Windows 8 Release Preview je na svete, sťahujte!

Mic­ro­soft sprís­tup­nil na stiah­nu­tie Re­lea­se Pre­view ver­ziu no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Jej uve­de­nie ozná­mil na blo­gu šéf di­ví­zie Ste­ven Si­nof­sky. 

Re­lea­se Pre­view Win­dows 8 si mô­že­te sťa­ho­vať v 32-bi­to­vej i 64-bi­to­vej ver­zii, v an­glič­ti­ne a nie­koľ­kých ďal­ších lo­ka­li­zá­ciách. Slo­ven­či­na za­tiaľ chý­ba. Win­dows 8 Re­lea­se Pre­view pri­ná­ša op­ra­vu chýb a via­ce­ro no­vých fun­kcií, o kto­rých sme pí­sa­li v mi­nu­lých týž­dňoch a me­sia­coch.

Ak si chce­te vy­skú­šať no­vú Re­lea­se Pre­view ver­ziu mô­že­te si stiah­nuť ma­lý 5.2 MB prog­ram, kto­rý uro­bí ana­lý­zu váš­ho sú­čas­né­ho Win­dows, skon­tro­lu­je kom­pa­ti­bi­li­tu har­dvé­ru a sof­tvé­ru s Win­dows 8. Nás­led­ne uro­bí up­gra­de pria­mo z pros­tre­dia Win­dows pri za­cho­va­ní do­te­raj­ších nas­ta­ve­ní, do­ku­men­tov a ap­li­ká­cií. To pla­tí iba pre Win­dows 7, v prí­pa­de in­šta­lá­cie na Win­dows XP sa za­cho­va­jú iba uží­va­teľ­ské úč­ty a sú­bo­ry. Ďal­šou mož­nos­ťou je stiah­nu­tie kla­sic­ké­ho ISO ob­ra­zu:

64-bit (x64) Download (3.3 GB) Sha 1 hash - 0xD76AD96773615E8C504F63564AF749469CFCCD57

32-bit (x86) Download (2.5 GB) Sha 1 hash - 0x8BED­436F0959E7120A44BF7C29FF0AA962BDEFC9

Pro­duct Key: TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF

Mi­ni­mál­ne har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky sú po­dob­né ako pre Win­dows 7:
Pro­ce­sor: 1 GHz
RAM: 1 GB (32-bit) ale­bo 2 GB (64-bit)
Hard disk: 16 GB (32-bit) ale­bo 20 GB (64-bit)
Gra­fi­ka: Mic­ro­soft Di­rectX 9 + WDDM dri­ver
Roz­lí­še­nie: 1366 × 768

windows-8-release-preview-download-0.jpg

Re­lea­se Pre­view ver­zia je tre­ťou a zá­ro­veň pos­led­nou tes­to­va­cou ver­ziou, kto­rú Mic­ro­soft sprís­tup­ňu­je ve­rej­nos­ti, prib­liž­ne do dvoch me­sia­cov uvoľ­ní tzv. RTM (Re­lea­se To Ma­nu­fac­tu­ring) ver­ziu Win­dows 8, kto­rá je ur­če­ná pre OEM vý­rob­cov. V ob­cho­doch sa Win­dows 8 ob­ja­ví prav­de­po­dob­ne v ok­tób­ri.

Nain­šta­lo­va­li ste ver­zii Win­dows 8 RP? Ako sa vám poz­dá­va? Po­deľ­te sa so svo­jím ná­zo­rom v dis­ku­sii pod člán­kom.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter