Google a Samsung uviedli nové počítače s Chrome OS, väčšie šance ma Chromebox

chromebook.jpg Ten­to týž­deň spo­loč­nos­ti Goog­le a Sam­sung pred­sta­vi­li dru­hú ge­ne­rá­ciu chro­me­boo­ku - ide o mo­del Sam­sung Se­ries 5 550. V po­rov­na­ní s pr­vou ge­ne­rá­ciou nas­ta­lo nie­koľ­ko zmien. Pre­dov­šet­kým je no­vý mo­del vy­ba­ve­ný vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom - pô­vod­ný Atom je nah­ra­de­ný dvoj­jad­ro­vým Ce­le­ro­nom 867, tak­to­va­ným na frek­ven­cii 1,3 GHz. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te RAM sa zdvoj­ná­so­bi­la na 4 GB. Prep­ra­co­va­ný je aj touch­pad. Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 12,1 pal­ca má mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu a roz­lí­še­nie 1280 × 800 pixelov. K dis­po­zí­cii je 16 GB disk SSD. Po­kiaľ ide o ko­nek­ti­vi­tu, na no­vom chro­me­boo­ku pri­bu­dol eter­ne­to­vý ko­nek­tor a Dis­play­Port. Re­cen­zen­ti sa však väč­ši­nou zho­du­jú na tom, že no­vin­ka je prid­ra­há - mo­del s Wi-Fi sa pre­dá­va za 449 do­lá­rov, 3G ver­zia je eš­te o stov­ku drah­šia.

chromebox.jpg

Sam­sung pred­sta­vil aj dru­hé, o nie­čo za­ují­ma­vej­šie za­ria­de­nie s Chro­me OS. Vo­lá sa Chro­me­box a má v pod­sta­te rov­na­kú har­dvé­ro­vú vý­ba­vu ako no­vý chro­me­book (pro­ce­sor In­tel Co­re, 4 GB RAM). Tú­to ška­tuľ­ku mô­že­te pri­po­jiť k mo­ni­to­ru a za­čať sur­fo­vať. K dis­po­zí­cii je 6 por­tov USB 2.0, gi­ga­bi­to­vý eter­net, 2× Dis­play­Port, Blue­tooth 3.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g. Chro­me­box sa bu­de předá­vat za 329 do­lá­rov a na trh by sa mal dos­tať v po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Zdroj: en­gad­get.com
giz­mo­do.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter