Intel SSD 330: Nový kráľ lacných solid state diskov

Dva me­sia­ce po uve­de­ní no­vej ge­ne­rá­cie so­lid sta­te dis­kov stred­nej trie­dy SSD 520 dopl­nil In­tel svo­ju po­nu­ku aj o ino­vo­va­né lowen­do­vé mo­de­ly SSD 330, ur­če­né naj­mä pre bež­né po­čí­ta­če.

Intel-SSD-330.jpg

Tie sí­ce pri­ná­ša­jú op­ro­ti star­ším mo­de­lom SSD 320 prek­va­pi­vo vy­so­ké pre­no­so­vé rých­los­ti, ale In­tel za­tiaľ po­nú­ka len mo­de­ly s ka­pa­ci­tou 60, 120 a 180 GB. Pri mo­de­loch SSD 320 to pri­tom bo­lo až 600 GB.

In­tel na­vy­še eš­te nes­pres­nil, či plá­nu­je po­núk­nuť aj mo­de­ly SSD ra­du 330 s vy­ššou ka­pa­ci­tou, ani to, aký je dô­vod toh­to ob­me­dzenia, a od­mie­ta prez­ra­diť bliž­šie in­for­má­cie o bu­dú­cich pro­duk­toch v tej­to ob­las­ti. Ana­ly­ti­ci však špe­ku­lu­jú, že mô­že ísť o mar­ke­tin­go­vý ťah, keď sa In­tel bu­de sna­žiť zá­kaz­ní­kov po­ža­du­jú­cich vy­ššiu ka­pa­ci­tu pres­ved­čiť, aby za­kú­pi­li drah­šie mo­de­ly SSD 520. Tie pri­tom po­nú­ka­jú aj dlh­šiu ži­vot­nosť a ce­na nie je až o toľ­ko vy­ššia (poz­ri ďa­lej).

Naj­lac­nej­šie SSD s ra­di­čom San­dFor­ce SF-2281
SSD 320, 330 i 520 vy­uží­va­jú či­py MLC (mul­ti le­vel cell) flash NAND vy­ro­be­né 25 nm pro­ce­som. V prí­pa­de SSD 330 po­tom rých­losť pre­no­su pod­ľa vý­rob­cu do­sa­hu­je až 500 MB za se­kun­du pri sek­ven­čnom čí­ta­ní a 450 MB za se­kun­du pri sek­ven­čnom zá­pi­se. IOPS pri ná­hod­nom čí­ta­ní do­sa­hu­jú 22,5 ti­sí­ca, pri zá­pi­se 33-ti­síc (pri mo­de­loch 520 je pre­no­so­vá rých­losť 550 MB/s pri sek­ven­čnom čí­ta­ní a 520 MB/s pri sek­ven­čnom zá­pi­se, resp. 25-ti­síc a 40-ti­síc IOPS). To sú v tej­to ka­te­gó­rii veľ­mi sluš­né hod­no­ty a In­tel tak nas­ta­vu­je lat­ku na po­mer­ne vy­so­kú úro­veň.

Op­ro­ti star­šej ge­ne­rá­cii ide v kaž­dom prí­pa­de o vý­raz­ný po­sun, pre­to­že SSD 320 do­sa­ho­va­li rých­los­ti 270 MB/s pri čí­ta­ní a 220 M s pri zá­pi­se. Vy­so­ká pre­no­so­vá rých­losť by sa ma­la priaz­ni­vo pre­ja­viť tak na boo­to­va­ní PC, ako aj na be­hu a reak­cii ap­li­ká­cií.

Po­dob­ne ako pri ra­de SSD 520 In­tel zvo­lil aj vý­kon­ný ra­dič San­dFor­ce SF-2281, kles­la však pred­pok­la­da­ná ži­vot­nosť a pri prie­mer­nom ob­je­me 20 GB dát za­pí­sa­ných den­ne by mal disk vy­dr­žať 3 ro­ky, za­tiaľ čo v prí­pa­de SSD 520 ga­ran­tu­je In­tel mi­ni­mál­ne 5 ro­kov. Dô­vo­dom bu­de prav­de­po­dob­ne niž­ší po­čet tech­no­ló­gií na op­ra­vu dát či men­šie množ­stvo „náh­rad­nej" ka­pa­ci­ty, na kto­rej sa pre­ma­po­vá­va­jú chyb­né bun­ky.

Ce­ny SSD 330 nas­ta­ve­né na ši­ro­ké vy­uži­tie
No­vé 2,5" so­lid sta­te dis­ky s roz­hra­ním SA­TA III (spät­ne kom­pa­ti­bil­né so SA­TA II) ma­jú byť at­rak­tív­ne ok­rem vy­ššej rých­los­ti aj svo­jou ce­nou. Tá je v prí­pa­de 60 GB mo­de­lu sta­no­ve­ná na 89 do­lá­rov, pri 120 GB ver­zii je to 149 do­lá­rov a 180 GB disk vy­jde na 234 do­lá­rov. Na po­rov­na­nie: 120 GB ver­zia dis­ku 520 vy­jde na 184 do­lá­rov, 600 GB ver­zia star­šie­ho dis­ku SSD 320 sa v sú­čas­nos­ti po­nú­ka za ce­nu nad 1000 do­lá­rov, tak­že ce­na za je­den gi­ga­bajt je v tom­to prí­pa­de vý­raz­ne vy­ššia ako pri ino­vo­va­ných mo­de­loch.

Cie­ľom no­vých SSD by sa ma­li stať ľah­ké no­te­boo­ky a aj bež­né sto­lo­vé po­čí­ta­če, pre kto­ré by ma­li byť dos­tup­nou al­ter­na­tí­vou k bež­né­mu pev­né­mu dis­ku a mož­ným va­rian­tom pri ich up­gra­de. Vy­šší rad SSD 520 je, nao­pak, ur­če­ný pri­már­ne pre server­y a vy­so­ko­vý­kon­né pra­cov­né sta­ni­ce.

Pred týž­dňom In­tel pred­sta­vil aj rad dis­kov SSD 910, ur­če­ný pre dá­to­vé cen­trá a sys­té­my vy­ža­du­jú­ce vy­so­kú spo­ľah­li­vosť. V nich sú pou­ži­té flash či­py ty­pu SLC (sing­le le­vel cell, te­da v jed­nej bun­ke je ulo­že­ný vždy len je­den bit in­for­má­cie) a ka­pa­ci­ta je až 800 GB.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter