Microsoft predstavil tablet Surface

Poz­ná­me oča­ká­va­ný tab­let od Mic­ro­sof­tu. Sur­fa­ce bu­de k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých ver­ziách a Ste­ve Ballmer, CEO Mic­ro­sof­tu, ho z hľa­dis­ka je­ho dô­le­ži­tos­ti pri­rov­ná­va k uve­de­niu myš­ky v prí­pa­de ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 1.

ms_surface_196.jpg

Ballmer ta­kis­to ve­rí, že „os­mič­ky" bu­dú pred­sta­vo­vať no­vý míľ­nik pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows a tab­let Sur­fa­ce zís­ka po­dob­nú re­pu­tá­ciu me­dzi tab­let­mi. Svo­jím kon­cep­tom je to­tiž navr­hnu­tý tak, aby ho pou­ží­va­te­lia moh­li vy­uží­vať v úlo­he tab­le­tu aj PC. Za­ria­de­nie bu­de k dis­po­zí­cii vo ver­zii ARM ale­bo vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom x86 - to­mu bu­de zod­po­ve­dať aj sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, Win­dows RT, resp. Win­dows 8 Pro.

Bez oh­ľa­du na ver­ziu tab­le­tu je Sur­fa­ce vy­ba­ve­ný dvo­ji­cou kla­sic­kých por­tov USB, čo v dneš­nej do­be me­dzi tab­let­mi roz­hod­ne ne­po­va­žu­je­me za štan­dard. Ne­chý­ba ani port Mic­ro SD a Mic­ro HD Vi­deo vý­stup, resp. port mic­roSDXC a vý­stup Mi­ni Dis­play­Port, a to zá­vis­los­ti od ver­zie tab­le­tu. Mo­de­ly ARM a x86 sa lí­šia aj z hľa­dis­ka hrúb­ky - ten­ší mo­del s ARM je hru­bý 9,3 mm, v prí­pa­de tab­le­tu x86 je hrúb­ka 13,5 mm. Čo sa tý­ka veľ­kos­ti inter­nej pa­mä­te, ver­zia ARM bu­de k dis­po­zí­cii v 32 a 64 GB vy­ho­to­ve­ní, ver­zia Pro bu­de mať za­bu­do­va­né úlo­žis­ko s veľ­kos­ťou 64 ale­bo 128 GB.

ms_surface_1.jpg

Všet­ky mo­de­ly sú vy­ba­ve­né 10,6-pal­co­vým do­ty­ko­vým ši­ro­kouh­lým dis­ple­jom Go­ril­la Glass HD. Prá­ve ochra­na Go­ril­la Glass by ma­la zvý­raz­niť od­ol­nosť a mo­bi­li­tu za­ria­de­nia. Za­ují­ma­vo pô­so­bí aj za­bu­do­va­ný sto­jan na za­dnej stra­ne tab­le­tu, kto­rý umož­ňu­je po­hodl­nej­šie pou­ží­va­nie pri pí­sa­ní ale­bo sle­do­va­ní vi­dea.

Po­dob­ne ako iPad má ochran­ný obal Smart Co­ver, Sur­fa­ce má svoj Touch Co­ver. V prí­pa­de toh­to iba 3 mm hru­bé­ho oba­lu je však in­teg­ro­va­ná aj fun­kcio­na­li­ta klá­ves­ni­ce a trac­kpa­du. Po­hodl­nosť pí­sa­nia na tej­to klá­ves­ni­ci sme si za­tiaľ ne­vys­kú­ša­li, kon­cept však chvá­li­me a roz­hod­ne v ňom vi­dí­me veľ­ký po­ten­ciál. Ver­zia Pro bu­de vy­ba­ve­ná aj sty­lu­som.

ms_surface_4.jpg

Ho­ci kon­krét­nu ce­nu za­ria­de­nia za­tiaľ ne­poz­ná­me, Mic­ro­soft chce ce­nou kon­ku­ro­vať os­tat­ným tab­le­tom ARM. V ča­se uve­de­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 na trh sa ob­ja­via aj ďal­šie za­ria­de­nia od vý­rob­cov tre­tích strán. Pri poh­ľa­de na Sur­fa­ce je zrej­mé, že Mic­ro­soft pre svo­jich par­tne­rov vy­tvá­ra kon­ku­ren­ciu, a je prav­de­po­dob­né, že os­tat­ní vý­rob­co­via tou­to no­vin­kou ne­bu­dú nad­še­ní. Mic­ro­soft to­tiž za kaž­dé za­ria­de­nie s Win­dows RT od svo­jich par­tne­rov zin­ka­su­je 85 USD, čo sa, sa­moz­rej­me, mu­sí pre­ja­viť aj na kon­co­vej pre­daj­nej ce­ne. Na po­rov­na­nie, Goog­le pos­ky­tu­je an­droi­do­vé li­cen­cie bez­plat­ne.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter