Windows RT vraj obmedzuje konkurenciu, nepáči sa to Mozille a Google

WindowsRT.jpg Win­dows 8 bu­de pr­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows pou­ži­teľ­ný na za­ria­de­niach s pro­ce­sor­mi ARM. Ver­zia Win­dows RT sa však stre­tá­va s kon­tro­ver­zný­mi reak­cia­mi. Roz­hra­nie Met­ro je ako stvo­re­né pre do­ty­ko­vé dis­ple­je tab­le­tov, no na­priek to­mu des­kto­po­vé pros­tre­die z tab­le­tov eš­te cel­kom nez­miz­ne. Mož­no aj pre­to nie, že eš­te neexis­tu­je op­ti­ma­li­zo­va­ná ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce pre Met­ro. No v des­kto­po­vom pros­tre­dí bu­dú bež­ať na tab­le­toch len ap­li­ká­cie Mic­ro­sof­tu.

Ten to­tiž nú­ti vý­vo­já­rov tre­tích strán vy­ví­jať ap­li­ká­cie vý­hrad­ne pre pros­tre­die Met­ro. Pod­ľa mi­nu­lo­týž­dňo­vé­ho vy­jad­re­nia Mo­zil­ly tým zne­vý­hod­ňu­je kon­ku­ren­ciu. Te­raz sa k Mo­zil­le pri­dal aj Goog­le. Obe spo­loč­nos­ti vy­slo­vi­li pres­ved­če­nie, že bu­de ťaž­ké vy­vi­núť inter­ne­to­vý pre­hlia­dač vy­uží­va­jú­ci iba pros­tre­die Win­dows RT. Na­vy­še Inter­net Explo­rer 10 má prís­tup aj k API Win32, mô­že te­da pra­co­vať v pros­tre­dí Met­ro i v kla­sic­kom des­kto­po­vom pros­tre­dí, čím zís­ka­va vý­ho­du op­ro­ti kon­ku­ren­čným pre­hlia­da­čom. Niek­to­ré plug-iny (napr. Flash) to­tiž ne­bu­dú dos­tup­né v roz­hra­ní Met­ro. Mic­ro­soft tým vraj pou­ží­va­te­ľom li­mi­tu­je mož­nosť vý­be­ru, ob­me­dzu­je kon­ku­ren­ciu a brá­ni ino­vá­ciám.

Práv­ni­ci Mo­zil­ly a Goog­lu tvr­dia, že Mic­ro­soft chce up­red­nos­tňo­va­ním Inter­net Explo­re­ra pri Win­dows RT a ob­me­dze­ním vy­uží­va­nia iných pre­hlia­da­čov na ta­kých­to za­ria­de­niach zvrá­tiť trend glo­bál­ne­ho pok­le­su po­die­lu IE na tr­hu, čo je v roz­po­re s pra­vid­la­mi hos­po­dár­skej sú­ťa­že. Po­zor­nosť zbys­tri­li už aj proti­mo­no­pol­né úra­dy v USA, za­tiaľ však ne­roz­beh­li pl­no­hod­not­né vy­šet­ro­va­nie. Mic­ro­soft sa k si­tuá­cii do­te­raz ne­vy­jad­ril.

Zdroj: neowin.net

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter