Súd zakázal predaj Samsung Galaxy Tab 10.1 v USA

galaxy-tab-2-10.1.jpg V pa­ten­to­vom spo­re App­le a Sam­sun­gu bo­lo vy­ne­se­né ďal­šie súd­ne roz­hod­nu­tie - fe­de­rál­ny súd v Ka­li­for­nii za­blo­ko­val pre­daj tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 v USA, pre­to­že za­ria­de­nie po­ru­šu­je pa­tent D'889 chrá­nia­ci di­zajn iPa­du.

Po­ru­še­nie pa­ten­tu sí­ce súd kon­šta­to­val už 2. de­cem­bra 2011 a usú­dil, že proti­práv­nym ko­na­ním Sam­sun­gu App­le prav­de­po­dob­ne utr­pí ne­nap­ra­vi­teľ­né ško­dy, ale vte­dy za­mie­tol vy­dať pred­bež­né opat­re­nie na zá­kaz pre­da­ja, pre­to­že sa ob­ja­vi­li po­chyb­nos­ti o plat­nos­ti pa­ten­tu.

Ten­to týž­deň od­vo­la­cí súd potvr­dil po­ru­še­nie pa­ten­tu. Tab­let Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 je vraj pre bež­né­ho po­zo­ro­va­te­ľa „prak­tic­ky ne­ro­zoz­na­teľ­ný" od iPa­du a iPa­du 2, vý­ro­bok sa te­da ne­mô­že v USA pre­dá­vať.

Roz­su­dok eš­te ne­na­do­bu­dol účin­nosť. Sam­sung sa k ne­mu za­tiaľ ne­vy­jad­ril, no pred­pok­la­dá sa, že sa pro­ti ne­mu od­vo­lá.

Zdroj: pcworld.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter