Pripravuje Microsoft zabijaka iPadu?

Mic­ro­soft v pon­de­lok plá­nu­je od­ha­liť no­vý tab­let, kto­rý má pred­sta­vo­vať pria­mu kon­ku­ren­ciu pre iPad. Za­ria­de­nie po­chá­dza pria­mo z vý­ro­by Mic­ro­sof­tu a má byť vy­ba­ve­né ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows RT. Pôj­de te­da o tab­let s pro­ce­so­rom ARM.

ms_tablet_156.jpg

Mic­ro­soft svo­ju no­vin­ku pred­sta­ví v Hollywoode a po pr­výk­rát tak vstú­pi do pria­me­ho kon­ku­ren­čné­ho bo­ja s Ap­plom na po­li tab­le­tov. Ne­dá sa však tvr­diť, že by iš­lo pre Mic­ro­soft o nez­ná­me pros­tre­die - spo­loč­nosť svoj pr­vý tab­let vy­da­la už pred mno­hý­mi rok­mi. Vte­dy však šlo o za­ria­de­nie, kto­ré sa ov­lá­da­lo iba po­mo­cou sty­lu­su, ne­ho­vo­riac o ma­sív­nom te­le a nei­deál­nej reak­cii. Dru­hý po­kus, pro­jekt Courier, bol zru­še­ný prib­liž­ne v ča­se ozná­me­nia pr­vé­ho iPa­du.

S prí­cho­dom Win­dows 8 sa oča­ká­va via­ce­ro tab­le­tov a rôz­nych hyb­rid­ných za­ria­de­ní. Mno­ho no­vi­niek bo­lo pred­sta­ve­ných po­čas vý­sta­vy Com­pu­tex 2012. V prí­pa­de toh­to kon­krét­ne­ho tab­le­tu však pôj­de o za­ria­de­nie, kto­ré je navr­hnu­té a vy­ro­be­né Mic­ro­sof­tom, mô­že pre­to po­núk­nuť zo­pár exklu­zív­nych vlas­tnos­tí, kto­rý­mi rie­še­nia tre­tích strán ne­dis­po­nu­jú. Otáz­kou os­tá­va, čím mu­sí tab­let Mic­ro­sof­tu ohú­riť, aby mo­hol kon­ku­ro­vať iPa­du. Má­te pred­sta­vu, čo by to tak moh­lo byť?

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter