Exkluzívne: Ivy Bridge a 1 TB HDD v cene pod 700 eur

Dos­tal sa nám do rúk no­te­book Le­no­vo Idea­Pad Z580, kto­rý pri­chá­dza na trh s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Za­ují­ma­vý je naj­mä svo­jím pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5-3210M, kto­rý eš­te ne­má ofi­ciál­ne zve­rej­ne­né špe­ci­fi­ká­cie, kaž­do­pád­ne už má­me k dis­po­zí­cii pr­vé tes­ty tej­to kon­fi­gu­rá­cie. Z580-ka je krás­ny čer­ve­ný 15,6-pal­co­vý no­te­book s ko­soš­tvor­co­vou di­zaj­no­vou textú­rou, do­ty­ko­vou liš­tou s mul­ti­me­diál­ny­mi tla­čid­la­mi a ty­pic­kým tla­čid­lom One­Key Res­cue. Ne­chý­ba ty­pic­ky kom­for­tná klá­ves­ni­ca Ac­cu­Ty­pe (úp­ra­va klá­ve­sov do tva­ru ako­by jam­ky) s nu­me­ric­kou čas­ťou či webo­vá ka­me­ra nad dis­ple­jom. Dis­plej má lesk­lú povr­cho­vú úp­ra­vu a po­nú­ka štan­dar­dné HD roz­lí­še­nie, te­da 1366 × 768 pixelov.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

Pri kon­co­vej ce­ne 670 eur s DPH je no­te­book za­ují­ma­vý naj­mä svo­jou kon­fi­gu­rá­ciou (59-334501) - sr­dcom je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3210M, kto­ré­mu se­kun­du­je 8 GB pa­mä­te RAM (2× 4 GB DDR3, 1600 MHz), pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii až 1 TB pev­ný disk (5400 ot./min). Bliž­šie in­for­má­cie o pro­ce­so­re náj­de­te ďa­lej v člán­ku. Ako gra­fic­kú kar­tu zvo­lil vý­rob­ca nVi­dia Ge­For­ce GT630M s 2 GB vlas­tnej pa­mä­te. Sa­moz­rej­mý je 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows Ho­me Pre­mium. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii na ľa­vej hra­ne eter­ne­to­vý port, VGA, HDMI a dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0. Vpre­du ani vza­du nie sú žiad­ne roz­hra­nia, vpre­du sa na­chá­dza­jú iba tri mi­ni­dió­dy LED in­for­mu­jú­ce o sta­ve no­te­boo­ku. Na pra­vej hra­ne po­tom eš­te náj­de­te dvo­ji­cu audio­por­tov a dva por­ty USB štan­dar­du 2.0. To všet­ko vrá­ta­ne ba­té­rie má hmot­nosť 2,65 kg, roz­me­ry Z580-ky sú 376 × 250 × 20/32,9 mm. Vý­rob­ca udá­va vý­drž 6-člán­ko­vej ba­té­rie do 4 ho­dín, my sme na­me­ra­li 4 ho­di­ny a 21 mi­nút, čo je na dneš­né mož­nos­ti kon­ku­ren­cie re­la­tív­ne má­lo, ho­din­ku až dve by sme spo­koj­ne pri­da­li. Chvá­li­me Blue­tooth nov­šie­ho štan­dar­du 4.0.

IMG_0805.JPG

IMG_0807.JPG

IMG_0812.JPG

IMG_0815.JPG

IMG_0817.JPG

IMG_0818.JPG

IMG_0822.JPG

IMG_0823.JPG

IMG_0825.JPG

Pro­ce­sor In­tel Co­re i5-3210M je tak­to­va­ný 2,5 GHz, s Tur­bo Boost umož­ňu­je pre­tak­to­va­nie až na 3,1 GHz. Vy­rov­ná­va­cia pa­mäť L1 má 128 kB, L2 512 kB a L3 3 MB. Ide o dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor z ro­di­ny Ivy Brid­ge, schop­ný spra­cú­vať šty­ri vý­poč­to­vé vlák­na sú­čas­ne, max. TDP je 35 W - pôj­de v blíz­kej bu­dúc­nos­ti o je­den z naj­vyu­ží­va­nej­ších pro­ce­so­rov v stred­nej trie­de. Roz­diel v po­rov­na­ní s pred­chod­com je 22 nm vý­rob­ný pro­ces op­ro­ti pre­doš­lé­mu 32 nm pro­ce­su a vy­uži­tie 3D tran­zis­to­rov. Vý­kon­nos­tne by mal zod­po­ve­dať star­šej i7-čke 2620M. Win­dows Expe­rien­ce In­dex na tes­to­va­nej kon­fi­gu­rá­cii zob­ra­zil vý­sle­dok 7,1, pa­mäť RAM do­siah­la hod­no­te­nia 7,5 a gra­fic­ká kar­ta 6,7. Niek­to­ré zvyš­né benchmar­ky si mô­že­te pre­zrieť ďa­lej.
scr_3dmark.png

scr_cinebench.png

scr_hd tune.png
Le­no­vo Idea­Pad Z580 ot­vá­ra dve­re no­vej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­rov Ivy Brid­ge v no­te­boo­koch stred­nej trie­dy na Slo­ven­sku. Dô­le­ži­tý je od­kaz, že v po­dob­ných až niž­ších ce­nách v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi ver­zia­mi ob­dob­ných no­te­boo­kov dos­tá­va pou­ží­va­teľ stá­le vy­šší a vy­šší vý­kon. 8 GB RAM sta­čí na dva ro­ky vop­red a 1 TB na dis­ku HDD (ho­ci iba s 5400 otáč­ka­mi) po­te­ší naj­mä fa­nú­ši­kov fil­mo­vé­ho a hu­dob­né­ho prie­mys­lu.

Ce­na: 670 EUR

Za­po­ži­čal: thinkpro.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter