Windows 8 bude dostupný v troch edíciách

windows8_edicie_174.jpg Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu ofi­ciál­ne pred­sta­vil edí­cie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Do­ved­na bu­dú tri, dve pre pro­ce­so­ry x86/64 a jed­na ver­zia pre pro­ce­so­ry ARM. 

Ofi­ciál­ny ná­zov zá­klad­nej ver­zie bu­de Win­dows 8. Z hľa­dis­ka fun­kcií a vlas­tnos­tí o nie­čo bo­hat­šia edí­cia bu­de mať prív­las­tok Pro a ver­zia pre za­ria­de­nia s pro­ce­sor­mi ARM bu­de dos­tup­ná pod náz­vom Win­dows RT. Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu ok­rem pred­sta­ve­nia náz­vov in­for­mu­je aj o mož­nos­tiach up­gra­du zo star­ších ver­zií a ta­kis­to po­rov­ná­va fun­kcie a vlas­tnos­ti jed­not­li­vých vy­da­ní Win­dows 8. 

Zá­klad­ná ver­zia s ozna­če­ním Win­dows 8 bu­de ur­če­ná pre bež­né­ho kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa. V prin­cí­pe pôj­de o to­tož­nú ver­ziu s edí­cia­mi Ho­me pred­chá­dza­jú­cich vy­da­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Ver­zia Pro je ur­če­ná pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov a na­vy­še po­nú­ka šif­ro­va­nie, vir­tua­li­zá­ciu a ďal­šie pok­ro­či­lé fun­kcie. Pre Win­dows 8 Pro bu­de k dis­po­zí­cii aj Win­dows Me­dia Cen­ter vo for­me špe­ciál­ne­ho ba­líč­ka.

O ver­zii ARM sme pí­sa­li dáv­nej­šie - Win­dows RT po­núk­ne v zá­klad­nej vý­ba­ve aj kan­ce­lár­sky ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce. Z hľa­dis­ka vlas­tnos­tí bu­de ver­zia ARM veľ­mi po­dob­ná os­tat­ným edí­ciám, sof­tvér a ap­li­ká­cie ur­če­né pre pro­ce­so­ry x86/64 však na Win­dows RT nes­pus­tí­te. 

Zdroj: win­dowsteam­blog.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter