Google I/O 2012 novinky: Android 4.1 Jelly Bean, tablet Nexus 7

Goog­le I/O je už v pl­nom prú­de a Goog­le už pred­sta­vil nie­koľ­ko no­vi­niek, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba ani naj­nov­ší An­droid 4.1 Jel­ly Bean ale­bo oča­ká­va­ný tab­let Nexus 7 od spo­loč­nos­ti Asus. Poď­me sa de­tail­nej­šie po­zrieť na všet­ky no­vin­ky, kto­ré nám An­droid 4.1 Jel­ly Bean pri­nie­sol. Naj­skôr však za­čni­me pred­sta­ve­ním 7-pal­co­vé­ho tab­le­tu Nexus 7, kto­rý, ako sme už pred­pok­la­da­li, bu­de vy­rá­bať spo­loč­nosť Asus. (Člá­nok pos­tup­ne ak­tua­li­zu­je­me.)

Tab­let Nexus 7

Nexus 7 bu­de, ako sme už aj nie­koľ­kok­rát pred Goog­le I/O spo­mí­na­li, vy­ba­ve­ný vý­kon­ným pro­ce­so­rom NVI­DIA Teg­ra 3, kto­rý pra­cu­je na frek­ven­cii 1,3 GHz. Vo vý­ba­ve ne­chý­ba ani 7-pal­co­vý dis­plej IPS s HD roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov, pred­ná ka­me­ra, pod­po­ra NFC, Blue­tooth a Wi-Fi. V tab­le­te náj­de­me 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 16 GB vnú­tor­nú pa­mäť a ce­lý rad sen­zo­rov vrá­ta­ne ak­ce­le­ro­met­ra, di­gi­tál­ne­ho kom­pa­su a do­kon­ca aj gy­ros­ko­pu. V za­ria­de­ní sa na­ko­niec ob­ja­vi­lo aj GPS. No­vý tab­let od Goog­lu fun­gu­je s naj­nov­šou ver­ziou An­droi­du 4.1 Jel­ly Bean, o kto­rom uve­die­me viac ďa­lej.

Nexustablet.png

gsmarena_005.jpeg

Pa­ra­met­re Nexus 7

- 7-pal­co­vý 1280 × 800 dis­plej IPS
- An­droid 4.1 Jel­ly Bean
- 1,3 GHz Quad-Co­re Teg­ra 3 CPU
- NVI­DIA GPU
- 1 GB RAM
- Inter­ná pa­mäť 8 ale­bo 16 GB
- 1,2 Mpix pred­ná ka­me­ra
- 9-ho­di­no­vá vý­drž ba­té­rie
- Wi-Fi a/b/g/n- NFC
- Ak­ce­le­ro­me­ter, proximi­ty, gy­ros­kop, GPS, di­gi­tál­ny kom­pas

Asus Nexus 7
Ver­zia OS An­droid 4.1 (Jel­ly Bean)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie An­droid (zá­klad­né sys­té­mo­vé)

qr_Nexus7.png

Tab­let Nexus 7 sa bu­de pre­dá­vať za 200 ame­ric­kých do­lá­rov s 8 GB inter­nou pa­mä­ťou (250 USD za 16 GB mo­del) a dos­tup­ný by mal byť od po­lo­vi­ce jú­la. Ke­dy sa dos­ta­ne aj na pul­ty slo­ven­ských a če­ských ob­cho­dov, je za­tiaľ otáz­ne.

An­droid 4.1 Jel­ly Bean

Rých­lej­ší, ply­nu­lej­ší a spo­ľah­li­vej­ší

An­droid 4.1 Jel­ly bean je op­ti­ma­li­zo­va­ný na čo naj­lep­ší vý­kon. No­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu pri­dá­va na hlad­ký chod nie­koľ­ko fun­kcií, ako nap­rík­lad trip­le buf­fe­ring, kto­rý za­bez­pe­čí eš­te ply­nu­lej­šie vy­kres­ľo­va­nie gra­fi­ky s rých­los­ťou až 60 sní­mok za se­kun­du.

No­vý An­droid sa stá­va prís­tup­nej­ším aj pre za­hra­nič­ných pou­ží­va­te­ľov. Goog­le pri­dá­va pod­po­ru ďal­ších ja­zy­kov a zlep­šu­je pod­po­ru zna­kov Uni­co­de 6.0, ja­pon­ských zna­kov a pri­da­ná bo­la aj fun­kcia na vy­kres­ľo­va­nie textu obid­vo­ma smer­mi.

jb-r2l.png

V An­droi­de Jel­ly Bean si ta­kis­to mô­že­te de­fi­no­vať nie­koľ­ko roz­lo­že­ní klá­ves­ni­ce, me­dzi kto­rý­mi sa po pri­po­je­ní exter­nej klá­ves­ni­ce pre­pí­na­te po­mo­cou klá­ve­so­vej skrat­ky ctrl + spa­ce. Goog­le pre­din­šta­lo­val 27 rôz­nych roz­lo­že­ní klá­ve­sov, kto­ré si mô­že­te de­fi­no­vať v nas­ta­ve­niach OS. Ďal­šie si bu­de­te môcť pri­dá­vať po­mo­cou ap­li­ká­cií tre­tích strán.

Zlep­še­né no­ti­fi­ká­cie

An­droid 4.1 pri­ná­ša zá­sad­né zme­ny v sys­té­me no­ti­fi­ká­cií. Ap­li­ká­cie te­raz mô­žu zob­ra­zo­vať väč­šie ozná­me­nia, bo­hat­šie na in­for­má­cie, kto­ré sú inter­ak­tív­ne - pou­ží­va­teľ ich tak mô­že ov­lá­dať pria­mo z no­ti­fi­kač­nej liš­ty po­mo­cou jed­no­du­chých gest. Pri­da­ná bo­la aj pod­po­ra pre ďal­šie dru­hy ob­sa­hu vrá­ta­ne fo­tog­ra­fií.

Lep­šia kon­tro­la nad wid­get­mi

Goog­le v no­vom OS pred­sta­vil aj zlep­še­né wid­ge­ty ap­li­ká­cií, kto­ré sa svo­jou veľ­kos­ťou do­ká­žu auto­ma­tic­ky pris­pô­so­biť ak­tuál­ne voľ­né­mu mies­tu na plo­che. De­ve­lo­pe­ri mô­žu vy­užiť aj rôz­ne roz­me­ry wid­ge­tov pri ver­ti­kál­nej ale­bo ho­ri­zon­tál­nej orien­tá­cii dis­ple­ja.

Fo­tog­ra­fie kon­tak­tov vo vy­ššom roz­lí­še­ní

Fo­tog­ra­fie kon­tak­tov sa v no­vej ver­zii An­droi­du da­jú uk­la­dať vo vy­ššom roz­lí­še­ní 720×720 pixelov. Ap­li­ká­cie tre­tích strán mô­žu tie­to fo­tog­ra­fie zís­kať pres­ne v tom­to ale­bo men­šom roz­lí­še­ní pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by.

An­droid Beam s pod­po­rou Blue­tooth

An­droid Beam bol pred­sta­ve­ný s ope­rač­ným sys­té­mom Ice Cream Sandwich eš­te mi­nu­lý rok. Dnes sme sa v no­vej ver­zii An­droi­du 4.1 Jel­ly Bean doč­ka­li je­ho zlep­še­nia. No­vin­ka pri­ná­ša pre­nos mul­ti­mé­dií pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Blue­tooth, kto­rá sa auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je po pril­ože­ní dvoch za­ria­de­ní s pod­po­rou NFC. Za­ria­de­nia, me­dzi kto­rý­mi chce­te rých­lo pre­niesť nap­rík­lad ob­ráz­ky ale­bo vi­deá, tak už ne­mu­sí­te dr­žať v tes­nej blíz­kos­ti ved­ľa se­ba.

Pod­po­ra no­vých mul­ti­me­diál­nych fun­kcií

No­vin­ky v ob­las­ti mul­ti­mé­dií sa An­droi­du dotk­li naj­mä v ob­las­ti zvu­ku. Naj­zau­jí­ma­vej­šia fun­kcia je asi pod­po­ra viac­ka­ná­lo­vé­ho zvu­ku, kto­rý mô­že byť na pod­po­ro­va­ných za­ria­de­niach pre­ná­ša­ný cez vý­stup HDMI. Na za­ria­de­niach bez kom­pa­ti­bil­né­ho har­dvé­ru bu­de zvuk auto­ma­tic­ky pris­pô­so­be­ný poč­tu ka­ná­lov, kto­ré te­le­fón či tab­let pod­po­ru­je (zvy­čaj­ne ste­reo). Do An­droi­du 4.1 Jel­ly Bean bo­la vsta­va­ná pod­po­ra pre kó­do­va­nie/de­kó­do­va­nie zvu­ku AAC 5.1.

Rých­lej­ší inter­ne­to­vý pre­hlia­dač

Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač sa tiež doč­kal nie­koľ­kých no­vi­niek, kto­ré za­hŕňa­jú lep­šiu pod­po­ru pre HTML 5 vi­deo (touch-to-play/pau­se, ply­nu­lej­ší pre­chod do full screen re­ži­mu), zlep­še­nú rých­losť ren­de­ro­va­nia strá­nok a zní­že­nú ná­roč­nosť na pa­mäť za­ria­de­nia. Zvý­še­ný vý­kon by ste v Jel­ly Bean ma­li po­cí­tiť aj pri ani­má­ciách HTML 5/CSS3 a pri Ja­vaS­crip­te (Ja­vaS­cript En­gi­ne V8). V no­vom An­droi­de bu­de už na­tív­ne pre­din­šta­lo­va­ný aj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Goog­le Chro­me.

In­te­li­gen­tné ak­tua­li­zá­cie ap­li­ká­cií

No­vá fun­kcia Goog­le Play, kto­rá uľah­čí ak­tua­li­zá­cie už nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Na­mies­to sťa­ho­va­nia no­vej ver­zie v pl­nej veľ­kos­ti sa do váš­ho za­ria­de­nia stiah­ne len tá časť ap­li­ká­cie, v kto­rej sa vy­ko­na­la zme­na v zdro­jo­vom kó­de.

smart-updates.png

Fo­toa­pa­rát

Jel­ly Bean zrý­chľu­je prís­tup k al­bu­mom fo­tog­ra­fií a zjed­no­du­šu­je aj ich zdie­ľa­nie len po­mo­cou jed­né­ho klik­nu­tia. Od­strá­ne­nie sní­mok je te­raz veľ­mi jed­no­du­ché - sta­čí po­su­núť prst sme­rom na­hor po ob­ra­zov­ke. V prí­pa­de, že nech­tiac vy­ma­že­te niek­to­rú z fo­tog­ra­fií, exis­tu­je tu fun­kcia na náv­rat späť.

Zlep­še­ný hla­so­vý vstup

Ok­rem ino­vá­cie sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ce (lep­ší slov­ník a pre­dik­cia) pri­chá­dza s no­vým An­droi­dom aj zdo­ko­na­le­ný pre­vod hla­su na text, kto­rý je te­raz dos­tup­ný v off-li­ne a on-li­ne mó­de.

Goog­le Search

Fun­kcia vy­hľa­dá­va­nia Goog­le Search bo­la v An­droi­de Jel­ly Bean pre­ro­be­ná od zá­kla­dov a po­nú­ka úpl­ne no­vé pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, vy­hľa­dá­va­nie hla­som a fun­kciu Goog­le Now. Re­le­van­tné vý­sled­ky už nie sú zob­ra­zo­va­né len v texto­vej po­do­be, ale te­šiť sa mô­že­te na ove­ľa bo­hat­ší for­mát vrá­ta­ne ob­ráz­kov.

android-4.1-jelly-bean-google-io-2012-16.jpeg

Goog­le Now je no­vá fun­kcia, kto­rá sle­du­je va­še sprá­va­nie, nap­rík­lad čo vy­hľa­dá­va­te na inter­ne­te, dá­ta z ka­len­dá­ra a Goog­le máp. Váš smar­tfón s Jel­ly Bean tak bu­de ve­dieť, kam ide­te a ako rých­lo sa tam dos­ta­ne­te, bu­de schop­ný navr­hnúť al­ter­na­tív­ne tra­sy a do­kon­ca vás upo­zor­ní, keď má­te od­ísť z do­mu, aby ste sa včas dos­ta­li na do­hod­nu­tú schôdz­ku. S Goog­le Now bu­de­te auto­ma­tic­ky in­for­mo­va­ní o špor­to­vých uda­los­tiach váš­ho ob­ľú­be­né­ho fut­ba­lo­vé­ho ale­bo ho­ke­jo­vé­ho tí­mu. Zís­kať mô­že­te aj od­po­rú­ča­nia na reš­tau­rá­cie vo va­šom blíz­kom oko­lí ale­bo sprá­vy o ak­tuál­nych uda­los­tiach v da­nom re­gió­ne.

Screen-capture-3-550x306.png

Dá­tum vy­da­nia

An­droid Jel­ly Bean bu­de dos­tup­ný pros­tred­níc­tvom OTA ak­tua­li­zá­cie pre za­ria­de­nia Nexus vrá­ta­ne Nexus S, Ga­laxy Nexus a tab­le­tu Mo­to­ro­la Xoom v jú­li. Dô­le­ži­tou no­vin­kou je aj to, že Goog­le sprís­tup­ní vý­rob­com no­vé ver­zie An­droi­du už tri me­sia­ce pred ich ofi­ciál­nym spus­te­ním pros­tred­níc­tvom tzv. PDK (Plat­form De­ve­lop­ment Kit). PDK bu­de ob­sa­ho­vať všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie na to, aby sa no­vá ver­zia An­droi­du dos­ta­la do za­ria­de­ní jed­not­li­vých vý­rob­cov čo naj­skôr.

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter