Windows Phone 8 prinesie veľa nových funkcií, pobeží však len na najnovších smartfónoch

windows-phone-8.jpg S blí­žia­cim sa uvoľ­ne­ním no­vej mo­bil­nej plat­for­my Win­dows Pho­ne 8 od Mic­ro­sof­tu sa ob­ja­vu­jú aj potvr­de­nia in­for­má­cií o no­vých fun­kciách. Mic­ro­soft sa v chys­ta­nej ak­tua­li­zá­cii, ozna­čo­va­nej kó­do­vým náz­vom Apollo, roz­ho­dol za­me­rať viac aj na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie a pri­dá­va naj­mä rad bez­peč­nos­tných fun­kcií, kto­ré bo­li do­te­raz vy­hra­de­né len bež­ným Win­dows. Aj to sved­čí o ap­roximá­cii tých­to dvoch ope­rač­ných sys­té­mov. Me­dzi no­vin­ky tak má pri­bud­núť šif­ro­va­nie a aj za­bez­pe­če­né boo­to­va­nie za vy­uži­tia kon­tro­ver­znej tech­no­ló­gie UEFI.

Win­dows Pho­ne 8 bu­de však od sú­čas­nej ver­zie na­toľ­ko od­liš­né, že na ten­to mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém ne­bu­de mož­né ak­tua­li­zo­vať žiad­ny z exis­tu­jú­cich smar­tfó­nov vrá­ta­ne naj­nov­ších mo­de­lov No­kia Lu­mia, čo je pre ve­ľa pou­ží­va­te­ľov ur­či­te skla­ma­nie. Win­dows Pho­ne 8 tak bu­dú k dis­po­zí­cii len na no­vých prís­tro­joch, kto­ré by moh­li byť pred­sta­ve­né vo štvr­tom štvrťro­ku 2012, a Mic­ro­soft sa ne­vyh­ne ur­či­té­mu roz­štie­pe­niu tr­hu. Pre sú­čas­ných pou­ží­va­te­ľov má byť k dis­po­zí­cii len ver­zia Win­dows Pho­ne 7.8. Tá by sa ma­la ob­ja­viť prib­liž­ne v rov­na­kom ča­se ako fi­nál­ny Win­dows Pho­ne 8 a pri­niesť niek­to­ré z fun­kcií toh­to OS aj na exis­tu­jú­ce smar­tfó­ny, ale jad­ro os­ta­ne stá­le pô­vod­né.

Pod­ni­ko­vé vy­uži­tie ko­neč­ne na vý­sl­ní

Čo sa tý­ka no­vej fun­kcie šif­ro­va­nia, tá je, sa­moz­rej­me, od­vo­de­ná od Bit­Loc­ker, aj keď pre ňu Mic­ro­soft to­to ozna­če­nie ne­pou­ží­va naj­mä pre roz­diel­nosť vo spra­vo­va­teľ­nos­ti.
Pre množ­stvo pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov po­tom bu­de skla­ma­ním fakt, že ani Win­dows Pho­ne 8 nep­ri­ne­sú vy­hľa­dá­va­nú tech­no­ló­giu VPN. Mic­ro­soft de­fi­ni­tív­ne potvr­dil, že sa roz­ho­dol pre­fe­ro­vať od­ľah­če­ný prís­tup spo­lie­ha­jú­ci sa na Se­cu­re SSL, tak­že pred­sta­vy o pri­da­ní VPN v niek­to­rej z nes­kor­ších ver­zií plat­for­my Win­dows Pho­ne prav­de­po­dob­ne de­fi­ni­tív­ne miz­nú.

Mic­ro­soft ta­kis­to vo Win­dows Pho­ne 8 pri­chá­dza s mož­nos­ťou, aby fir­my dis­tri­buo­va­li svo­je ap­li­ká­cie na prís­tro­je svo­jich za­mes­tnan­cov pros­tred­níc­tvom ofi­ciál­ne­ho Mar­ket­pla­ce. Tie tak bu­dú môcť vy­tvo­riť svoj vlast­ný ka­ta­lóg ap­li­ká­cií, kto­rý bu­de za­mes­tnan­com prís­tup­ný. Sa­moz­rej­me, tá­to mož­nosť ne­bu­de za­dar­mo, ale za roč­ný pop­la­tok, kto­ré­ho vý­šku Mic­ro­soft za­tiaľ nes­pres­nil.

windows-phone-8-hub.png

Jed­na z no­vi­niek vo Win­dows Pho­ne 8 má byť aj špe­ciál­ny hub s pod­ni­ko­vý­mi in­for­má­cia­mi

Ďal­šia no­vin­ka ur­če­ná naj­mä na vy­uži­tie v biz­ni­se má byť špe­ciál­ny pod­ni­ko­vý hub (poz­ri ob­rá­zok). Ten má byť akou­si ob­do­bou her­né­ho hu­bu a pos­kyt­ne pa­no­ra­ma­tic­ký poh­ľad na ap­li­ká­cie pou­ží­va­né na pra­cov­né úče­ly, od­ka­zy na weboch a na ďal­šie in­for­má­cie, kto­ré chce fir­ma do­dať všet­kým svo­jim za­mes­tnan­com.

Priehrš­tie ďal­ších no­vých fun­kcií vo Win­dows Pho­ne 8

Mic­ro­soft tiež potvr­dil, že pra­cu­je na roz­ší­re­ní roz­hra­nia na hla­so­vé ov­lá­da­nie a mož­nos­tí VoIP. Pou­ží­va­te­lia nap­rík­lad bu­dú môcť vi­dieť pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry i v prí­pa­de, že prá­ve nie sú v ap­li­ká­cii Sky­pu, čo ver­zii 1.0 vý­raz­ne chý­ba­lo a ob­me­dzo­va­lo to jej vy­uži­tie. Sky­pe by však aj na­ďa­lej mal zos­tať sa­mos­tat­nou ap­li­ká­ciou, kto­rú si pou­ží­va­te­lia bu­dú sťa­ho­vať z Mar­ket­pla­ce, a ne­bu­de in­teg­rál­nou sú­čas­ťou Win­dows Pho­ne.

Mic­ro­soft ta­kis­to potvr­dil, že plat­for­ma Win­dows Pho­ne 8 bu­de ko­neč­ne pod­po­ro­vať viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry, ďa­lej tech­no­ló­giu NFC na bez­drô­to­vé mo­bil­né plat­by, vý­men­né kar­ty Mic­roSD a aj dve no­vé roz­lí­še­nie dis­ple­ja. K exis­tu­jú­ce­mu roz­lí­še­niu 480 × 800 ma­jú pri­bud­núť aj HD roz­lí­še­nie 1280 × 768 a 1280 × 720 bo­dov. Aj keď ide o vý­raz­ný pok­rok op­ro­ti to­mu, akým sme­rom ide s roz­lí­še­ním pri svo­jich prís­tro­joch App­le, sú to stá­le veľ­mi ob­me­dze­né mož­nos­ti. Mic­ro­soft ďa­lej sľu­bu­je pri Win­dows Pho­ne 8 lo­ka­li­zá­ciu do 50 ja­zy­kov, čo je dvoj­ná­so­bok op­ro­ti Win­dows Pho­ne 7.5, a aj pod­po­ru v 180 kra­ji­nách sve­ta s prís­tu­pom do Mar­ket­pla­ce. To je zhru­ba troj­ná­so­bok op­ro­ti sú­čas­nej si­tuá­cii.

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter