Ďalšie hybridy a tablety s Windows 8

Com­pu­tex bol priam prepl­ne­ný tab­let­mi s Win­dows 8. Poz­ri­me si kon­cep­ty rôz­nych fi­riem.

Tos­hi­ba Win­dows 8 con­cept

Tos­hi­ba na Com­pu­texe po­núk­la svoj poh­ľad na hyb­rid­né no­te­boo­ky s od­ní­ma­teľ­ným dis­ple­jom. Za­tiaľ len ako kon­cept bez špe­ci­fi­ká­cií.

Toshiba-image-9930_1.jpg Toshiba-image-888_2.jpg Toshiba-image-737_3.jpg

Le­no­vo Thin­kPad Tab­let

Le­no­vo pred­sta­vi­lo ob­chod­nú znač­ku Thin­kPad do tab­le­to­vej sfé­ry. Chce tak uro­biť s In­tel Clo­ver Trail, 10-ho­di­no­vou vý­dr­žou ba­té­rie, roz­lí­še­ním 1366× 768, dvo­ma ka­me­ra­mi.

Lenovo_1.jpg Lenovo_2.jpg Lenovo_3.jpg

MSI Sli­der S20

Sli­der je ďal­šia mož­nosť, ako spo­jiť tab­let s no­te­boo­kom, aj keď v ob­me­dze­nej­šej for­me, kde vy­su­nu­tie klá­ves­ni­ce je men­šie ako pri kla­sic­kom no­te­boo­ku. Sli­der bu­de mať 11,6 pal­ca, roz­lí­še­nie 1366 × 768 a pro­ce­sor In­tel Ivy Brid­ge. Zá­ro­veň MSI jej je­den z pr­vých vý­rob­cov, kto­rí uvá­dza­jú pri tab­le­toch s Win­dows 8 a s pro­ce­sor­mi In­tel aj ce­nu a ich sli­der bu­de za 799 a 899 EUR pod­ľa ver­zie.

MSI_1.jpg MSI_2.jpg MSI_3.jpg

Kon­cep­ty AMD

AMD v tab­le­to­vých pro­ce­so­roch mier­ne za­os­tá­va a všet­ky fir­my v pr­vej vár­ke pou­ží­va­jú pro­duk­ty In­tel. Pre­to AMD pre­zen­to­va­lo svo­ju no­vú ar­chi­tek­tú­ru Tri­ni­ty A6 APU a vy­tvo­ri­lo štan­dard, kto­rý mô­žu vý­rob­co­via pou­ží­vať. Veľ­kosť dis­ple­ja je 11,6 pal­ca a roz­lí­še­nie 1366 × 768.

AMD_1.jpg AMD_2.jpg AMD_3.jpg

Kon­cep­ty Texas Instru­ments

Aj TI chce svoj po­diel z ko­lá­ča s Win­dows 8 a chce v ob­las­ti tab­le­tov ARM s Win­dows 8 za­bo­jo­vať pro­ti či­pom Teg­ra 3 a Snap­dra­gon. Po­nú­ka svoj OMAP 4470 s 1,5 GHz dual­co­re a pri­da­ním PowerVG SGX544 GPU.

Texas_instruments_1.jpg Texas_instruments_2.jpg Texas_instruments_3.jpg

Zdroj: sec­tor.sk

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter