HTC vydalo plán aktualizácií na Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Mno­hí pou­ží­va­te­lia star­ších smar­tfó­nov od spo­loč­nos­ti HTC sa za­ují­ma­jú o to, ke­dy a či vô­bec sa doč­ka­jú ak­tua­li­zá­cie svoj­ho mi­lá­či­ka na An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich.

V tých­to dňoch sa ob­ja­vi­la na strán­ke spo­loč­nos­ti HTC ta­buľ­ka, kde spo­loč­nosť pod­rob­ne in­for­mu­je o ak­tua­li­zá­ciách na An­droid 4.0 pre jed­not­li­vé star­šie mo­de­ly, kto­ré pod­po­ru­jú tú­to no­vú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid.

Aj keď ob­do­bia, kto­ré sú ur­če­né na ak­tua­li­zá­ciu, sú pev­ne da­né, HTC upo­zor­ňu­je, že v zá­vis­los­ti od prie­be­hu tes­tov a ob­ja­vo­va­nia chýb pri la­de­ní sys­té­mu sa mô­žu dá­tu­my ak­tua­li­zá­cie mier­ne po­su­núť.

Ak­tuál­ne no­vin­ky HTC One

htc_desire_c_1.jpg HTC De­si­re C
Ver­zia OS An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie HTC Sen­se 4.0
Viac in­for­má­cií náj­de­te v na­šom An­droid ka­ta­ló­gu.

chart1.png

htc-one-x.jpg HTC One X
Ver­zia OS An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Sen­se 4.0
Viac in­for­má­cií náj­de­te v na­šom An­droid ka­ta­ló­gu.

chart2.png

HTC One X mô­že­te kú­piť v 66 e-sho­poch za ce­nu od 525,000 € do 669,000 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)
Po­rov­nať ce­ny >>

HTC-One-S.jpg HTC One S
Ver­zia OS An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Sen­se 4.0
Viac in­for­má­cií náj­de­te v na­šom An­droid ka­ta­ló­gu.

chart3.png

HTC One S mô­že­te kú­piť v 33 e-sho­poch za ce­nu od 477,990 € do 624,000 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)
Po­rov­nať ce­ny >>

HTC_One_V.jpg HTC One V
Ver­zia OS An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Sen­se 4.0
Viac in­fo náj­de­te v na­šom An­droid ka­ta­ló­gu.

chart4.png

HTC One V mô­že­te kú­piť v 63 e-sho­poch za ce­nu od 268,000 € do 315,530 € (Zdroj: Heu­re­ka.sk)
Po­rov­nať ce­ny >>

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter