­gia ako ce­lok by ma­la byť dos­tup­ná v pos­led­nom štvrťro­ku toh­to ro­ka.

Zdroj: com­pu­terworld.cz

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter