Tipy na nástroje pre podnikovú tímovú spoluprácu

moss-components1.jpg Asi kaž­dý ma­ji­teľ tro­chu väč­šej fir­my, CIO, CTO ale­bo COO vám v dis­ku­sii na té­mu efek­tív­nej spo­lup­rá­ce za­mes­tnan­cov po­vie, že pre zlep­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti je ten pra­vý čas pre vy­uži­tie naj­rôz­nej­ších nás­tro­jov spo­lup­rá­ce v rám­ci fir­my i mi­mo nej.
Bez na­sa­de­nia mo­der­ných nás­tro­jov pre spo­lup­rá­cu už mož­no len ťaž­ko udr­žať fir­mu tak efek­tív­ne, dob­re fun­gu­jú­cu a pro­fi­ta­bil­nú ako pred­tým. Ve­ľa fi­riem je ale bez­rad­ná v tom, aký nás­troj pou­žiť a kto­rý by vy­ho­vo­val jej pot­re­bám.

Kúz­lo spo­lup­rá­ce
Nás­tro­je pre tí­mo­vú spo­lup­rá­cu za­ča­li pre­ni­kať do fi­riem pred nie­koľ­ký­mi rok­mi a kto­rá or­ga­ni­zá­cia ich na­sa­di­la a ús­peš­ne k ich vy­uží­va­niu za­mes­tnan­cov pri­vied­la, moh­la sle­do­vať ich pria­mo zá­zrač­ný vplyv na pra­cov­ný pro­ces. Ná­rast pro­duk­ti­vi­ty a efek­ti­vi­ty je zvy­čaj­ne mož­né po­zo­ro­vať v rám­ci de­sia­tok či do­kon­ca sto­viek per­cent.

Za­ve­de­ním sof­tvé­ru pre pod­ni­ko­vú spo­lup­rá­cu mô­žu za­mes­tnan­ci pra­co­vať spo­loč­ne na pro­jek­toch v reál­nom ča­se a ob­me­dzu­je sa do­ba premr­ha­ná zby­toč­ným ča­som cez e-mai­ly, te­le­fó­ny a pri hľa­da­ní re­le­van­tných in­for­má­cií. Na­vy­še umož­ňu­jú ove­ľa lep­šie do pro­jek­tov za­po­jiť exter­ných za­mes­tnan­cov či tých, kto­rí pra­cu­jú z do­mo­va a ušet­riť tak fir­me ďal­šie nák­la­dy.

Čo sa op­la­tí vy­skú­šať?
Ako v kaž­dej ob­las­ti exis­tu­je aj na tr­hu nás­tro­jov pre spo­lup­rá­cu v rám­ci pod­ni­ku rad naj­rôz­nej­ších al­ter­na­tív. IT ma­na­žé­ri ale ob­vyk­le ne­ma­jú čas všet­ky skú­šať a zis­ťo­vať, kto­rý sa ich fir­me bu­de ho­diť naj­viac, pri­ná­ša­me vám as­poň struč­ný preh­ľad tých, kto­ré pa­tria me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie. Fun­kcia­mi aj svo­jou ce­nou sa tie­to nás­tro­je sa­moz­rej­me vý­raz­ne lí­šia, ale spo­loč­ným ry­som je u nich schop­nosť pos­kyt­núť al­ter­na­tí­vu k tra­dič­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom či po­núk­nuť no­vé mož­nos­ti v zdie­ľa­ní sú­bo­rov a do­ku­men­tov.

Cis­co WebEx - ten­to on-li­ne nás­troj na pod­po­ru vir­tuál­ne­ho stre­tá­va­nie, vi­de­kon­fe­ren­cie a pod­po­ru mo­bi­li­ty je k dis­po­zí­cii za ce­nu od 19 do­lá­rov za me­siac. Vzdia­le­ní za­mes­tnan­ci sa vďa­ka ne­mu mô­žu na di­aľ­ku ele­gan­tne zú­čas­tniť rôz­nych po­rád a brain­stor­min­gu. WebEx ale nie je len o vi­deo­kon­fe­ren­ciách. Pod­po­ru­je aj zdie­ľa­nie ad­re­sá­rov, mož­nosť pre­hlia­da­nia do­ku­men­tov os­tat­ný­mi účas­tník­mi tí­mu či mož­nosť vy­tvo­re­nia pries­to­ru pre spät­nú väz­bu za­in­te­re­so­va­ných strán.

Mic­ro­soft Sha­re­Point - Sha­re­Point je čas­to pou­ží­va­ný nás­troj spo­lup­rá­ce na väč­ších pro­jek­toch. Ide o po­mer­ne kom­plexné rie­še­nie, kto­ré sí­ce bý­va ná­roč­nej­šie na­sa­diť, pou­ží­vať a pris­pô­so­biť, ale svo­je ovo­cie mô­že pri­niesť naj­mä v si­tuáciách, kde je pot­reb­ný sku­toč­ne ro­bust­ný nás­troj pre ria­de­nie pro­jek­tov. Vý­ho­dou je aj in­teg­rá­cia s ba­líč­kom Of­fi­ce. Mic­ro­soft má ďa­lej pria­mo pre ria­de­nie pro­jek­tov k dis­po­zí­cii aj nás­troj MS Pro­ject.

Min­dTouch - ide o open sour­ce rie­še­nie pre spo­lup­rá­cu, kto­rý sa os­ved­čí naj­mä v prí­pa­de, keď pot­re­bu­je­te efek­tív­ne pre­po­jiť ľu­dí pre prá­cu na ur­či­té úlo­hy a ke­dy vám ide pri­már­ne o vy­tvo­re­nie sta­tic­ké­ho ar­chí­vu zna­los­tí v štý­le wiki. Zú­čas­tne­ní po­tom ma­jú nie­len prís­tup k pot­reb­ným do­ku­men­tom, ale mô­žu ich aj edi­to­vať. K dis­po­zí­cii je tiež po­mer­ne prep­ra­co­va­ná schop­nosť vy­hľa­dá­va­nia, tic­ke­ting či mož­nosť spät­nej väz­by. Ar­chi­tek­tú­ra rie­še­nia Min­dTouch pod­po­ru­je rých­ly vý­voj ap­li­ká­cií bez nut­nos­ti vy­uží­vať služ­by exter­ných vý­vo­já­rov, ako je to­mu nap­rík­lad v prí­pa­de Sha­re­Poin­tu.

Liquid­Plan­ner - je ďal­ší za­ují­ma­vý nás­troj sil­ný naj­mä v ob­las­ti tvo­re­nia har­mo­nog­ra­mov pro­jek­tov. Je k dis­po­zí­cii za ce­nu od 24 do­lá­rov na me­siac na za­mes­tnan­ca a ob­sa­hu­je fun­kciu ozna­čo­va­nú v an­glič­ti­ne ako "pro­ba­bi­lis­tic sche­du­ling". Tá slú­ži na sle­do­va­nie in­di­vi­duál­ne­ho pok­ro­ku za­mes­tnan­cov i ce­lé­ho pro­jek­tu. Vďa­ka to­mu si mož­no ľah­ko us­trá­žiť ter­mí­ny a za­is­tiť si dos­ta­tok ča­su na rie­še­nie prob­lé­mov. A to aj u via­ce­rých pro­jek­tov s mno­hý­mi zdroj­mi s mož­nos­ťou prio­rít úloh.

Con­cep­tSha­re - za ce­nu od 5 do­lá­rov me­sač­ne na pou­ží­va­te­ľa mô­že­te zís­kať jed­no­du­chý, ale účin­ný nás­troj pre ve­de­nie dis­ku­sií, ko­men­to­va­nie a roz­ho­do­va­nia sa v tí­me. K dis­po­zí­cii sú nás­tro­je pre zvý­raz­ňo­va­nie dô­le­ži­tých bo­dov v rám­ci ur­či­tých ma­te­riá­lov, kto­ré ma­jú pou­ká­zať na to, čo je dô­le­ži­té a vy­hnúť sa ne­do­ro­zu­me­niam. Veľ­mi prep­ra­co­va­ná je prá­ca s ob­ráz­ka­mi a s graf­mi, mož­nosť vi­zuál­ne­ho po­rov­ná­va­nia či nap­rík­lad no­ti­fi­ká­cií.

Wor­kspa­ce - po­mer­ne mla­dé rie­še­nie od spo­loč­nos­ti Ke­rio Tech­no­lo­gies slú­ži ako al­ter­na­tí­va k e-mai­lu či k pod­ni­ko­vej so­ciál­nej sie­ti. Kla­die dô­raz na jed­no­du­chosť ov­lá­da­nia a po­nú­ka uni­fi­ko­va­né mies­to, na kto­rom za­mes­tna­nec náj­de všet­ko spo­je­né s kon­krét­nym úlo­hou či pro­jek­tom a tiež ak­tuál­na ver­zia pot­reb­ných do­ku­men­tov. To je po­tom dopl­ne­né o in­teg­ro­va­ný sys­tém ko­men­tá­rov a upo­zor­ne­nia.

Box.net - ide skôr o clou­do­vú ús­chov­ňu pre sú­bo­ry pou­ží­va­te­ľov a jej vý­ho­dou je po­nu­ka pries­to­ru až 50 GB za­dar­mo. Jej úlo­hou má byť mož­nosť zjed­no­du­šiť prá­cu so sú­bor­mi, nah­ra­diť tra­dič­né FTP prís­tu­py a pre­po­jiť tí­my v rám­ci vir­tuál­ne­ho pra­cov­né­ho pries­to­ru. V prí­pa­de, že vám ide viac o sa­mot­né zdie­ľa­nie sú­bo­rov než o ko­mu­ni­ká­ciu čle­nov tí­mu, mô­že­te zvo­liť aj rie­še­nie Drop­box či Cap­sa.

Ur­či­té ry­sy tí­mo­vej spo­lup­rá­ce náj­de­me ale nap­rík­lad aj v clou­do­vých kan­ce­lár­skych ba­líč­koch Goog­le Docs a MS Of­fi­ce 365 a to naj­mä v mož­nos­ti edi­to­vať je­den do­ku­ment via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi. Pre spo­lup­rá­cu na kon­krét­nych pro­jek­toch sa os­ved­či­li aj nás­tro­je ako Ma­ny­Moon (ten je sú­čas­ťou ba­lí­ka Goog­le Apps a roz­ši­ru­je mož­nos­ti rie­še­nia Docs o sys­tém no­ti­fi­ká­cií a po­vin­nos­tí na pro­jek­te) a Ba­se­camp, kto­rý je sil­ný v ko­mu­ni­ká­cii, pri­po­mien­ko­va­ní do­ku­men­tov ale­bo ro­zo­sie­la­ní hro­mad­ných správ.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter