Microsoft Office v novembri na tabletoch s Androidom a iOS, možno aj na smartfónoch

office_ios_android_245.jpg Mic­ro­soft plá­nu­je v no­vem­bri vy­dať pl­no­hod­not­nú ap­li­ká­ciu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce pre mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid. V da­nom ob­do­bí sa doč­ká­me aj vy­da­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 a no­vej ver­zie MS Of­fi­ce 15.

Pre­to­že Win­dows 8 aj no­vá ver­zia MS Of­fi­ce bu­dú pod­po­ro­vať tab­le­ty, dá sa oča­ká­vať, že Mic­ro­soft chce tým­to kro­kom pok­ryť ce­lý eko­sys­tém mo­men­tál­ne naj­po­pu­lár­nej­ších mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov. Za­tiaľ nie je zná­me, či bu­de Of­fi­ce k dis­po­zí­cii iba pre tab­le­ty ale­bo bu­dú pod­po­ro­va­né aj te­le­fó­ny, resp. iPod Touch. 

Mic­ro­soft do dneš­né­ho dňa vy­dal pre spo­mí­na­né ope­rač­né sys­té­my ap­li­ká­ciu One­No­te a SkyD­ri­ve, pri­čom dru­há me­no­va­ná je mo­men­tál­ne k dis­po­zí­cii iba pre iOS. Spo­mí­na­ný mo­bil­ný Of­fi­ce by mal ob­sa­ho­vať Word, Excel, Power­Point, ako aj pod­po­ru clou­do­vých slu­žieb Of­fi­ce. V sú­vis­los­ti s iPa­dom sa o vy­da­ní Of­fi­ce špe­ku­lo­va­lo už vo feb­ruári toh­to ro­ka, ale vte­dy sa skor­ší ter­mín dá­tu­mu vy­da­nia ne­potvr­dil. No pre­to­že Mic­ro­soft vy­dal Of­fi­ce aj pre Mac, pok­ry­tie iOS je naj­mä pri ob­rov­skej po­pu­la­ri­te iPa­dov po­mer­ne lo­gic­ký krok. 

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter